ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին

Ծառայություններ ԱՆՀԱՏՆԵՐ Վարկեր Սպառողական վարկեր Վարկեր՝ զինվորական կոչում ունեցող անձնակազմին

Ընդհանուր պայմաններ 

  • Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ/ԱՀ Պաշտպանության նախարարության զինվորական կոչում ունեցող անձնակազմին մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 1-ը տրամադրված սպառողական վարկերի վերակառուցման նպատակով:  
  • Վարկառու կարող է հանդիսանալ ՊՆ համակարգի (ներառյալ բոլոր զորամասերը) շարքային, ենթասպայական և սպայական կազմը (բացառությամբ պարտադիր ժամկետային զինծառայողների): 
  • Վարկերի վաղաժամկետ մարման դեպքում տուժանքներ չեն կիրառվում:

 

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ 
Վարկի գումար

• կրտսեր և ավագ սպայական կազմի (լեյտենանտի զինվորական կոչումից մինչև գնդապետի զինվորական կոչում ունեցողները ներառյալ) համար` յուրաքանչյուր վարկառուի հաշվով առավելագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ

• շարքային և ենթասպայական կազմի (բացառությամբ պարտադիր ժամկետային զինծառայող-ների) համար` յուրաքանչյուր վարկառուի հաշվով առավելագույնը՝ 500,000 ՀՀ դրամ 
Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ, վարկի գումարը պետք է անմիջապես ուղղվի այլ պարտավորության/ների՝ մինչև 01.12.2018թ. տրամադրված և գործող սպառողական վարկերի մայր գումարների մարմանը
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
12%, որից 2 կամ 3 տոկոսային կետ կսուբսիդավորվի «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ կողմից  
Վարկի ժամկետ 7 տարի (վարկը կարող է տրամադրվել ավելի կարճ ժամկետով միայն հաճախորդի համաձայնությամբ)  
Տոկոսագումարի հաշվարկման կարգ Վարկի դիմաց տոկոսագումարների հաշվարկն իրականացվում է վարկի փաստացի օգտագործված օրացուցային օրերի համար` տարին ընդունելով 365/366 օր: 
Վարկի մարման եղանակ
անուիտետային (տոկոսների և մայր գումարի ամենամսյա հավասարաչափ վճարում)  
Վարկի ապահովություն
աշխատավարձ, անհաժեշտության դեպքում՝ ֆիզ.անձի/անձանց երաշխավորություն/ներ և/կամ այլ գրավ 
Միջնորդավճարներ
Հայտի ուսումնասիրություն  0 ՀՀ դրամ 
Վարկի տրամադրում 0 ՀՀ դրամ
 
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տույժ/տուգանք 0.1%, օրական 
Ժամկետանց տոկոսագումարների գծով տույժ/տուգանք 0.03% օրական 
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ   բոլոր պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների ներկայացումից հետո 2 աշխատանքային օր  
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ որոշումը կայացնելուց հետո 1 աշխատանքային օր 
Վարկը տրամադրելու ժամկետ որոշումը կայացնելուց հետո 1 աշխատանքային օր 
Վարկը տրամադրելու դրական որոշման գործոններ

• համապատասխանում է զինվորական կոչում ունեցող անձնակազմին տրամադրված սպառողական վարկերի վերաֆինանսավորման հատուկ ծրագրին ներկայացվող պահանջներին                                                                                              • վարկավորման համար անհրաժեշտ և արժանահավատ/լիարժեք փաստաթղթերի առկայություն 

Վարկը մերժելու գործոններ
• չի համապատասխանում զինվորական կոչում ունեցող անձնակազմին տրամադրված սպառողական վարկերի վերաֆինանսավորման հատուկ ծրագրին ներկայացվող պահանջներին  
• հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում
Վարկերի տրամադրման/ձևակերպման վայր  ԱՀ  և ՀՀ տարածքում գործող Բանկի մասնաճյուղեր (բացառությամբ սահմանափակ գործառույթներ իրականացնող մասնաճյուղերի), Հաճախորդների սպասարկման բաժին 


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրաԻսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս
թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգ
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ

Հարգելի Հաճախորդներ, Արցախբանկը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ` համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված "Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները" կանոնակարգ 8/05-ի:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
1.Ձեր գույքը կարող է առգրավվելեթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները
2.Ձեր կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:
3.Վարկի կամ դրա մի մասի ոչ նպատակային օգտագործման համար Բանկը կարող է գանձել ինչպես տույժ, այնպես էլ բարձրացնել տոկոսադրույքները և ձեռնարկել այլ միջոցներ` պայմանագրով սահմանված կարգով ընդհուպ մինչև վաղաժամկետ մարման պահանջը:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ  
Էջը թարմացվել է 2019-08-16 10:21:02
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.06 7.26 7.22
CHF 481.00 487.00 485.39
GBP 573.00 579.00 578.43
GEL 150.00 180.00 163.41
CAD 346.00 358.50 358.05
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.07 7.27 7.22
CHF 483.50 488.50 485.39
GBP 574.00 584.00 578.43
GEL - - 163.41
CAD - - 358.05

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 18:20


 
XAU 1գրամ - 36000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 23400000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 09:40