ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին

Ծառայություններ ԱՆՀԱՏՆԵՐ Վարկեր Հիփոթեքային վարկեր Ոչ բնակելի անշարժ գույքի կառուցապատում/վերանորոգում

Ընդհանուր պայմաններ

 • Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ և ԱՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց՝ ոչ բնակելի անշարժ գույքի կառուցման կամ վերանորոգման նպատակով:
 • Ակնկալվող վարկի մարման օրվա դրությամբ Հաճախորդի տարիքը չի կարող գերազանցել 65 տարեկանը:
 • Վարկի տրամադրման հետ կապված բոլոր ծախսերը կրում է Հաճախորդը:

Հիփոթեքային վարկերի տեղեկատվական ամփոփագիր 

Վարկի ժամկետ

Ոչ բնակելի անշարժ գույքի կառուցապատում Ոչ բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում
36 - 240 ամիս

 36 - 120 ամիս

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ/ ԱՄՆ դոլար
Վարկի տրամադրման եղանակ /անկանխիկ՝ հաճախորդի Բանկում բացված խնայողական հաշվին
Վարկը կարող է տրամադրվել առավելագույնը 5 (հինգ) մասնաբաժիններով: Երկրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ մասնաբաժինների տրամադրումը կատարվում է առավելագույնը առաջին տրամադրումից սկսած 1 (մեկ) տարվա ընթացքում: Առաջին տրամադրման օրվանից սկսած հաջորդող 6 (վեց) ամիսների ընթացքում թույլատրվում է մայր գումարի մարման հետաձգում, սակայն այդ ժամանակահատվածում ընթացիկ կուտակվող տոկոսագումարների պարտադիր վճարմամբ: Վարկը կարող է տրամադրվել առավելագույնը 3 (երեք) մասնաբաժիններով: Երկրորդ և հաջորդ մասնաբաժինների տրամադրումը կատարվում է առավելագույնը առաջին տրամադրումից սկսած 3 (երեք) ամսվա ընթացքում: Առաջին տրամադրման օրվանից սկսած հաջորդող 3 (երեք) ամիսների ընթացքում թույլատրվում է մայր գումարի մարման հետաձգում, սակայն այդ ժամանակահատվածում ընթացիկ կուտակվող տոկոսագումարների պարտադիր վճարմամբ:
Վարկի սահմանաչափ 3,000,000 - 50,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար 1,000,000 - 20,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

ՀՀ դրամով՝ 15%
ԱՄՆ դոլարով՝ 13%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

ՀՀ դրամ՝ 16.2-  19.8%,
ԱՄՆ դոլար՝ 13.9 - 16.3%
ՀՀ դրամ՝ 16.4 - 22.2%,
ԱՄՆ դոլար՝ 14 - 19.4%
Վարկ/գրավ առավելագույն գործակից գույքի գնահատված շուկայական արժեքի 70%-ը, բայց ոչ ավել, քան գույքի գնահատված լիկվիդային արժեքի 80%-ը
Տոկոսագումարի հաշվարկման կարգ Վարկի դիմաց տոկոսագումարների հաշվարկն իրականացվում է վարկի փաստացի օգտագործված օրացուցային օրերի համար` տարին ընդունելով 365/366 օր:
Վարկի մարում անուիտետային (տոկոսների և մայր գումարի ամենամսյա հավասարաչափ վճարում) կամ զսպանակաձև (մայր գումարի հավասար  և տոկոսների ամենամսյա վճարում)
Միջնորդավճարներ (միանվագ)
Վարկային հայտի ուսումնասիրություն 15,000 ՀՀ դրամ 8,000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրում ՀՀ դրամով՝ 1%, նվազ. 60,000 ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլարով՝ 0.8%
ՀՀ դրամով՝ 1%
ԱՄՆ դոլարով՝ 0.8%
Վարկի գումարի կանխիկացում ՀՀ դրամով՝ 0.3%, միանվագ
ԱՄՆ դոլարով՝ 0.5%, միանվագ
Հաճախորդի այլ ծախսեր
Գրավի գնահատում

Հայաստան
անշարժ գույքի կառուցապատում`

15,000 - 25,000 ՀՀ դրամ (համաձայն Արցախբանկի հետ համագործակցող գնահատող ընկերությունների սակագների), միանվագ

անշարժ գույքի վերանորոգում`

15,000 - 35,000 ՀՀ դրամ (համաձայն Արցախբանկի հետ համագործակցող գնահատող ընկերությունների սակագների), միանվագ

Արցախ
20,000 - 26,000 ՀՀ դրամ (համաձայն Արցախբանկի հետ համագործակցող գնահատող ընկերությունների սակագների), միանվագ

Նոտարական ձևակերպում

Հայաստան
անշարժ գույքի կառուցապատում`

15,000 ՀՀ դրամ, միանվագ

անշարժ գույքի վերանորոգում`
15,000 - 30,000 ՀՀ դրամ, միանվագ

Արցախ
500 - 2,000 ՀՀ դրամ, միանվագ 

Կադաստրային ձևակերպում

Հայաստան
անշարժ գույքի կառուցապատում/վերանորոգում` 36,000 - 72,000 ՀՀ դրամ (կախված գրավադրվող գույքի քանակից), միանվագ

Արցախ
անշարժ գույքի կառուցապատում` 70,000 ՀՀ դրամ, միանվագ
անշարժ գույքի վերանորոգում` 40,000 ՀՀ դրամ, միանվագ

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վարկի գումարը կամ դրա մի մասը վաղաժամկետ մարելու դեպքում Հաճախորդից որևէ տույժ, տուգանք կամ այլ վճար չի գանձվում:

Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տույժ

0.1%, օրական 
Ժամկետանց տոկոսագումարների գծով տույժ 0.03%, օրական
Վարկի վերանայման միջնորդավճար 10,000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման/ձևակերպման վայր ՀՀ/ԱՀ  տարածքում ոչ սահմանափակ գործառույթներ իրականացնող  Բանկի մասնաճյուղեր

Ոչ բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկի տոկոսագումարի հաշվարկի ներկայացուցչական օրինակ

 • Ապահովություն, ապահովագրություն

  Վարկը պետք է ապահովված լինի կառուցապատվող/վերանորոգնող անշարժ գույքով: Կառուցապատվող կամ վերանորոգվող գույքի գին` վարկ /գրավ գործակցի հաշվարկի տեսանկյունից դիտարկվում է գույքի գնահատված լիկվիդային գինը: Վարկի գումարի համեմատ գրավի գինը բավարար չլինելու դեպքում Հաճախորդը պարտավոր է տրամադրել լրացուցիչ անշարժ գույքի գրավ` գնահատված լիկվիդային գնով: Լրացուցիչ գույքը կարող է ազատվել գրավից, եթե կառուցապատման/վերանորոգման արդյունքում ձևավորված անշարժ գույքի գնահատված լիկվիդային արժեքը կբավարարի վարկի/գրավ գործակցի.
     - կառուցապատման վարկի դեպքում՝ 80%-ի շեմը,

     - վերանորոգման վարկի դեպքում՝ 70%-ի շեմը:

  Հաջորդող գրավով ապահովումը թույլատրվում է, եթե գրավի առաջնային իրավունքը նույնպես Բանկինն է:  

  Վարկը հաստատող լիազոր մարմնի որոշմամբ, ելնելով  գրավի տեսակից, կարող է պահանջվել  գույքի ապահովագրություն: Ապահովագրության պահանջի դեպքում ապահովագրվող գույքը ենթակա է ապահովագրման գույքի շուկայական և «վարկ գումարած չփոխհատուցվող գումար» արժեքներից նվազագույնի չափով, եթե շուկայական արժեքը բարձր է «վարկ գումարած չփոխհատուցվող գումարի» արժեքից, հակառակ դեպքում հաշվի է առնվում գույքի շուկայական և «վարկ գումարած չփոխհատուցվող գումար» արժեքներից առավելագույն  արժեքը: Ապահովագրությունը  կատարվում է Բանկի հետ համագործակցող Ընկերությունների  կողմից:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Արտարժույթի փոխարժեքի հնարավոր փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ արտարժույթով տրամադրված վարկերի մարումների վրա, քանի որ վարկերի դիմաց հաշվեգրված տոկոսագումարները, տույժերն ու տուգանքները գանձվում են ՀՀ դրամով: Հաշվարկներն իրականացվում են` 1 միավոր արտարժույթի դիմաց գանձելով տվյալ պահին գործող ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակված արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքին գումարած 1 ՀՀ դրամ գումարը, իսկ 08.04.2016թ.-ից կնքված պայմանագրերի դեպքում` տվյալ արժույթի համար վճարման օրվա Բանկի կողմից սահմանված վաճառքի փոխարժեքով:


ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

1. Ձեր գույքը կարող է առգրավվել, եթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները:
2. Ձեր կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:

 • Որոշման կայացման գործոն, ժամկետ և Հաճախորդին տեղեկացման կարգ

  Հաճախորդին վարկը կարող է տրամադրվել միայն այն դեպքում, եթե Հաճախորդը ներկայացրել է վարկավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, կնքվել են բոլոր անհրաժեշտ պայմանագրերը և գրանցվել են օրենսդրությամբ գրանցման ենթակա բոլոր իրավունքները, իսկ գրավի գույքի ապահովագրման պահանջի դեպքում` նաև իրականացվել է ապահովագրությունը:

  Հայտը կարող է մերժվել, եթե.
  - Հաճախորդի բնութագրերը չեն համապատասխանում վարկը ստանալու համար անհրաժեշտ պահանջներին,
  - առկա է ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատության փաստը, կամ դրանք թերի են ներկայացվել,
  - առկա են Բանկի վարկային քաղաքականությամբ սահմանված հիմնավորված այլ պատճառներ: 

  Վարկի տրամադրման (մերժման) որոշումը կայացվում է վարկավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելու պահից 10 /տասը/ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Բանկի Ֆինանսական խորհրդատուն 2 /երկու/ աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնում է Հաճախորդին ընդունված որոշման մասին: Դրական որոշման դեպքում վարկառուի հետ կնքվում է վարկային պայմանագիր և 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրվում է վարկը: Մերժելու դեպքում Հաճախորդին տրամադրվում է տեղեկանք, որում նշվում են մերժման պատճառները:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ 

Արցախբանկի հետ համագործակցող ապահովագրական և գնահատող ընկերություններ

Վարկային գիծ ՀԻՓՈԹԵՔ +

Ֆինանսական օգնական
Էջը թարմացվել է 2019-06-25 15:10:40
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.06 7.26 7.22
CHF 481.00 487.00 485.39
GBP 573.00 579.00 578.43
GEL 150.00 180.00 163.41
CAD 346.00 358.50 358.05
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.07 7.27 7.22
CHF 483.50 488.50 485.39
GBP 574.00 584.00 578.43
GEL - - 163.41
CAD - - 358.05

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 18:20


 
XAU 1գրամ - 36000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 23400000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 09:40