1940 թվականին ստեղծված ամերիկյան «MoneyGram Payment Systems, Inc.» ընկերության և նրա բազմաթիվ արտասահմանյան գործընկերների կողմից ներդրված MoneyGram դրամական փոխանցումների միջազգային համակարգը գործում է ավելի քան 200 երկրներում և ներառում է շուրջ 347 000 սպասարկման կետեր: Համակարգն ապահովված է տեղեկատվության մշակման եւ կապի ժամանակակից միջոցներով, որոնց շնորհիվ յուրաքանչյուր փոխանցում կատարվում է անվտանգության համաշխարհային չափանիշներին համապատասխան հուսալի համակարգով: 
Փոխանցման պայմաններ և սակագներ
Փոխանցվող գումարի արժույթը                                                                   
ԱՄՆ դոլար
Ստացվող գումարի արժույթը
ԱՄՆ դոլար, Եվրո
Փոխանցման ժամկետ
5-10 րոպե
Մեկ փոխանցման առավելագույն գումարը                                                                
10 000 ԱՄՆ դոլար
Միջնորդավճար
Գանձվում է միայն Ուղարկողից ՀՀ դրամով` ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից տվյալ օրվա համար սահմանված միջին փոխարժեքներով:

Հայաստանից դեպի ԱՊՀ երկրներ՝ Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Մոլդովա, Ռուսաստան,

Տաջիկստան, Ուզբեկստան, Թուրքմենստան, Ուկրաինա և Վրաստան 

Փոխանցվող գումար (ԱՄՆ դոլար) Միջնորդավճար (ԱՄՆ դոլար)
0,01 - 100,00 2,00
100,01 - 200,00 4,00
200,01 - 300,00 6,00
300,01 - 400,00 8,00
400,01 - 500,00 10,00
500,01 - 750,00 14,00
750,01 - 1000,00 19,00
1000,01 - 1500,00 28,00
1500,01 - 2000,00 37,00
2000,01 - 2500,00 46,00
2500,01 - 3000,00 55,00
3000,01 - 3500,00 64,00
3500,01 - 4000,00 73,00
4000,01 - 4500,00 83,00
4500,01 - 5000,00 92,00
5000,01 - 5500,00 95,00
5500,01 - 6000,00 99,00
6000,01 - 6500,00 109,00
6500,01 - 7000,00 119,00
7000,01 - 10000,00 139,00

Հայաստանից մնացած ուղղություններով

Փոխանցվող գումար (ԱՄՆ դոլար)                                                      Միջնորդավճար (ԱՄՆ դոլար)
0,01 - 100,0 12,00
100,01 - 250,00 20,00
250,01 - 400,00 24,00
400,01 - 600,00 32,00
600,01 - 800,00 40,00
800,01 - 1000,00 50,00
1000,01 - 1200,00 60,00
1200,01 - 1800,00 75,00
1800,01 - 2500,00 100,00
2500,01 - 5000,00 150,00
5000,01 - 7500,00 225,00
7500,01 - 10000,00 300,00
 
 
Փոխանցում նախաձեռնողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալ                                                                                              
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ1
 • դիմում՝ փոխանցումը կատարելու վերաբերյալ՝ համակարգի կողմից հաստատված ձևով
 • այն երկրի և քաղաքի անվանումը, որտեղ պետք է փոխանցվեն դրամական միջոցները
 • գումարը և միջնորդավճարը
 • ստացողի անուն, ազգանուն, հայրանունը, եթե այն նշված է անձնագրում
 • Բանկը պարտավոր է Հաճախորդին տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող անդորրագիր:
 
Փոխանցում ստացողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալներ
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ1
 • փոխանցման ունիկալ ութանիշ կոդը
 • փոխանցողի անուն, ազգանունը
 • փոխանցման գումարի չափը և արժույթը
 • դիմում՝ փոխանցումը ստանալու վերաբերյալ՝ համակարգի կողմից հաստատված ձևով
 
Փոխանցման վավերապայմանների փոփոխություն
Կատարվում է վավերապայմանների փոփոխման դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցողի գրավոր դիմումի և անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, այն սպասարկման կետում, որտեղից իրականացվել է փոխանցումը:
Վավերապայմանների փոփոխությունը կատարվում է համակարգի կողմից սահմանված կարգով:
Փոփոխման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:
 
Փոխանցման չեղյալացում
Կատարվում է դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցման իրականացման նույն բանկային օրվա ընթացքում ուղարկողի կողմից չեղյալացման դիմումի և անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, փոխանցված գումարի և միջնորդավճարի վերադարձմամբ:
Փոխանցման ետ վերադարձ
Կատարվում է Հաճախորդի պահանջով և գրավոր դիմումի հիման վրա մեկ բանկային օրվա ընթացքում կամ ավելի ուշ: Միջնորդավճարի վերադարձը կատարվում է համակարգի կողմից` կախված փոխանցված գումարի ետ վերադարձի պատճառից:
Ետ վերադարձման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:
Փոխանցման վաղեմության ժամկետը
90 օր

1 Անձը հաստատող փաստաթղթերի ցանկը սահմանված է ՀՀ կառավարության 1999թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ:

 

Փոխանցումներն իրականացվում են ֆիզիկական անձանց կողմից ոչ առևտրային նպատակով Բանկի Գլխամասային գրասենյակում և ցանկացած մասնաճյուղում:

Համակարգի մասին, այդ թվում սպասարկման կետերի, սակագների վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք օգտվել www.moneygram.com կայքից:

 

Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների նախորդ մեկ տարվա սակագներ

 

«ՁԵր ֆինանսական տեղեկատուն»

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է: