UNISTREAM համակարգը ներկայացված է աշխարհի ավելի քան 100 երկրներում` շուրջ 330 000 սպասարկման կետերում: Փոխանցումներն իրականացվում են ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և ՌԴ ռուբլիով:
UNISTREAM համակարգով առցանց փոխանցումներ քարտից (card2cash)

Տվյալ ծառայությունից կարող են օգտվել VISA և MasterCard համակարգերի բոլոր քարտապանները` անկախ թողարկող բանկից: Առցանց փոխանցումները հասանելի են շուրջօրյա` UNISTREAM առցանց փոխանցումներ քարտից (card2cash) հղումով:

UNISTREAM համակարգով Արցախբանկի մասնաճյուղերում իրականացվող փոխանցումների պայմանները և սակագները 

Փոխանցվող գումարի արժույթը
ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի
Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:
Դեպի Բելառուս, Մոլդովա, Ղազախստան և Տաջիկստան փոխանցումները հնարավոր է իրականացնել նաև տվյալ երկրի ազգային արժույթով:
Ստացվող գումարի արժույթը
ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի
Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:
Բելառուսից, Մոլդովայից, Ղազախստանից և Տաջիկստանից փոխանցումները հնարավոր է ստանալ նաև տվյալ երկրի ազգային արժույթով:
Փոխանցման ժամկետ
5-10 րոպե
Մեկ փոխանցման առավելագույն գումարը
ՌԴ ռուբլի` 900 000
ԱՄՆ դոլար` 20 000, China Union Pay քարտապաններին` 5 000
Եվրո` 15 000
Թուրքմենստան` 5 000 ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք ՌԴ ռուբլի/ Եվրո:
Թուրքիա` 7 000 ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք ՌԴ ռուբլի/ Եվրո (ժամանակավորապես դադարեցված է):
Ուկրաինա (անհասցե փոխանցումների դեպքում)` 5 000 ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք Եվրո:
Լիտվա` 5 000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո:
Միջնորդավճար
Գանձվում է միայն Ուղարկողից ՀՀ դրամով` ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից տվյալ օրվա համար սահմանված միջին փոխարժեքներով:
Փոխանցման ուղղությունը
(համաձայն Unistream համակարգի կողմից սահմանված ցանկի)
Միջնորդավճար
ՀՀ տարածքում 0.6%
Դեպի Ռուսաստան 1.0%
0%` երկարժութային (երբ Հաճախորդը հնարավորություն ունի ստանալու փոխանցված գումարը այլ արժույթով` ՌԴ ռուբլի/ԱՄՆ դոլար և հակառակը) փոխանցումների դեպքում
Դեպի ԱՊՀ այլ երկրներ`
(Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Մոլդովա, Տաջիկստան, Ուզբեկստան)
1.5%
0%` երկարժութային (երբ Հաճախորդը հնարավորություն ունի ստանալու փոխանցված գումարը այլ արժույթով` ՌԴ ռուբլի/ԱՄՆ դոլար և հակառակը) փոխանցումների դեպքում
Դեպի Ուկրաինա 1.0%` անհասցե փոխանցումների դեպքում
0%` անհասցե երկարժութային (երբ Հաճախորդը հնարավորություն ունի ստանալու փոխանցված գումարը այլ արժույթով` ԱՄՆ դոլար/Եվրո, եվրո/ԱՄՆ դոլար) փոխանցումների դեպքում 
Դեպի Թուրքմենստան 2%
0%` երկարժութային (երբ Հաճախորդը հնարավորություն ունի ստանալու փոխանցված գումարը այլ արժույթով` ՌԴ ռուբլի/ԱՄՆ դոլար, Եվրո/ԱՄՆ դոլար) փոխանցումների դեպքում
Դեպի Մերձբալթյան երկրներ` Լատվիա, Լիտվա, Էստոնիա 1.5%
1.0%

 
Դեպի Հունաստան եվրոյով փոխանցումների դեպքում` 1.0%, երկարժութային փոխանցումների դեպքում` 0%
Դեպի Վրաստան 1.5%
0%` երկարժութային (երբ Հաճախորդը հնարավորություն ունի ստանալու փոխանցված գումարը այլ արժույթով` ՌԴ ռուբլի/ԱՄՆ դոլար և հակառակը) փոխանցումների դեպքում
Դեպի Իսրայել մինչև 3 000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո` 1.5%
3 000 և ավել ԱՄՆ դոլար/Եվրո` 35 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
Դեպի Եվրոպա, Ասիա, Խաղաղօվկյանոսյան տարածաշրջան և աշխարհի այլ երկրներ UNISTREAM համակարգի կողմից սահմանված սակագին` ըստ երկրի
Փոխանցում
China Union Pay քարտապաններին
 • մինչև 15 000 ՌԴ ռւբլի՝ 300 ՌԴ ռուբլի
 • 15 000 ՌԴ ռւբլի և ավելի՝ 0%

 • մինչև 250 ԱՄՆ դոլար՝ 5 ԱՄՆ դոլար
 • 250 ԱՄն դոլար և ավելի՝ 2%

 • մինչև 250 Եվրո՝ 5 Եվրո
 • 250 Եվրո և ավելի՝ 0%

 • մինչև 120 000 ՀՀ դրամ՝ 2 500 ՀՀ դրամ
 • 120 000 ՀՀ դրամ և ավելի՝ 0%
Փոխանցում նախաձեռնողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալներ
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ1
 • դիմում փոխանցումը կատարելու վերաբերյալ՝ համակարգի կողմից հաստատված ձևով
 • այն երկրի և քաղաքի անվանումը, որտեղ պետք է փոխանցվեն դրամական միջոցները
 • գումարը և միջնորդավճարը
 • ստացողի անուն, ազգանուն, հայրանունը, եթե այն նշված է անձնագրում
 • որոշակի դեպքերում, ըստ ստացողի երկրի, համակարգի կողմից կարող է պահանջվել նաև շահառուի հեռախոսահամարը
Բանկը պարտավոր է Հաճախորդին տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող անդորրագիր:
Փոխանցում ստացողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալներ
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ1
 • փոխանցման ունիկալ կոդը
 • փոխանցողի անուն, ազգանունը
 • փոխանցման գումարի չափը և արժույթը
Փոխանցման վավերապայմանների փոփոխություն
Կատարվում է վավերապայմանների փոփոխման դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցողի գրավոր դիմումի և անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, այն սպասարկման կետում, որտեղից իրականացվել է փոխանցումը:
 Վավերապայմանների փոփոխությունը կատարվում է համակարգի կողմից սահմանված կարգով:
Փոփոխման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:
Փոխանցման չեղյալացում
Կատարվում է դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցման իրականացման նույն բանկային օրվա ընթացքում ուղարկողի կողմից չեղյալացման դիմումի և անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, փոխանցված գումարի և միջնորդավճարի վերադարձմամբ:
Չեղյալացման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:
Փոխանցման ետ վերադարձ
Կատարվում է առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, ուղարկողի կողմից փոխանցման ետ վերադարձի դիմումի և անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, փոխանցված գումարն ամբողջությամբ:
Գումարի վերադարձը իրականացվում է մեկ բանկային օրվա ընթացքում:
Փոխանցման ետ վերադարձի դեպքում միջնորդավճարը չի վերադարձվում:
Ետ են վերադարձվում միայն չվճարված փոխանցումները:
Փոխանցման վաղեմության ժամկետը
30 օր

 

1 Անձը հաստատող փաստաթղթերի ցանկը սահմանված է ՀՀ կառավարության 1999թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ: 

UNISTREAM վճարային համակարգով փոխանցումներն իրականացվում են անհասցե և հասցեագրված եղանակներով: Անհասցե փոխանցման դեպքում, շահառուն գումարը կարող է ստանալ ցանկացած UNISTREAM սպասարկման կետից` անկախ փոխանցման ուղղությունից: Հասցեագրված փոխանցման դեպքում շահառուն գումարը ստանում է փոխանցողի կողմից նշված սպասարկման կետից:

Փոխանցումներն իրականացվում են ֆիզիկական անձանց կողմից ոչ առևտրային նպատակով Բանկի ցանկացած մասնաճյուղում:

Համակարգի մասին, այդ թվում սպասարկման կետերի, սակագների վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք օգտվել www.unistream.ru կայքից: 


Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների նախորդ մեկ տարվա սակագներ

«ՁԵր ֆինանսական տեղեկատուն»

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է: