ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին

Ծառայություններ ԱՆՀԱՏՆԵՐ Վարկեր Հիփոթեքային վարկեր Բնակարանային միկրովարկեր և էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկեր

Ընդհանուր պայմաններ

  • Վարկերը տրամադրվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որոնց եկամուտների հիմնական աղբյուրը գտնվում է ՀՀ-ում` բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման նպատակով:
  • Վերանորոգման աշխատանքները պետք է ավարտվեն վարկի տրամադրումից առավելագույնը մեկ տարի հետո:
  • Վարկի տրամադրման հետ կապված բոլոր ծախսերը կրում է Հաճախորդը:

Հիփոթեքային վարկերի տեղեկատվական ամփոփագիր Վարկի ժամկետ

Բնակարանային
միկրովարկեր
Էներգաարդյունավետ
վերանորոգման վարկեր

նվազ.՝ 5 տարի
առավ.՝ 12 տարի

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ՝ հաճախորդի Բանկում բացված խնայողական հաշվին
Վարկի սահմանաչափ նվազ.՝ 500,000 ՀՀ դրամ
առավ.՝ 2,000,000 ՀՀ դրամ
նվազ.՝ 2,000,000 ՀՀ դրամ
առավ.` 5,000,000 ՀՀ դրամ

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

12.0%

10.0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

13.1% - 14.0%

10.8% - 13.4%

Վարկի նպատակը

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում` ուղղված էներգաարդյունավետության բարձրացմանը. ընդ որում վարկի միջոցներով ձեռք բերված վերանորոգման նյութերի/պարագաների գումարի նվազ.50%-ը պետք է ուղղված լինի բնակելի անշարժ գույքի էներգաարդյունավետության բարձրացման համար նախատեսված նյութերի/պարագաների ձեռքբերմանը (Ծրագրի շրջանակներում ընդունելի էներգաարդյունավետ նյութերի/պարագաների ցանկը սահմանվում է «Ազգային հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ-ի կողմից):

Վարկ/գրավ
առավելագույն
հարաբերակցություն*
 

անհրաժեշտության դեպքում՝ համաձայն Բանկի Ֆիզիկական անձանց վարկավորման կարգի (կախված գրավի տեսակից) 

գույքի գնահատված արժեքի
70%-ը
Տոկոսագումարի հաշվարկման կարգ Վարկի դիմաց տոկոսագումարների հաշվարկն իրականացվում է վարկի փաստացի օգտագործված օրացուցային օրերի համար` տարին ընդունելով 365/366 օր:
Վարկի մարում
6-12 ամիս արտոնյալ ժամանակահատված:
Արտոնյալ ժամանակահատվածում` միայն տոկոսագումարների մարում: Արտոնյալ ժամանակահատվածի ավարտից հետո ամսական պարբերականությամբ՝ անուիտետային (տոկոսների և մայր գումարի ամենամսյա հավասարաչափ վճարում) կամ զսպանակաձև (մայր գումարի հավասար և տոկոսների ամենամսյա վճարում): 
Վարկի
ապահովություն*
Երրորդ անձի/անձանց/ երաշխավորություն, շարժական գույքի գրավ կամ այլ տեսակի ապահովման միջոց (բացառությամբ անշարժ գույքի):             Վերանորոգվող անշարժ գույք, որը ֆինանսավորման պահին պետք է հանդիսանա առաջնային գրավ (բացառությամբ երբ անշարժ գույքը որպես առաջնային գրավ գրավադրված է Բանկում` «Ազգային հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ-ի «Հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորման կարգի» շրջանակներում
Դրամաշնորհի
տրամադրում

Վարկառուն ստանում է դրամաշնորհ**՝ վարկի պայմանագրային գումարի  10%-ի չափով, որն ուղղվում է մայր գումարի մարմանը, եթե վարկի գումարի 50%-ից ավելին օգտագործվում է էներգաարդյունավետության բարձրացման համար նախատեսված նյութերի/պարագաների ձեռքբերման նպատակով:

Վարկառուն ստանում է դրամաշնորհ**՝ վարկի պայմանագրային գումարի 5%-ի չափով, որն ուղղվում է մայր գումարի մարմանը,  եթե վարկի միջոցներով ձեռք բերված վերանորոգման նյութերի/պարագաների գումարի նվազ.50%-ը ուղղվել է բնակելի անշարժ գույքի էներգաարդյունավետության բարձրացման համար նախատեսված նյութերի/պարագաների ձեռքբերմանը, վերանորոգման արդյունքում էներգախնայողության ցուցանիշը կազմում է նվազ.35%:
Միջնորդավճարներ   
Վարկային հայտի ուսումնասիրություն 2,000 ՀՀ դրամ, միանվագ 5,000 ՀՀ դրամ, միանվագ
Վարկի տրամադրում վարկի գումարի 2%, միանվագ վարկի գումարի 0.5%, նվազ.` 20,000 ՀՀ դրամ, միանվագ
Հաճախորդի այլ ծախսեր
Գրավի գնահատում

15,000 - 30,000 ՀՀ դրամ (համաձայն Արցախբանկի հետ համագործակցող գնահատող ընկերությունների սակագների), միանվագ

Նոտարական ձևակերպում

10,000 - 12,500 ՀՀ դրամ, միանվագ

Կադաստրային ձևակերպում

36,000 ՀՀ դրամ, միանվագ

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վարկի գումարը կամ դրա մի մասը վաղաժամկետ մարելու դեպքում Հաճախորդից որևէ տույժ, տուգանք կամ այլ վճար չի գանձվում:

Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տույժ

0.1%, օրական 
Ժամկետանց տոկոսագումարների գծով տույժ 0.03% օրական
Վարկի պայմանների վերանայման միջնորդավճար 10,000 ՀՀ դրամ
Ապահովագրություն չի պահանջվում Անշարժ գույքի գրավի և վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն:  Ապահովագրությունը իրականացվում է տարեկան կտրվածքով` Բանկի հետ համագործակցող Ընկերությունների  կողմից: Անշարժ գույքի գրավի և դժբախտ պատահարներից  ապահովագրությունը կատարվում է վարկի մնացորդային գումարի չափով:
Վարկի տրամադրման/ձևակերպման վայր ՀՀ տարածքում Բանկի մասնաճյուղեր
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ բոլոր պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների ներկայացումից հետո 10 աշխատանքային օր
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման
մասին տեղեկացնելու ժամկետ
որոշումը կայացնելուց հետո 2 աշխատանքային օր
Վարկը տրամադրելու ժամկետ անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օր
Վարկի տրամադրման
դրական որոշման գործոններ
• վարկը մարելու համար բավարար եկամուտներ
• վարկավորման համար անհրաժեշտ և արժանահավատ/լիարժեք փաստաթղթերի առկայություն
• վարկային պատմության համապատասխանում Բանկի կողմից վարկավորման պահանջներին
• բավարար գրավի առկայություն
Վարկը մերժելու գործոններ • վարկը մարելու համար անբավարար եկամուտներ
• հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում
• Բանկի պահանջներին չհամապատասխանող վարկային պատմություն
• հաճախորդի եկամտի աղբյուրի ռիսկային ոլորտ
• բավարար գրավային ապահովության բացակայություն
Վարկի տրամադրման/ձևակերպման վայր ՀՀ տարածքում գործող Բանկի մասնաճյուղեր

* Գրավադրվող անշարժ գույքը վերաֆինասավորման պահին պետք է հանդիսանա առաջնային գրավ:  
** Վարկառուն պետք է դրամաշնորհի հայտի ներկայացման պահի դրությամբ չունենա ընթացիկ ժամկետանց վարկային պարտավորություններ: 

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Վարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է Վարկատուի կողմից միակողմանիորեն` առանց Վարկառուի/ Համավարկառուի լրացուցիչ համաձայնության փոփոխվել, եթե «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից փոփոխվում է տրամադրվող վարկի տոկոսադրույքը կամ վարկը չի վերաֆինանսավորվում: Այդ դեպքում վարկի նոր տոկոսադրույքը սկսվում է հաշվարկվել Վարկատուի կողմից Վարկառուին տոկոսադրույքի փոփոխության մասին պատշաճ գրավոր ծանուցելու օրվանը հաջորդող ամսի 1-ից:  

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
1. Ձեր գույքը կարող է առգրավվել, եթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները: 
2. Ձեր կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:
 

Արցախբանկի հետ համագործակցող ապահովագրական և գնահատող ընկերություններ

Վարկային գիծ ՀԻՓՈԹԵՔ +
Էջը թարմացվել է 2019-06-28 15:21:29
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.06 7.26 7.22
CHF 481.00 487.00 485.39
GBP 573.00 579.00 578.43
GEL 150.00 180.00 163.41
CAD 346.00 358.50 358.05
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.07 7.27 7.22
CHF 483.50 488.50 485.39
GBP 574.00 584.00 578.43
GEL - - 163.41
CAD - - 358.05

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 18:20


 
XAU 1գրամ - 36000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 23400000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 09:40