Սեփականատերեր

«Արցախբանկ» ՓԲԸ  451,559 (չորս հարյուր հիսունմեկ հազար հինգ հարյուր հիսունինը) հատ (97.06%) սովորական բաժնետոմսերի սեփականատեր են հանդիսանում ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք, իսկ մնացած մասը` 13,664 (տասներեք հազար վեց հարյուր վաթսունչորս) հատ (2.94%) սովորական բաժնետոմսերի սեփականատեր են հանդիսանում ոչ ռեզիդենտ և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք:

 

 

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձ, նշանակալից մասնակից
 • «Հայաստանի Բիզնեսի Հիմնադրամ» ՓԲԸ, իրավաբանական անձ

  51.7176 %
 • Արցախի ներդրումային հիմնադրամ, իրավաբանական անձ

  45.2856 %
 • Ռեզիդենտ այլ իրավաբանական անձինք

  0.0598 %
 • Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

  2.9364 %
 • Ոչ-ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

  0.0006 %
 • «Արցախբանկ» ՓԲԸ Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով

  Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ 2020թ. հունիսի 22-ին ՀՀ, ք. Երևանում ժամը 17:00-ին Չարենց 1բ հասցեով, իրական ժամանակի ռեժիմում` հեռախոսակապի միջոցով, կգումարվի «Արցախբանկ» ՓԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը:

  Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ 2019թ. դեկտեմբերի 4-ին ՀՀ, ք. Երևանում ժամը 17:00-ին Չարենց 1բ հասցեով, իրական ժամանակի ռեժիմում` հեռախոսակապի միջոցով կգումարվի «Արցախբանկ» ՓԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով:

  Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ 2019թ. հունիսի 25-ին ՀՀ, ք. Երևանում ժամը 17:00-ին Չարենց 1բ հասցեով, իրական ժամանակի ռեժիմում` հեռախոսակապի միջոցով, կգումարվի «Արցախբանկ» ՓԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով:

 • «Արցախբանկ» ՓԲԸ Շահութաբաժինների վճարում

  Համաձայն ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 11.07.2018թ. գրանցված «Արցախբանկ» ՓԲԸ Կանոնադրության` Բանկի կանոնադրական կապիտալը կազմում է 23,261,150,000 (քսաներեք միլիարդ երկու հարյուր վաթսունմեկ միլիոն հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ:

 • 2017-2019թթ.-ին շահույթի բաշխում տեղի չի ունեցել
 • 2015թ.-ին շահույթի բաշխում տեղի չի ունեցել, քանի որ 2014թ. Բանկը աշխատել է վնասով
 • «Արցախբանկ» ՓԲԸ  յուրաքանչյուր մասնակից համաձայն «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասի իրավունք ունի ստանալու Բանկի վերջին տարեկան հաշվետվության և արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենները, ինչպես նաև «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասերով սահմանված տեղեկությունները:

  Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմuերի (բաժնեմասերի, փայերի) 2%-ին և ավելիին տիրապետող յուրաքանչյուր մաuնակից իրավունք ունի ստանալու «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված տեղեկությունները:

 • Վերոնշված տեղեկությունները Բանկը տրամադրում է ԱՆՎՃԱՐ մասնակցի գրավոր դիմումը ստանալուց 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով.
  - առձեռն` Բանկի Գլխամասային գրասենյակում,
  - էլեկտրոնային փոստով՝ [email protected] հասցեով,
  - փոստով` ՀՀ, ք.Երևան 0025, Չարենցի 1բ հասցեով:

 • (Տեղեկություններում ներկայացված ղեկավար են հանդիսանում «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածով կետ 1-ում նշված անձինք)