ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին

Ծառայություններ ԱՆՀԱՏՆԵՐ Վարկեր Հիփոթեքային վարկեր «Երիտասարդ ընտանիքին` մատչելի բնակարան» ծրագիր Հայաստանում





«Բնակարան երիտասարդներին»
վերաֆինանսավորող վարկային կազմակերպության համագործակցության ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող հիփոթեքային վարկերի պայմաններն ու վարկառուներին ներկայացվող պահանջները

Վարկերը տրամադրվում են Երևան քաղաքում և մերձակա մարզերում (համայնքներում) բազմաբնակարան շենքերում բնակարաններ և սեփական տներ` հիմնական բնակության նպատակով ձեռք բերելու համար

Պահանջներ Վարկառուի նկատմամբ

1. ՀՀ  քաղաքացի կամ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձ, ում ամուսինը հանդիսանում է ՀՀ քաղաքացի:
2. Ծրագրին կարող են մասնակցել.

 • այն երիտասարդ ընտանիքները, որտեղ ամուսինների տարիքների գումարը չի գերազանցում 70-ը. 
 • Երեխա ունեցող երիտասարդ միայնակ ծնողը (երիտասարդ՝ 18-35 /ներառյալ/ տարեկան ՀՀ քաղաքացի):

Պահանջներ Համավարկառուի նկատմամբ

Համավարկառու կարող է հանդիսադալ Վարկառուի ամուսինը և նրանց երկուսի ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրը (ընտանիքի անդամներ են համարվում՝ ամուսինը, վարկառուի և նրա ամուսնու ծնողները, քույրերը և եղբայրները): 

Հիփոթեքային վարկերի տեղեկատվական ամփոփագիր 

Վարկի ժամկետ

նվազ.՝ 10 տարի, առավ.՝ 15 տարի

 
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ՝ հաճախորդի Բանկում բացված խնայողական հաշվին 
Վարկի  նվազագույն գումար 3,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկի  առավելագույն գումար
 • Առաջնային շուկա՝ 27,750,000 ՀՀ դրամ
 • երկրորդային շուկա՝ 22,500,000 ՀՀ դրամ
Ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույքի առավելագույն գին
 • Առաջնային շուկա՝ 30,000,000 ՀՀ դրամ
 • երկրորդային շուկա՝ 25,000,000 ՀՀ դրամ
Ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույքի գնահատված շուկայական առավելագույն գին
 • Առաջնային շուկա՝ 31,000,000 ՀՀ դրամ
 • երկրորդային շուկա՝ 26,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
 • Առաջնային շուկա՝ 7.0% - 7.5% 
 • երկրորդային շուկա՝ 7.5% - 8.0% (որից պետության կողմից սուբսիդավորվում է. ք.Երևանում` 2 տոկոսային կետ, ՀՀ մարզերում` 4 տոկոսային կետ)
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք*
 • Առաջնային շուկա՝ 7.2% - 8.8%
 • երկրորդային շուկա՝ 8.0% - 9.3%

Վարկի տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ օրական կտրվածքով և ենթակա է վճարման ամսական պարբերականությամբ: Տոկոսների հաշվարկը սկսվում է Վարկի գումարը Ձեր` Բանկում բացված հաշվին փաստացի մուտքագրելու օրվանից։ Հաշվարկների համար տարին ընդունվում է 365/366 օր:
Կանխավճար
 • Առաջնային շուկա՝ 7.5% - 20%
 • երկրորդային շուկա՝ 10% - 30%
Վարկ / գրավ առավելագույն հարաբերակցություն Առաջնային շուկա՝ 
 • 92.5%` եթե բավարարված է հետևյալ պահանջներից առնվազն մեկը.    
  • տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից բացի  գրավադրվում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք, ընդ որում, ձեռք բերվող և այլ բնակելի անշարժ գույքերի գրավադրման դեպքում, վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված անշարժ գույքերի ընդհանուր արժեքի 80%,
  • տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող ձեռք բերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից բացի վարկառուի կողմից ներկայացվում է նաև երաշխավորություն ՀՀ խոշոր հարկատուների ցուցակում ընդգրկված` 1-ից 300 տեղերը զբաղեցնող իրավաբանական անձանց կողմից,                                               
  • առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն՝ ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի արժեքի 20 տոկոսի և վարկառուի կողմից 7.5 կամ ավելի տոկոսի չափով կատարված կանխավճարի տարբերության չափով:

Երկրորդային շուկա՝ 

 • 90%` եթե բավարարված է հետևյալ պահանջներից առնվազն մեկը.   
  • տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից բացի կողմից գրավադրվում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք, ընդ որում, ձեռք բերվող և այլ բնակելի անշարժ գույքերի գրավադրման դեպքում, վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված անշարժ գույքերի ընդհանուր արժեքի 70%,                  
  • տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող ձեռք բերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից բացի վարկառուի կողմից ներկայացվում է նաև երաշխավորություն Հայաստանի Հանրապետության խոշոր հարկատուների ցուցակում ընդգրկված` 1-ից 300 տեղերը զբաղեցնող իրավաբանական անձանց կողմից,            
  • առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն՝ ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի արժեքի 30 տոկոսի և վարկառուի կողմից 10 կամ ավելի տոկոսի չափով կատարված կանխավճարի տարբերության չափով:
Վարկի մարման եղանակ

անուիտետային (տոկոսների և մայր գումարի ամենամսյա հավասարաչափ վճարում) կամ զսպանակաձև (մայր գումարի հավասար  և տոկոսների ամենամսյա վճարում)

Միջնորդավճարներ (միանվագ)

Վարկային հայտի ուսումնասիրություն

 7,000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրում

 0.5%, նվազ. 20,000 ՀՀ դրամ, միանվագ

Հաճախորդի այլ ծախսեր
Գրավի գնահատում

15,000 - 30,000 ՀՀ դրամ (համաձայն Արցախբանկի հետ համագործակցող գնահատող ընկերությունների սակագների), միանվագ

Նոտարական ձևակերպում

10,000 - 12,500 ՀՀ դրամ, միանվագ

Կադաստրային ձևակերպում

36,000 ՀՀ դրամ, միանվագ

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն

Համաձայն Արցախբանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների սակագների` վարկի գումարից:

Գրավադրված գույքի ապահովագրություն

Համաձայն Արցախբանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների սակագների` անշարժ գույքի շուկայական արժեքից:

Վարկի վաղաժամկետ մարում 

Վարկի գումարը կամ դրա մի մասը վաղաժամկետ մարելու դեպքում Հաճախորդից որևէ տույժ, տուգանք կամ այլ վճար չի գանձվում:

Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տույժ

0.1%, օրական

Ժամկետանց տոկոսագումարների գծով տույժ

0.03%, օրական

Վարկի պայմանների վերանայման վճար

10,000 ՀՀ դրամ

Ապահովվածություն

Ապահովվածություն է հանդիսանում ձեռքբերվող անշարժ գույքը: Որպես լրացուցիչ գրավ կարող է գրավադրվել նաև այլ գույք:

Գնահատում

Անշարժ գույքի գնահատումն իրականացվում է ՀՀ կառավարությանն առընթեր «Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի» կողմից արտոնագիր ունեցող անձանց կողմից (ֆիզիկական կամ իրավաբանական), որոնց հետ Բանկը համագործակցում է:

Ապահովագրություն

Անշարժ գույքի գրավի և վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն՝ Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված վճարների համաձայն:  

Ապահովագրությունը իրականացվում է տարեկան կտրվածքով`  Բանկի հետ համագործակցող Ընկերությունների  կողմից: Անշարժ գույքի գրավի և դժբախտ պատահարներից  ապահովագրությունը կատարվում է վարկի մնացորդային գումարի չափով: 

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ

բոլոր պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների ներկայացումից հետո 10 աշխատանքային օր

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման
մասին տեղեկացնելու ժամկետ

որոշումը կայացնելուց հետո 2 աշխատանքային օր

Վարկը տրամադրելու ժամկետ

անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օր

Վարկի տրամադրման 
դրական որոշման գործոններ

• վարկը մարելու համար բավարար եկամուտներ
• վարկավորման համար անհրաժեշտ և արժանահավատ/լիարժեք փաստաթղթերի առկայություն 
• վարկային պատմության համապատասխանում Բանկի կողմից վարկավորման պահանջներին
• բավարար գրավի առկայություն

Վարկը մերժելու գործոններ

• վարկը մարելու համար անբավարար եկամուտներ
• հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում
• Բանկի պահանջներին չհամապատասխանող վարկային պատմություն
• հաճախորդի եկամտի աղբյուրի ռիսկային ոլորտ
• բավարար գրավային ապահովության բացակայություն

Վարկի տրամադրման/ձևակերպման վայր

ՀՀ տարածքում Բանկի մասնաճյուղեր

 

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Վարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է Վարկատուի կողմից միակողմանիորեն` առանց Վարկառուի/ Համավարկառուի լրացուցիչ համաձայնության փոփոխվել, եթե «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից փոփոխվում է տրամադրվող վարկի տոկոսադրույքը կամ վարկը չի վերաֆինանսավորվում: Այդ դեպքում վարկի նոր տոկոսադրույքը սկսվում է հաշվարկվել Վարկատուի կողմից Վարկառուին տոկոսադրույքի փոփոխության մասին պատշաճ գրավոր ծանուցելու օրվանը հաջորդող ամսի 1-ից:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
1. Ձեր գույքը կարող է առգրավվել, եթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները:
2. Ձեր կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամկետին չվճարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:
3. Վարկային պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում գրավադրված գույքը կարող է բռնագանձվել արտադատական կարգով:


Արցախբանկի հետ համագործակցող ապահովագրական և գնահատող ընկերություններ

Վարկային գիծ ՀԻՓՈԹԵՔ +



Էջը թարմացվել է 2019-06-25 14:54:13




 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.06 7.26 7.22
CHF 481.00 487.00 485.39
GBP 573.00 579.00 578.43
GEL 150.00 180.00 163.41
CAD 346.00 358.50 358.05
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.07 7.27 7.22
CHF 483.50 488.50 485.39
GBP 574.00 584.00 578.43
GEL - - 163.41
CAD - - 358.05

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 18:20


 
XAU 1գրամ - 36000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 23400000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 09:40