ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին


Ավանդների ներգրավման պայմանները

«Արցախբանկ» ՓԲԸ (այսուհետ` Բանկ) ընդունում է ավանդներ իրավաբանական անձանցից և անհատ ձեռնարկատերերից ՀՀ դրամով և արտարժույթով` ինչպես կանխիկ, այնպես էլ անկանխիկ ձևով:

Բանկի կողմից ավանդների ընդունման գործընթացը կարգավորվում է ՀՀ և ԱՀ գործող օրենքներով, ՀՀ ԿԲ որոշումներով, Բանկի կառավարման մարմինների որոշումներով, Բանկի կանոնադրությամբ և այլ ներքին իրավական ակտերով:

Ավանդ է համարվում ավանդատուի տրամադրած այն դրամական գումարը, որի տրամադրման պայմանները համապատասխանում են Բանկի ավանդային պայմանագրով սահմանված պահանջներին:

Ժամկետային ավանդ` որոշակի ժամկետի ավարտից հետո վերադարձնելու պայմանով ներգրավվող ավանդ:

Բանկի կողմից ներգրավվող ավանդնատեսակները, դրանց տոկոսադրույքները և գումարների նվազագույն չափը հաստատվում են Բանկի Վարչության կողմից:


«Արցախբանկ» ՓԲԸ ավանդատեսակների տեղեկատվական ամփոփագիր


Ավանդի
տեսակը


Ավանդի
ժամկետըՏոկոսագումարի
վճարում

 Տարեկան տոկոսադրույքը*, %

AMD USD EUR


Ժամկետային**

31-90 օր   

ամսական

3.00

1.0

0.00

91-180 օր ամսական 4.00 1.50  0.25
181-270 օր ամսական 6.25 3.00  0.50
ժամկետի վերջում 7.00 3.50  0.75
271-365 օր
ամսական 7.25 4.00  1.00
ժամկետի վերջում 8.00 4.25  1.10
366-550 օր ամսական 8.25 4.50  1.15
ժամկետի վերջում 8.50 4.75  1.25

* 50 մլն ՀՀ դրամին համարժեք և ավելի գումարով ավանդ ներդնելու դեպքում պայմանները սահմանվում են պայմանագրային հիմունքներով: 

Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների կողմից ներդնվող ավանդների պայմանները կարող են սահմանվել յուրաքանչյուր հաճախորդի հետ առանձին բանակցելու միջոցով, որոնք կարող են տարբերվել «Արցախբանկ» ՓԲԸ կողմից հրապարակված ավանդների ներգրավման վերոնշյալ ընդհանուր պայմաններից:

** Ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում ավանդի գումարի ավելացումներ և նվազեցումներ չեն թույլատրվում:

Ավանդի ներդրման նվազագույն գումար`

ՀՀ դրամով` 1,000,000 /միկ միլիոն/
ԱՄՆ դոլարով` 2,000 /երկու հազար/
Եվրոյով` 2,000 /երկու հազար/

Ավանդատուներին հնարավորություն է ընձեռնվում ստանալ վարկ` ներդրված ավանդի գումարի մինչև 100%-ի չափով:


Ավանդի գումարին տոկոսների հավելագրում, վճարում

Ավանդի գումարի դիմաց տոկոսները հավելագրվում են ավանդի Բանկ մուտք լինելուն հաջորդ օրվանից մինչև Ավանդատուին վերադարձնելու կամ Ավանդատուի ավանդային հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրը: Հաշվարկներում օգտագործվող տարվա օրերի քանակն ընդունվում է 365, իսկ նահանջ տարին՝ 366:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Ձեր հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանայիք Դուք, եթե Ձեր ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները վերաներդնեիք ավանդի տեսքով:

Ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը

Ավանդի պայմանագրով որոշված այն ավանդի համար տոկոսների չափը, որը Հաճախորդը ներդրել է որոշակի ժամկետի ավարտից կամ պայմանագրով նախատեսված հանգամանքները վրա հասնելուց հետո այն հետ ստանալու պայմանով, պայմանագրի գործողության ժամկետում մնում է անփոփոխ:     

Ավանդատուն իրավունք ունի մինչև ավանդային պայմանագրով սահմանված ժամկետի ավարտը հետ ստանալու ժամկետային ավանդի գումարը և հավելագրված տոկոսները միայն Բանկի համաձայնության դեպքում:

Երբ ժամկետային ավանդը Ավանդատուի պահանջով վերադարձվում է մինչև ժամկետի ավարտը կամ մինչև բանկային ավանդի պայմանագրում նշված հանգամանքների վրա հասնելը, Ավանդատուի տոկոսները վճարվում են Բանկի կողմից ցպահանջ ավանդների համար սահմանված չափերով, իսկ ավանդի գումարից գանձվում է արդեն իսկ վճարված տոկոսագումարների և վճարման օրվա դրությամբ Բանկում գործող ցպահանջ ավանդի սահմանված տոկոսադրույքով հաշվարկված տոկոսագումարի տարբերությունը: Նաև, Ավանդատուին վարկ տրամադրված լինելու դեպքում առանց Ավանդատուի լրացուցիչ հանձնարարության կամ կարգադրության ավանդի միջոցների հաշվին փակվում են վարկը և հավելագրված տոկոսագումարները: 

Ավանդատուին տոկոսագումարները վճարվում են Ավանդի արժույթով, բացառությամբ եթե Ավանդատուն տոկոսագումարի վճարման օրը ցանկություն է հայտնել արտարժութային Ավանդի դիմաց հավելագրված տոկոսագումարները ստանալ ՀՀ դրամով: Ընդ որում, արտարժութային ավանդի դիմաց հավելագրված տոկոսագումարները ՀՀ դրամով  վճարելու դեպքում փոխարկումն իրականացվում է տվյալ արտարժույթի համար վճարման պահին Բանկի կողմից սահմանված առքի փոխարժեքով: 

Ավանդների գծով հաշվարկված տոկոսագումարների վճարումն իրականացվում է անկանխիկ եղանակով: Ավանդի գումարի վրա հավելագրված տոկոսները փոխանցվում են Բանկում սպասարկվող Ավանդատուի բանկային հաշվին:

Ավանդի դիմաց հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև որպես ավանդ կանխիկ մուտքագրված միջոցները Ավանդատուին կանխիկ վճարելիս միջնորդավճար չի գանձվում:

Որպես ավանդ անկանխիկ մուտքագրված միջոցների կանխիկացման դեպքում գանձվում է միջնորդավճար. ՀՀ դրամով՝ 0.3%, ԱՄՆ դոլարով՝ 0.5%, այլ արտարժույթով՝ Բանկի կողմից սահմանված դրույքաչափով:

Ավանդի գործողության ժամանակահատվածում Բանկում Հաճախորդի բանկային հաշիվները պահպանվում են անվճար՝ անկախ հաշվով գործարք չկատարելու վաղեմությունից:


Ավանդի վերադարձ/երկարաձգում

Ավանդատուն իրավունք ունի մինչև ավանդային պայմանագրով սահմանված ժամկետի ավարտը հետ ստանալու Ավանդի գումարը և հավելագրված տոկոսները միայն Բանկի համաձայնության դեպքում` Բանկի կողմից սահմանված կարգով:

Երբ Ավանդատուն ժամկետի ավարտից հետո չի պահանջում վճարել ավանդի գումարը կամ պայմանագրով նախատեսված հանգամանքները երևան գալուց հետո վերադարձնել այլ պայմաններով ներդրված ավանդի գումարը, ապա պայմանագիրը համարվում է դադարեցված: Ավանդի վերադարձման օրը Բանկն ավանդը փոխանցում է Ավանդատուի բանկային հաշվին, որի դիմաց հաշվեգրվում են տվյալ պահին Բանկում գործող բանկային հաշվի համար սահմանված տոկոսադրույքը:  

Եթե ավանդի վերադարձի օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, ապա վերադարձը կատարվում է ոչ աշխատանքային օրվան հաջորդող առաջին օրը` ոչ աշխատանքային օրերի համար վճարելով տոկոսներ:

Ավանդը կամ դրա վրա հաշվեգրված տոկոսները ստանալիս` Ավանդատուն Բանկ է ներկայացնում համապատասխան ղեկավարի լիազորությունները և գումարը ստացողի անձը հաստատող փաստաթղթերով և Բանկային ավանդի պայմանագրի իր օրինակով:


Վեճերի լուծման կարգը


Ավանդային պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:


Քաղվածքների և այլ տեղեկությունների տրամադրում

Բանկը ավանդային պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30-օրյա պարբերականությամբ Ավանդատուին անվճար տրամադրում է Ավանդային հաշվի քաղվածք օրենքով սահմանված ձևով: Այլ դեպքերում քաղվածքները, դրանց կրկնօրինակները և այլ տեղեկությունները տրամադրվում են Բանկում գործող հետևյալ սակագներով.

 • Ավանդային հաշվի՝ մեկ ամսից ավելի վաղեմության քաղվածքի տրամադրում՝ 1,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ):
 • Ավանդային հաշվի վերաբերյալ վճարային փաստաթղթերի պատճենների տրամադրում՝ յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար.
  • Յուրաքանչյուր գործարքից հետո՝ 0 ՀՀ դրամ,
  • Մինչև 30 օր վաղեմություն ունեցող՝ 500 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ),
  • 31 օրից մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող՝ 2,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ),
  • Մեկ տարուց ավելի վաղեմություն ունեցող՝ 3,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ):
 • Ավանդային հաշվի վերաբերյալ յուրաքանչյուր տեղեկանքի, Հաճախորդի կողմից կատարված գործարքների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում՝ 2500 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ):
 • Փաստաթղթերի և քաղվածքների առաքում (կիրառվում է ի հավելումն տրամադրման սակագնին).
  • ֆաքսով (մեկ էջի համար)` 1,800 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ),
  • Էլ.փոստով` 0 ՀՀ դրամ,
  • փոստային եղանակով` ՀՀ/ԱՀ տարածքում՝ 500 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ),
  • պատվիրված առաքման ծառայության միջոցով/DHL և այլն/-ով` 35,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ):


ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ավանդի պայմանագրի օրինակելի ձևԷջը թարմացվել է 2019-06-21 10:16:17
 
USD 475.50 477.50 476.45
EUR 531.00 536.50 534.43
RUB 7.48 7.63 7.58
CHF 477.00 483.50 481.51
GBP 587.50 595.50 590.89
GEL 163.00 193.00 166.59
CAD 348.00 366.00 364.98
 
USD 475.50 477.50 476.45
EUR 531.50 537.00 534.43
RUB 7.49 7.64 7.58
CHF 481.00 485.50 481.51
GBP 588.00 597.50 590.89
GEL - - 166.59
CAD - - 364.98

Արխիվ Թարմացվել է 18.07.2019 15:05


 
XAU 1գրամ - 32000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 21125000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 18.07.2019 09:30