ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին

Ծառայություններ ԱՆՀԱՏՆԵՐ Վարկեր Սպառողական վարկեր Հատուկ առաջարկ՝ ոսկյա իրերի գրավով վարկեր 9%-ով
 

ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ

Հարգելի հաճախորդներ, 2019թ.-ի մինչև հուլիսի 1-ը Արցախբանկում գործում է նոր ակցիա` ոսկյա իրերի գրավով վարկերի տրամադրման ԱՆՆԱԽԱԴԵՊ շահավետ պայմաններ` ընդամենը 9% տարեկան տոկոսադրույքով, գրավի գնահատված արժեքի մինչև 120%-ը:


Ընդհանուր պայմաններ

 • Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ և ԱՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց՝ անձնական սպառողական նպատակով:
 • Դիմելու պահին Հաճախորդի տարիքը գումարած ակնկալվող վարկի ժամկետը չի կարող գերազանցել 70 տարեկանը:
 • Վարկի տրամադրման հետ կապված բոլոր ծախսերը կրում է Հաճախորդը:
 • Վարկերի վաղաժամկետ մարման դեպքում տուժանքներ չեն կիրառվում:
 
 
Վարկի ժամկետ

3-36 ամիս

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման եղանակ
կանխիկ
Տարեկան տոկոսադրույք 9% 
Վարկի սահմանաչափ 50,000 ՀՀ դրամ - 2,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկ/գրավ գործակից
մինչև 120%
Ապահովություն

Վարկը պետք է ապահովված լինի ոսկյա (նաև սպիտակ) ոչ ստանդարտացված ձուլակտորի, ջարդոնի կամ զարդեղենի գրավով: Ընդ որում, գրավի առարկա հանդիսացող իրերի գեղարվեստական արժեքը, դրանց վրա թանկարժեք ու կիսաթանկարժեք քարերի առկայությունը գրավի առարկայի արժեքի գնահատման ժամանակ հաշվի չի առնվում, եթե Բանկի ներքին իրավական ակտերով այլ բան սահմանված չէ:

Ոսկու գնահատման արժեքը`ըստ հարգերի

375 հարգի 7,600 ՀՀ դրամ
585 հարգի 11,900 ՀՀ դրամ
750 հարգի 15,200 ՀՀ դրամ
875 հարգի 17,800 ՀՀ դրամ
900 հարգի 18,300 ՀՀ դրամ
916 հարգի 18,600 ՀՀ դրամ
958 հարգի 19,400 ՀՀ դրամ
999 հարգի 20,300 ՀՀ դրամ
Տոկոսագումարի հաշվարկման կարգ Վարկի դիմաց տոկոսագումարների հաշվարկն իրականացվում է վարկի փաստացի օգտագործված օրացուցային օրերի համար` տարին ընդունելով 365/366 օր:
Վարկային պարտավորությունների մարման կարգ
 • 3-6 ամիս ժամկետով և 100% վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցության դեպքում՝ մայր գումարը մարվում է ժամկետի վերջում, տոկոսները` ամսական
 • 3-24 և 25-36 ամիս ժամկետով և 120% վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցության դեպքում՝ անուիտետային (տոկոսների և մայր գումարի ամենամսյա հավասարաչափ վճարում)
Այլ պայմաններ
 • Երրորդ անձին պատկանող գույքի գրավով վարկավորում չի իրականացվում:
 • Վարկը մարելուց հետո` մեկամսյա ժամանակահատվածում, Հաճախորդի կողմից գրավը չվերցնելու դեպքում այն դիտարկվում է որպես ի պահ ընդունված արժեք, որի համար Բանկը գանձում է վճար` իր սակագների համաձայն, ընդ որում, նման դեպքերում սակագնի կիրառման հաշվարկը սկսվում է վարկի մարման օրվանից:
Միջնորդավճարներ 
Վարկի
տրամադրում
 • 3-6 ամիս ժամկետով և վարկ/գրավ հարաբերակցությունը մինչև 100%-ի դեպքում` վարկի գումարի 0.5%, միանվագ
 • 3-24 ամիս և 25-36 ամիս ժամկետով վարկ/գրավ հարաբերակցությունը մինչև 120%-ի և անուիտետային վճարման դեպքում` վարկի գումարի 1.0%, միանվագ
Վարկի
սպասարկման վճար
 • 3-6 ամիս ժամկետով և վարկ/գրավ հարաբերակցությունը մինչև 100%-ի դեպքում` վարկի պայմանագրի գումարի 0.5%, ամսական
 • 3-24 ամիս ժամկետով և վարկ/գրավ հարաբերակցությունը մինչև 120%-ի դեպքում` վարկի պայմանագրի գումարի 0.3%, ամսական
 • 25-36 ամիս ժամկետով և վարկ/գրավ հարաբերակցությունը մինչև 120%-ի դեպքում` վարկի պայմանագրի գումարի 0.5%, ամսական
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տույժեր 0.1%, օրական
Ժամկետանց տոկոսագումարների գծով տույժ 0.03%, օրական
Վարկի պայմանների վերանայման միջնորդավճար Վերանայվող պարտավորության չափի 1%, նվազ. 10,000 ՀՀ դրամ
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ 
 • վարկային հայտ/դիմում (լրացվում է Բանկում)
 • վարկառուի անձը հաստատող փաստաթուղթ և Հանրային ծառայության համարանիշ (տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ)
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ
բոլոր պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների ներկայացումից հետո 1 աշխատանքային օր
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ
որոշումը կայացնելուց հետո 1 աշխատանքային օր
Վարկը տրամադրելու ժամկետ
որոշումը կայացնելուց հետո մինչև գործառնական օրվա ավարտը
Վարկը տրամադրելու դրական որոշման գործոններ
• վարկավորման համար անհրաժեշտ և արժանահավատ/լիարժեք փաստաթղթերի առկայություն
• վարկային պատմության համապատասխանում Բանկի կողմից սահմանված վարկավորման պահանջներին
Վարկը մերժելու գործոններ
 • հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում
• Բանկի պահանջներին չհամապատասխանող վարկային պատմություն
Վարկի ձևակերպման վայր ԱՀ և ՀՀ տարածքում Բանկի ոչ սահմանափակ գործառույթներ իրականացնող մասնաճյուղեր


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրաԻսկ տարեկան փաստացի
տոկոսադրույքը ցույց է տալիսթե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները
սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգ
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ

Հարգելի Հաճախորդներ, Արցախբանկը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ` համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված "Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները" կանոնակարգ 8/05-ի:


ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ 
1.Ձեր գույքը կարող է առգրավվելեթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները
2.Ձեր
 կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:
3.Վարկի կամ դրա մի մասի ոչ նպատակային օգտագործման համար Բանկը կարող է գանձել ինչպես տույժ, այնպես էլ բարձրացնել տոկոսադրույքները և ձեռնարկել այլ միջոցներ` պայմանագրով սահմանված կարգով ընդհուպ մինչև վաղաժամկետ մարման պահանջը:

 Էջը թարմացվել է 2019-04-05 17:45:25
 
USD 480.50 483.50 482.31
EUR 537.00 544.50 542.36
RUB 7.45 7.62 7.54
CHF 469.00 476.50 475.89
GBP 618.00 628.00 627.00
GEL 170.00 200.00 179.03
CAD 348.00 362.00 360.71
 
USD 480.50 483.50 482.31
EUR 537.00 544.50 542.36
RUB 7.46 7.63 7.54
CHF 470.50 478.00 475.89
GBP 620.00 630.00 627.00
GEL - - 179.03
CAD - - 360.71

Արխիվ Թարմացվել է 22.04.2019 09:50


 
XAU 1գրամ - 32000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 21125000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 22.04.2019 09:40