ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին


Ընդհանուր պայմաններ

 • «ՀԻՓՈԹԵՔ +» վարկային գիծը տրամադրվում է Բանկի այն հաճախորդներին, ովքեր ունեն առնվազն 3 տարի սպասարկվող հիփոթեքային վարկ:
 • Վարկային գիծը տրամադրվում է Master Card Maestro քարտի միջոցով:
 • Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տուժանքներ չեն կիրառվում:
 
 

Ընդհանրական թերթիկ

MC Maestro քարտի սպասարկման սակագներ

 

 

Վարկային գծի ժամկետ 24-36 ամիս
Վարկի արժույթ  ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար
Վարկի տրամադրման եղանակը անկանխիկ՝ հաճախորդի Բանկում բացված առանձին քարտային հաշվին:
Վարկի նվազագույն գումար 300,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար
Վարկի առավելագույն գումար Հաճախորդի հիփոթեքային վարկի գծով մարված վերջին չորս ամսվա (ժամանակացույցի համաձայն) վարկի և տոկոսների (առանց սուբսիդավորվող գումարի) հանրագումարը, բայց ոչ ավել, քան 1,000,000 ՀՀ դրամ կամ արտարժույթով դրան համարժեք գումարից:
Վարկի ապահովություն
 • Հաճախորդի ապագա հիմնավորված դրամական հոսքեր
 • Երաշխավորություն՝ Բանկի հայեցողությամբ
Տարեկան տոկոսադրույքի չափը
 • ՀՀ դրամով՝ 17%
 • ԱՄՆ դոլարով՝ 14.5%
Վարկի մարման եղանակ Տոկոսները՝ ամսական, վարկային գծի համար սահմանվում է արտոնյալ ժամկետ՝ 3 ամիս, որից հետո կատարվում են վարկային գծի սահմանաչափի ամսական հավասարաչափ նվազեցումներ՝ սահմանված ժամակնակացույցի համաձայն: 
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար   500 ՀՀ դրամ, միանվագ
Վարկի տրամադրման վճար  Վարկի գումարի 1%, միանվագ
 Վարկի սպասարկման վճար Վարկային գծի սահմանաչափի 0.1%, ամսական
Տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկման ձևը 
հաշվարկվում է վարկային գծի օգտագործված մասի նկատմամբ
Վարկային պարտավորությունների մարման պայման  Վարկի գումարը մարվում է ամսական հավասարաչափ` սկսած տրամադրմանը հաջորդող ամսվանից:
Տոկոսագումարները վճարվում են ամսական կտրվածքով:
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
 • Վարկային հայտ/դիմում (լրացվում է Բանկում)
 • Վարկառուի և երաշխավոր/ներ/ի (առկայության դեպքում) անձը հաստատող փաստաթուղթ և Հանրային ծառայության համարանիշ (տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ)
 • Վարկառուի, երաշխավոր/ներ/ի եկամուտները հավաստող փաստաթուղթ (եկամուտները ձեռնարկատիրական գործունեությունից գոյանալու դեպքում՝ անհրաժեշտության դեպքում առևտրային ֆինանսավորման պայմաններով նախատեսվող վերլուծության համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր, Նորք տեղեկատվավերլուծական կենտրոն ՓԲԸ-ից հարցում, աշխատավարձը/կենսաթոշակը Բանկի քարտերով ստանալու դեպքում՝ քարտային հաշվից Բանկում առկա քաղվածք վաղեմության ժամկետը առավելագույնը 15 օրացուցային օր՝ դիմումը ընդունելու օրվա դրությամբ:)
 • Երաշխավորության հավաստագիր (երաշխավորի առկայության դեպքում)
Ժամկետանց տոկոսագումարների գծով տույժ

0.1%, օրական

Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տույժ

0.03%, օրական

Դրական որոշման գործոններ
 • վարկը մարելու համար բավարար եկամուտներ
 • վարկավորման համար անհրաժեշտ և արժանահավատ /լիարժեք փաստաթղթերի առկայություն
Վարկի մերժման գործոններ
 • վարկը մարելու համար անբավարար եկամութներ
 • հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում
 • բանկի պահանջներին չհամապատասխանող վարկային պատմություն
 • հաճախորդի եկամտի աղբյուրի ռիսկային ոլորտ
Որոշման կայացման ժամկետը և Հաճախորդին տեղեկացման կարգը
 • Բոլոր պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների ներկայացումից հետո 3 աշխատանքային օր (իրավասու մարմնի հաստատումից կախված՝ 10 օր)
 • Որոշումը կայացնելուց հետո 1 աշխատանքային օր
Վարկերի տրամադրման/ձևակերպման վայր  ԱՀ  և ՀՀ տարածքում գործող Բանկի մասնաճյուղեր (բացառությամբ սահմանափակ գործառույթներ իրականացնող մասնաճյուղերի), Հաճախորդների սպասարկման բաժին 


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրաԻսկ տարեկան
փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիսթե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար` տոկոսագումարները
և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:  
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ

Հարգելի Հաճախորդներ, Արցախբանկը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ` համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված "Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները" կանոնակարգ 8/05-ի:


ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
1.Ձեր գույքը կարող է առգրավվելեթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները
2. Ձեր կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:
3. Վարկի կամ դրա մի մասի ոչ նպատակային օգտագործման համար Բանկը կարող է գանձել ինչպես տույժ, այնպես էլ բարձրացնել տոկոսադրույքները և ձեռնարկել այլ միջոցներ` պայմանագրով սահմանված կարգով ընդհուպ մինչև վաղաժամկետ մարման պահանջը:Էջը թարմացվել է 2019-03-18 14:49:43
 
USD 475.50 477.50 476.45
EUR 531.00 536.50 534.43
RUB 7.48 7.63 7.58
CHF 477.00 483.50 481.51
GBP 587.50 595.50 590.89
GEL 163.00 193.00 166.59
CAD 348.00 366.00 364.98
 
USD 475.50 477.50 476.45
EUR 531.50 537.00 534.43
RUB 7.49 7.64 7.58
CHF 481.00 485.50 481.51
GBP 588.00 597.50 590.89
GEL - - 166.59
CAD - - 364.98

Արխիվ Թարմացվել է 18.07.2019 15:05


 
XAU 1գրամ - 32000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 21125000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 18.07.2019 09:30