ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին

Ծառայություններ ԱՆՀԱՏՆԵՐ Վարկեր Սպառողական վարկեր Դրամական միջոցներով ապահովված վարկեր

Ընդհանուր պայմաններ

 • Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ և ԱՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց՝ անձնական սպառողական նպատակով:
 • Դիմելու պահին Հաճախորդի տարիքը գումարած ակնկալվող վարկի ժամկետը չի կարող գերազանցել 70 տարեկանը:
 • Վարկի տրամադրման հետ կապված բոլոր ծախսերը կրում է Հաճախորդը:
 • Վարկերի վաղաժամկետ մարման դեպքում տուժանքներ չեն կիրառվում:

Վարկի արժույթ
ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

ՀՀ դրամով ավանդների դեպքում՝ գրավադրվող ավանդի տոկոսադրույք + 3%, նվազագույնը ՀՀ դրամի համար սահմանված Բանկի հաշվարկային տոկոսադրույք,

Արտարժույթով ավանդների դեպքում` գրավադրվող ավանդի  տոկոսադրույք + 4%, նվազագույնը ՀՀ դրամի համար սահմանված Բանկի հաշվարկային տոկոսադրույք

Վարկի ժամկետ
 • անուիտետ և զսպանակաձև մարման դեպքում` 3-60 ամիս
 • ժամկետի վերջում մարման դեպքում` 1-60 ամիս
Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ` Հաճախորդի Բանկում բացված խնայողական հաշվին
Վարկի սահմանաչափ
 • նվազագույնը` 100,000 ՀՀ դրամ
 • առավելագույնը.
  - ՀՀ դրամով միջոցների գրավադրման դեպքում` գրավադրվող դրամական միջոցի 100%-ը
  - այլ արժույթով միջոցների գրավադրման դեպքում` գրավադրվող դրամական միջոցի 90%-ը
Վարկ/գրավ գործակից
 • ՀՀ դրամով միջոցների գրավադրման դեպքում` մինչև 100%
 • այլ արժույթով միջոցների գրավադրման դեպքում` մինչև 90%
Ապահովություն
 • ավանդային հաշվում առկա դրամական միջոցներ
 • խնայողական հաշվում առկա դրամական միջոցներ 
Տոկոսագումարի
հաշվարկման կարգ
Վարկի դիմաց տոկոսագումարների հաշվարկն իրականացվում է վարկի փաստացի օգտագործված օրացուցային օրերի համար` տարին ընդունելով 365/366 օր:
Վարկի մարում

1) անուիտետային (տոկոսների և մայր գումարի ամենամսյա հավասարաչափ վճարում)
2)զսպանակաձև (մայր գումարի հավասար և տոկոսների ամենամսյա վճարում)
3)վարկի գումարը ժամկետի վերջում, տոկոսները ամսական

Միջնորդավճարներ
Հայտի ուսումնասիրություն 0 ՀՀ դրամ
Վարկի կանխիկացում 0.3%
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տույժ
0.1%, օրական
Ժամկետանց տոկոսագումարների գծով տույժ 0.03% օրական
Վարկի պայմանների վերանայման վճար
10,000 ՀՀ դրամ
վարկի տրամադրման/ձևակերպման վայր ԱՀ  և ՀՀ տարածքում գործող Բանկի մասնաճյուղեր (բացառությամբ սահմանափակ գործառույթներ իրականացնող մասնաճյուղերի), Հաճախորդների սպասարկման բաժին

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրաԻսկ տարեկան փաստացի 
տոկոսադրույքը ցույց է տալիսթե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար՝ տոկոսագումարները և այլ վճարները
սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգ
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ

Հարգելի Հաճախորդներ, Արցախբանկը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ` համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված "Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները" կանոնակարգ 8/05-ի:


ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ 

1.Ձեր գույքը կարող է առգրավվելեթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի 
գումարի
 մարումները
2.Ձեր կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում Ձեր մասին 
տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:
3.Վարկի կամ դրա մի մասի ոչ նպատակային օգտագործման համար Բանկը կարող է գանձել ինչպես տույժ, այնպես էլ բարձրացնել տոկոսադրույքները և ձեռնարկել այլ միջոցներ` պայմանագրով սահմանված կարգով` ընդհուպ մինչև վաղաժամկետ մարման պահանջը:

 • Որոշման կայացման գործոն, ժամկետ և Հաճախորդին ներկայացման կարգ
  Հաճախորդին վարկը կարող է տրամադրվել միայն այն դեպքում, եթե Հաճախորդը  ներկայացրել է վարկավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, կնքվել են բոլոր անհրաժեշտ պայմանագրերը և գրանցվել են օրենսդրությամբ գրանցման ենթակա բոլոր իրավունքները, իսկ գրավի ապահովագրման պահանջի դեպքում` նաև իրականացվել է ապահովագրությունը:

  Հայտը կարող է մերժվել, եթե.
  - Հաճախորդի բնութագրերը չեն համապատասխանում վարկը ստանալու համար անհրաժեշտ պահանջներին,
  - առկա է ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատության փաստը, կամ դրանք թերի են ներկայացվել,
  - առկա են Բանկի վարկային քաղաքականությամբ սահմանված հիմնավորված այլ պատճառներ: 

  Վարկի տրամադրման (մերժման) որոշումը կայացվում է առավելագույնը 1 /մեկ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում վարկավորման համար բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո:
  Բանկի Ֆինանսական խորհրդատուն առավելագույնը 1 /մեկ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնում է Հաճախորդին ընդունված որոշման մասին: Դրական որոշման դեպքում Հաճախորդի հետ մինչև գործառնական օրվա ավարտը կնքվում է վարկային պայմանագիր և տրամադրվում վարկ: Մերժելու դեպքում Հաճախորդին տրամադրվում է տեղեկանք, որում նշվում են մերժման պատճառները:
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
  Վարկային դիմում` Բանկում սահմանված ձևով:

  Վարկառուի անձը հաստատող փաստաթղթի և Հանրային ծառայության համարանիշի բնօրինակը և պատճենը կամ Նույնականացման քարտ կամ տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ:

  Ապահովությունը հավաստող փաստաթղթեր:


  Բանկի կողմից պահանջվող այլ փաստաթղթեր

  Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ  

 

Ֆինանսական օգնականԷջը թարմացվել է 2019-08-16 10:16:08
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.06 7.26 7.22
CHF 481.00 487.00 485.39
GBP 573.00 579.00 578.43
GEL 150.00 180.00 163.41
CAD 346.00 358.50 358.05
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.07 7.27 7.22
CHF 483.50 488.50 485.39
GBP 574.00 584.00 578.43
GEL - - 163.41
CAD - - 358.05

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 18:20


 
XAU 1գրամ - 36000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 23400000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 09:40