ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին

Ընդհանուր պայմաններ
 

  • Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ և ԱՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց՝ սպառողական նպատակով:
  • Դիմելու պահին Հաճախորդի տարիքը գումարած ակնկալվող վարկի ժամկետը չի կարող գերազանցել 65 տարեկանը:
  • Վարկերի վաղաժամկետ մարման դեպքում տուժանքներ չեն կիրառվում:

 

 

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 17% 18% 19%
Վարկի սահմանաչափ

առնվազն վերջին մեկ ամսվա ընթացքում  Բանկի  աշխատավարձային  նախագծի շրջանակներում աշխատավարձ,  առնվազն վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Բանկի կենսաթոշակային քարտերով կենսաթոշակ ստացող կամ առնվազն երեք ամիս Բանկում գործող ավանդ կամ Բանկում   անշարժ գույքի գրավով ապահովված գործող վարկ ունեցող հաճախորդ

100,000 - 400,000 401,000 -
800,000
801,000 -
1,200,000
Վարկի ժամկետ 12- 24 ամիս 18 - 36 ամիս 18 - 36 ամիս
Վարկի ապահովոթյուն  չի պահանջվում  1 ֆիզ.անձի երաշխավորություն  2 ֆիզ.անձի երաշխավորություն
Վարկի սահմանաչափ  
կայուն աշխատավարձ/եկամուտ ստացող հաճախորդ (տվյալ կազմակերպությունում առնվազն երեք ամսվա աշխատանքային փորձ)
100,000 - 300,000  301,000 -
700,000
 
701,000 - 
1,000,000
 
Վարկի ժամկետ 12- 24 ամիս  18 - 36 ամիս  18 - 36 ամիս
Վարկի ապահովոթյուն  չի պահանջվում 1 ֆիզ.անձի երաշխավորություն 2 ֆիզ.անձի երաշխավորություն
Վարկի մարման եղանակ   անուիտետային (տոկոսների և մայր գումարի ամենամսյա հավասարաչափ վճարում)  
Միջնորդավճարներ  
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար  1,000 ՀՀ դրամ, միանվագ   
Վարկի տրամադրման վճար վարկի գումարի 1%, միանվագ
Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ՝ Հաճախորդի Բանկում բացված խնայողական հաշվին 
Տոկոսագումարի հաշվարկման կարգ  Վարկի դիմաց տոկոսագումարների հաշվարկն իրականացվում է վարկի փաստացի օգտագործված օրացուցային օրերի համար` տարին ընդունելով 365/366 օր: 
Վարկի մարման եղանակ  անուիտետային (տոկոսների և մայր գումարի ամենամսյա հավասարաչափ վճարում) 
Ժամկետանց տոկոսագումարների գծով տույժ 0.1%, օրական
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տույժ 0.03%, օրական
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ բոլոր պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների ներկայացումից հետո 1 աշխատանքային օր 
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու  առավելագույն  ժամկետ որոշումը կայացնելուց հետո 1 աշխատանքային օր
Վարկը տրամադրելու առավելագույն ժամկետ որոշումը կայացնելուց հետո 1 աշխատանքային օր
Վարկի տրամադրման դրական որոշման գործոններ
  • վարկը մարելու համար բավարար եկամուտներ
  • վարկավորման համար անհրաժեշտ և արժանահավատ/լիարժեք փաստաթղթերի առկայություն
  • վարկային պատմության համապատասխանում Բանկի կողմից սահմանված վարկավորման պահանջներին          
Վարկը մերժելու գործոններ 
• վարկը մարելու համար անբավարար եկամուտներ,
• հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում,
• Բանկի պահանջներին չհամապատասխանող վարկային պատմություն,
• հաճախորդի եկամտի աղբյուրի ռիսկային ոլորտ 
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
  • Վարկային հայտ/դիմում(լրացվում է Բանկում)
  • Վարկառուի և երաշխավոր/ներ/ի(առկայության դեպքում) անձը հաստատող փաստաթուղթ և Հանրային ծառայության համարանիշ (տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ)
  • Վարկառուի, երաշխավոր/ներ/ի (առկայության դեպքում)  եկամուտները հավաստող փաստաթուղթ՝  վաղեմության ժամկետը առավելագույնը  15 օրացուցային օր` դիմումը ընդունելու օրվա դրությամբ, կամ «Նորք» տեղեկատվավերլուծական կենտրոն» ՓԲԸ-ից հարցում կամ աշխատավարձը/կենսաթոշակը Բանկի քարտերով ստանալու դեպքում` քարտային հաշվից Բանկում առկա քաղվածք:
  • Երաշխավորության հավաստագիր (երաշխավորի առկայության դեպքում)
Վարկի տրամադրման/ձևակերպման վայր  ԱՀ  և ՀՀ տարածքում ոչ սահմանափակ գործառույթներ իրականացնող Բանկի մասնաճյուղեր, Հաճախորդների սպասարկման բաժին 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրաԻսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս,
թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ

Հարգելի Հաճախորդներ, Արցախբանկը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ` համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված "Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները" կանոնակարգ 8/05-ի:


ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

1. Ձեր գույքը կարող է առգրավվելեթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները
2. Ձեր կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:
3. Վարկի կամ դրա մի մասի ոչ նպատակային օգտագործման համար Բանկը կարող է գանձել ինչպես տույժ, այնպես էլ բարձրացնել տոկոսադրույքները և ձեռնարկել այլ միջոցներ` պայմանագրով սահմանված կարգով ընդհուպ մինչև վաղաժամկետ մարման պահանջը:Էջը թարմացվել է 2019-08-16 10:09:23
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.06 7.26 7.22
CHF 481.00 487.00 485.39
GBP 573.00 579.00 578.43
GEL 150.00 180.00 163.41
CAD 346.00 358.50 358.05
 
USD 475.00 477.00 475.92
EUR 524.00 530.00 527.46
RUB 7.07 7.27 7.22
CHF 483.50 488.50 485.39
GBP 574.00 584.00 578.43
GEL - - 163.41
CAD - - 358.05

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 18:20


 
XAU 1գրամ - 36000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 23400000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 16.08.2019 09:40