ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին

Ծառայություններ ԱՆՀԱՏՆԵՐ Վարկեր Սպառողական վարկեր Ոսկյա իրերի գրավով ապահովված վարկեր

 

Վարկի ժամկետ

3 - 36 ամիս

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման եղանակ
կանխիկ
Վարկի սահմանաչափ 50,000 - 7,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք
 • 3 ամիս ժամկետով` 16%
 • 4-6 ամիս ամկետով` 17%
 • 6-24 ամիս ժամկետով` 18%
 • 25-36 ամիս ժամկետով` 19%
Վարկ/գրավ գործակից

Վարկ/գրավ հարաբերակցության առավելագույն չափը.

 • 3 ամիս ժամկետով` 100%
 • 4-6 ամիս ամկետով` 100%
 • 6-24 ամիս ժամկետով` 120%
 • 25-36 ամիս ժամկետով` 120%

Սպիտակ ոսկու գրավով (ինչպես բացառապես սպիտակ ոսկու գրավով, այնպես էլ ընդհանուր գրավի մեջ սպիտակ ոսկու ջարդոնի կամ զարդի առկայության դեպքում)` առավելագույնը 80% (անկախ մարման եղանակից):

Ապահովություն

Վարկը պետք է ապահովված լինի ոսկյա (նաև սպիտակ) ոչ ստանդարտացված ձուլակտորի, ջարդոնի կամ զարդեղենի գրավով: Ընդ որում` գրավի առարկա հանդիսացող իրերի գեղարվեստական արժեքը, դրանց վրա թանկարժեք ու կիսաթանկարժեք քարերի առկայությունը գրավի առարկայի արժեքի գնահատման ժամանակ հաշվի չի առնվում, եթե Բանկի ներքին իրավական ակտերով այլ բան սահմանված չէ:

Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը 100%-ը գերազանցելու  դեպքում պահանջվում է լրացուցիչ ապահովություն` կայուն դրամական եկամուտներ ունեցող անձի երաշխավորություն, ընդ որում գրավի 100%-ը գերազանցող մասը կարող է առավելագույնը կազմել 500,000 ՀՀ դրամ:

Ոսկու գնահատման արժեքը`ըստ հարգերի

375 հարգի 7,200 ՀՀ դրամ
585 հարգի 11,300 ՀՀ դրամ
750 հարգի 14,500 ՀՀ դրամ
875 հարգի 16,900 ՀՀ դրամ
900 հարգի 17,400 ՀՀ դրամ
916 հարգի 17,700 ՀՀ դրամ
958 հարգի 18,500 ՀՀ դրամ
999 հարգի 19,300 ՀՀ դրամ
Տոկոսագումարի հաշվարկման կարգ

Վարկի դիմաց տոկոսագումարների հաշվարկն իրականացվում է վարկի փաստացի օգտագործված օրացուցային օրերի համար` տարին ընդունելով 365/366 օր:

Վարկային պարտավորությունների մարման կարգ
 •  3 ամիս և 4-6 ամիս ժամկետով տրամադրվող վարկերի դեպքում` մայր գումարը ժամկետի վերջում, տոկոսները` ամսական
 • 6-24 ամիս և 25-36 ամիս ժամկետով տրամադրվող վարկերի դեպքում`անուիտետային (մայր գումարի և տոկոսների ամենամսյա հավասարաչափ վճարումներ)
Այլ պայմաններ
 • Երրորդ անձին պատկանող գույքի գրավով վարկավորում չի իրականացվում:
 • Վարկը մարելուց հետո` մեկամսյա ժամանակահատվածում, Հաճախորդի կողմից գրավը չվերցնելու դեպքում այն դիտարկվում է որպես ի պահ ընդունված արժեք, որի համար Բանկը գանձում է վճար` իր սակագների համաձայն, ընդ որում, նման դեպքերում սակագնի կիրառման հաշվարկը սկսվում է վարկի մարման օրվանից:
Միջնորդավճարներ (միանվագ)
Հայտի
ուսումնասիրություն
0 ՀՀ դրամ
Վարկի
տրամադրում
1.0%, միանվագ
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տույժեր 0.1%, օրական
Ժամկետանց տոկոսագումարների գծով տույժ 0.03%, օրական
Վարկի պայմանների վերանայման միջնորդավճար 10,000 ՀՀ դրամ
Անհրաժեշտ փաստքթղթերի ցանկ
 • վարկային հայտ/դիմում (լրացվում է Բանկում)
 • վարկառուի անձը հաստատող փաստաթուղթ և Հանրային ծառայության համարանիշ (տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ)
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ   բոլոր պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների ներկայացումից հետո 1 աշխատանքային օր
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ որոշումը կայացնելուց հետո 1 աշխատանքային օր
Վարկը տրամադրելու ժամկետ  որոշումը կայացնելուց հետո մինչև գործառնական օրվա ավարտը
 Վարկը տրամադրելու դրական որոշման գործոններ • վարկավորման համար անհրաժեշտ և արժանահավատ/լիարժեք փաստաթղթերի առկայություն
• վարկային պատմության համապատասխանում Բանկի կողմից սահմանված վարկավորման պահանջներին
 Վարկը մերժելու գործոններ  • հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում
• Բանկի պահանջներին չհամապատասխանող վարկային պատմություն
 Վարկի ձևակերպման վայր  ԱՀ և ՀՀ տարածքում Բանկի ոչ սահմանափակ գործառույթներ իրականացնող մասնաճյուղեր


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգ
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ

Հարգելի Հաճախորդներ, Արցախբանկը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ` համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված "Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները" կանոնակարգ 8/05-ի:


ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
1. Ձեր գույքը կարող է առգրավվել, եթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները:
2. Ձեր
կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:
3. Վարկի կամ դրա մի մասի ոչ նպատակային օգտագործման համար Բանկը կարող է գանձել ինչպես տույժ, այնպես էլ բարձրացնել տոկոսադրույքները և ձեռնարկել այլ միջոցներ` պայմանագրով սահմանված կարգով ընդհուպ մինչև վաղաժամկետ մարման պահանջ:


Ֆինանսական օգնականԷջը թարմացվել է 2018-11-19 12:07:01
 
USD 483.75 486.50 484.99
EUR 545.00 553.00 551.29
RUB 7.15 7.35 7.25
CHF 483.00 490.00 488.02
GBP 611.00 621.00 618.85
GEL 165.00 205.00 181.81
CAD 352.00 364.00 362.15
 
USD 483.75 486.25 484.99
EUR 546.00 554.00 551.29
RUB 7.16 7.38 7.25
CHF 484.00 491.00 488.02
GBP 613.00 624.00 618.85
GEL - - 181.81
CAD - - 362.15

Արխիվ Թարմացվել է 07.12.2018 17:52


 
XAU 1գրամ - 32000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 21125000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 07.12.2018 09:45