ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին

Ծառայություններ ԱՆՀԱՏՆԵՐ Վարկեր Վարկային գծեր վճարային քարտերով Վարկային գծեր կենսաթոշակային քարտերով կենսաթոշակի ապահովվածությամբ
 

Ընդհանուր պայմաններ    

  • Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ և ԱՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց՝ անձնական սպառողական նպատակով:
  • Բանկ դիմելու պահին Հաճախորդի տարիքը գումարած ակնկալվող վարկի ժամկետը չի կարող գերազանցել 70 տարեկանը:
  • Վարկերի վաղաժամկետ մարման դեպքում տուժանքներ չեն կիրառվում:


Վարկի արժույթ  ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ 12-24 ամիս
Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ՝ Հաճախորդի Բանկում բացված քարտային հաշվին
Վարկային գծի նվազագույն սահմանաչափ 50,000 ՀՀ դրամ 
Վարկային գծի առավելագույն սահմանաչափ ամսական կենսաթոշակի 500%, բայց ոչ ավել քան 1,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկի ապահովություն

կենսաթոշակ

վարկային գծի գումարը ամսական կենսաթոշակի 300%-ը գերազանցելու դեպքում մեկ ֆիզիկական անձի երաշխավորություն, ով հանդիսանում է Բանկի հետ աշխատավարձային նախագծերի շրջանակներում համագործակցության պայմանագիր կնքած կազմակերպության աշխատակից և/կամ Բանկի կենսաթոշակային քարտերով կենսաթոշակ ստացող կենսաթոշակառու:

Վարկ հարաբերած գրավի արժեք մինչև 500%
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

16,5 %

Չօգտագործված վարկային գծի տարեկան տոկոսադրույք 0%

Տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկման ձևը 
հաշվարկվում է վարկային գծի օգտագործված մասի նկատմամբ
Վարկային գծի և տոկոսագումարի մարման եղանակ

վարկային գծի ամսական հավասարաչափ մարում, հաշվեգրված տոկոսագումարի ամսական վճարում

Վարկային գծի և տրամադրման համար պահանջ

1) վարկային գծի տրամադրմանը նախորդող մեկ ամսվա ընթացքում քարտային հաշվին կենսաթոշակի մուտք,
2)կենսաթոշակի տեսակներ` աշխատանքային (տարիքային, արտոնյալ պայմաններով, երկարամյա ծառայության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում, մասնակի)
և/կամ  զինվորական (երկարամյա ծառայության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում)

Միջնորդավճարներ 
Վարկի տրամադրում վարկային գծի 1.0%, միանվագ
Վարկի սպասարկում 0.1% ամսական` վարկային գծի նկատմամբ  
Վարկային գծի միջոցների կանխիկացում Համաձայն Բանկի կողմից սահմանված սակագների
Ժամկետանց տոկոսագումարների գծով տույժ

0.1%, օրական

Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տույժ

0.03%, օրական

Վարկի պայմանների վերանայման վճար

10,000 ՀՀ դրամ

վարկի տրամադրման դրական որոշման գործոններ


- Վարկը մարելու համար բավարար եկամուտներ
- Վարկավորման համար անհրաժեշտ և արժանահավատ/լիարժեք փաստաթղթերի առկայություն,
- վարկային պատմության համապատասխանում Բանկի կողմից վարկավորման պահանջներին:

 

Վարկը մերժելու գործոններ - Վարկը մարելու համար անբավարար եկամուտներ,
- հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում,
- Բանկի պահանջներին չհամապատասխանող վարկային պատմություն,
- հաճախորդի եկամուտի աղբյուրի ռիսկային ոլորտ:
Որոշման կայացման ժամկետը և Հաճախորդին տեղեկացման կարգը Վարկի տրամադրման որոշումը կայացվում է վարկավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 3 աշխատանքային /իրավասու մարմնի հաստատումից կախված՝ 10/ օրվա ընթացքում: 
Բանկի ֆինանսական խորհրդատուն մեկօրյա ժամկետում տեղեկացնում է Հաճախորդին ընդունված որոշման մասին: Դրական որոշման դեպքում վարկառուի հետ կնքվում է վարկային պայմանագիր և 1 /մեկ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրվում է վարկային գիծը: Մերժելու դեպքում քարտապանի դիմումի դարձերեսին նշագրվում է «մերժվում է» արտահայտությունը` նշելով մերժման պատճառները:
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
  • Վարկային գծի ստացման դիմում (լրացվում է Բանկում).
  • Վարկառուի, երաշխավոր/ներ/ի (առկայության դեպքում) անձը հաստատող փաստաթուղթ և Հանրային ծառայության համարանիշ կամ տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ.
  • Բանկի համապատասխան ստորաբաժանումից քարտային հաշվից քաղվածք,
  • Նախկինում այլ բանկի քարտով կենսաթոշակ ստանալու պարագայում՝ համապատասխան բանկից քարտային հաշվից քաղվածք. 
  • Երաշխավորի առկայության դեպքում` երաշխավորության հավաստագիր,
  • Երաշխավոր/ներ/ի առկայության դեպքում՝ բանկի համապատասխան ստորաբաժանումից քարտային հաշվից քաղվածք:
Վարկայի գծի տրամադրման վայր ԱՀ և ՀՀ տարածքում Բանկի ոչ սահմանափակ գործառույթներ իրականացնող մասնաճյուղեր
Վաղաժամկետ մարում Վարկային գծի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն կիրառվում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրաԻսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիսթե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար` տոկոսագումարները և այլ վճարները
սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ

Հարգելի Հաճախորդներ, Արցախբանկը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ` համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված "Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները" կանոնակարգ 8/05-ի:


ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
1.Ձեր գույքը կարող է առգրավվելեթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները
2.Ձեր կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկատվությունը
կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:
3.Վարկի կամ դրա մի մասի ոչ նպատակային օգտագործման համար Բանկը կարող է գանձել ինչպես տույժ, այնպես էլ բարձրացնել տոկոսադրույքները և ձեռնարկել այլ միջոցներ` պայմանագրով սահմանված կարգով ընդհուպ մինչև վաղաժամկետ մարման պահանջը:


Ֆինանսական օգնականԷջը թարմացվել է 2019-08-16 10:29:54
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.06 7.26 7.22
CHF 481.00 487.00 485.39
GBP 573.00 579.00 578.43
GEL 150.00 180.00 163.41
CAD 346.00 358.50 358.05
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.07 7.27 7.22
CHF 483.50 488.50 485.39
GBP 574.00 584.00 578.43
GEL - - 163.41
CAD - - 358.05

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 18:20


 
XAU 1գրամ - 36000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 23400000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 09:40