ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին

Ծառայություններ ԱՆՀԱՏՆԵՐ Վարկեր Հիփոթեքային վարկեր «Ազգային հիփոթեքային ընկերության» վարկեր Հայաստանում

«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորող վարկային կազմակերպության համագործակցության ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող հիփոթեքային վարկերի պայմաններն ու վարկառուներին ներկայացվող պահանջները

Վարկերը տրամադրվում են  ՀՀ տարածքում  բնակելի տներ (առանձնատներ) և բազմաբնակարան բնակելի շենքերում առանձին բնակարաններ ձեռք բերելու, կառուցելու և վերանորոգելու նպատակով:

Հիփոթեքային վարկերի տեղեկատվական ամփոփագիր Վարկի ժամկետ

Անշարժ գույքի
ձեռքբերում/կառուցապատում
Անշարժ գույքի վերանորոգում

նվազ.՝ 10 տարի
առավ.՝ 15 տարի 

նվազ.՝ 5 տարի
առավ.՝ 12 տարի

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ՝ հաճախորդի Բանկում բացված խնայողական հաշվին 
Վարկի սահմանաչափ Նվազ.` 3,000,000 ՀՀ դրամ, առավ.` 25,000,000 ՀՀ դրամ:
Կառուցման նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում վարկի առավելագույն գումարը չպետք է գերազանցի կառուցման աշխատանքների կատարման նախահաշվի գումարի 80%-ը:     
Նվազ.` 1,000,000 ՀՀ դրամ, առավ.` 25,000,000 ՀՀ դրամ:
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 11.5% 12.0%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 12.1% - 13.3% 12.6% - 19.0%
  Վարկի տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ օրական կտրվածքով և ենթակա է վճարման ամսական պարբերականությամբ: Տոկոսների հաշվարկը սկսվում է Վարկի գումարը Ձեր` Բանկում բացված հաշվին փաստացի մուտքագրելու օրվանից։ Հաշվարկների համար տարին ընդունվում է 365/366 օր:
Վարկի մարման եղանակ

անուիտետային (տոկոսների և մայր գումարի ամենամսյա հավասարաչափ վճարում) կամ զսպանակաձև (մայր գումարի հավասար  և տոկոսների ամենամսյա վճարում)

Կանխավճար
 • 10% - 30%
 • 7.5%`մինչև 30 տարեկան չամուսնացած շահառուների համար, եթե բնակարանը ձեռք է բերվում կառուցապատողից
 -

Վարկ / գրավ
առավելագույն
գործակից

Ձեռքբերում
 • 90%, եթե բացի  ձեռքբերվող գույքից գրավադրվում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք, առկա է կանխավճարի ապահովագրություն վարկ/գրավ  գործակցի 70%-ը գերազանցող գումարի չափով
 • 92.5%՝ մինչև 30 տարեկան չամուսնացած շահառուների համար, եթե բնակարանը ձեռք է բերվում կառուցապատողից)
Կառուցապատում՝ 
70%` Կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի (կառուցվող բազմաբնակարան շենքում բնակարան) ձեռք բերման դեպքում վարկի ապահովություն է հանդիսանում կառուցվող բնակելի անշարժ գույքը կամ այլ բնակելի անշարժ գույքը ։
Բնակելի տների/առանձնատների կառուցման նպատակով վարկերի դեպքում՝  բացի հողատարածքից, որի վրա կառուցվում է բնակելի տունը, պետք է գրավադրվի նաև գոյություն ունեցող այլ բնակելի անշարժ գույք։
գույքի գնահատված շուկայական արժեքի 70%-ը, բայց ոչ ավել, քան գույքի գնահատված լիկվիդային արժեքի 80%-ը
Վարկի մարման եղանակ
անուիտետային՝ տոկոսների և մայր գումարի ամենամսյա հավասարաչափ վճարում) կամ զսպանակաձև՝ մայր գումարի հավասար  և տոկոսների ամենամսյա վճարում)
Միջնորդավճարներ (միանվագ)
Վարկային հայտի ուսումնասիրություն 7,000 ՀՀ դրամ, միանվագ
5,000 ՀՀ դրամ, միանվագ
Վարկի տրամադրում 0.5%, նվազ.՝ 20,000 ՀՀ դրամ  
Հաճախորդի այլ ծախսեր
Գրավի գնահատում 15,000 - 30,000 ՀՀ դրամ (համաձայն Արցախբանկի հետ համագործակցող գնահատող ընկերությունների սակագների), միանվագ
Նոտարական ձևակերպում 10,000 - 12,500 ՀՀ դրամ, միանվագ
Կադաստրային ձևակերպում 36,000 ՀՀ դրամ, միանվագ 
Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն Համաձայն Արցախբանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների սակագների` կախված վարկի գումարից
Գրավադրված գույքի ապահովագրություն Համաձայն Արցախբանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների սակագների` կախված անշարժ գույքի շուկայական արժեքից

Ապահովվածություն

Ապահովվածություն է հանդիսանում ձեռքբերվող/կառուցվող/վերանորոգվող անշարժ գույքը: Որպես լրացուցիչ գրավ կարող է գրավադրվել նաև այլ գույք:
Անշարժ գույքի գնահատումն իրականացվում է ՀՀ կառավարությանն առընթեր «Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի» կողմից արտոնագիր ունեցող անձանց կողմից (ֆիզիկական կամ իրավաբանական), որոնց հետ Բանկը համագործակցում է:

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վարկի գումարը կամ դրա մի մասը վաղաժամկետ մարելու դեպքում Հաճախորդից որևէ տույժ, տուգանք կամ այլ վճար չի գանձվում:

Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տույժ

0.1%, օրական

Ժամկետանց տոկոսագումարների գծով տույժ

0.03%, օրական

Վարկի պայմանների վերանայման վճար

10,000 ՀՀ դրամ
Ապահովագրություն

Իրականացվում է
• գրավադրվող անշարժ գույքի ապահովագրություն տրամադրված վարկի մնացորդային գումարի չափով,
• վարկառուի ու համավարկառու/ներ/ի (առկայության դեպքում) դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրություն վարկի մնացորդի գումարի չափով, ընդ որում համավարկառու/ներ/ի առկայության դեպքում դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրությունը կատարվում է վարկի գումարից վարկառուի և  համավարկառու/ներ/ի եկամուտների համամասն: 

Ապահովագրությունն իրականացվում է Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված վճարների համաձայն:

Վարկի տրամադրման/ձևակերպման վայր

ՀՀ տարածքում Բանկի մասնաճյուղեր

 

 • Որոշման կայացման գործոն, ժամկետ և Հաճախորդին տեղեկացման կարգ
  Վարկը տրամադրվում է` հաշվի առնելով հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ հաճախորդի մոտ ժամկետանց պարտավորությունների բացակայությունը և նրա/երաշխավորի վարկունակության վերլուծությունը:

  Հայտը կարող է մերժվել, եթե

  - Հաճախորդի եկամուտները չեն համապատասծանում վարկը ստանալու համար անհրաժեշտ պահանջներին,
  - առկա է ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատության կասկած կամ փաստ, կամ դրանք թերի են ներկայացվել,
  - Հաճախորդն ունի բացասական վարկային պատնություն,
  - առաջարկվող գրավն անբավարար է,
  - առկա են Բանկի վարկային քաղաքականությամբ սահմանված այլ պատճառներ:

  Վարկի տրամադրման (մերժման) որոշումը կայացվում է վարկավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելու պահից առավելագույնը 10 /տասը/ աշխատանքային օրվա ընթացքում: 
  Բանկի Ֆինանսական խորհրդատուն առավելագույնը 2 /երկու/ աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնում է Հաճախորդին ընդունված որոշման մասին: Դրական որոշման դեպքում վարկառուի հետ կնքվում է վարկային պայմանագիր և առավելագույնը 5 /հինգ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրվում է վարկը: Մերժելու դեպքում Հաճախորդին տրամադրվում է տեղեկանք, որում նշվում են մերժման պատճառները:


ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Վարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է Վարկատուի կողմից միակողմանիորեն` առանց Վարկառուի/ Համավարկառուների լրացուցիչ համաձայնության փոփոխվել, եթե «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից փոփոխվում է տրամադրվող վարկի տոկոսադրույքը կամ վարկը չի վերաֆինանսավորվում: Այդ դեպքում վարկի նոր տոկոսադրույքը սկսվում է հաշվարկվել Վարկատուի կողմից Վարկառուին տոկոսադրույքի փոփոխության մասին պատշաճ գրավոր ծանուցելու օրվանը հաջորդող ամսի 1-ից:   

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
1. Ձեր գույքը կարող է առգրավվել, եթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները:
2. Ձեր կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամկետին չվճարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:
3. Վարկային պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում գրավադրված գույքը կարող է բռնագանձվել արտադատական կարգով:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ  

Արցախբանկի հետ համագործակցող ապահովագրական և գնահատող ընկերություններ

Վարկային գիծ ՀԻՓՈԹԵՔ +Էջը թարմացվել է 2019-02-05 14:58:01
 
USD 480.50 483.50 482.31
EUR 537.00 544.50 542.36
RUB 7.45 7.62 7.54
CHF 469.00 476.50 475.89
GBP 618.00 628.00 627.00
GEL 170.00 200.00 179.03
CAD 348.00 362.00 360.71
 
USD 480.50 483.50 482.31
EUR 537.00 544.50 542.36
RUB 7.46 7.63 7.54
CHF 470.50 478.00 475.89
GBP 620.00 630.00 627.00
GEL - - 179.03
CAD - - 360.71

Արխիվ Թարմացվել է 22.04.2019 09:50


 
XAU 1գրամ - 32000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 21125000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 22.04.2019 09:40