Ոչ բնակելի անշարժ գույքի կառուցապատում/վերանորոգում

 • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք սկսած 13%
 • Արժույթ ՀՀ դրամ/ ԱՄՆ դոլար
 • Ժամկետ մինչև 20 տարի
Վարկային հաշվիչ
Գումար
Արժույթ
Վարկի ժամկետ
Անվանական տոկոսադրույք
0.0 %
Ամսական վճար
֏
Ընդհանուր պայմաններ
 • Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ և ԱՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց՝ ոչ բնակելի անշարժ գույքի կառուցման կամ վերանորոգման նպատակով:
 • Ակնկալվող վարկի մարման օրվա դրությամբ Հաճախորդի տարիքը չի կարող գերազանցել 65 տարեկանը:
 • Վարկի տրամադրման հետ կապված բոլոր ծախսերը կրում է Հաճախորդը:
  Ոչ բնակելի անշարժ գույքի կառուցապատում Ոչ բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում
Վարկի ժամկետ 36 - 240 ամիս 36 - 120 ամիս
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ/ ԱՄՆ դոլար
Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ՝ հաճախորդի Բանկում բացված խնայողական հաշվին
Վարկի սահմանաչափ 3,000,000 - 50,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար 1,000,000 - 20,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք   ՀՀ դրամով՝ 15%
ԱՄՆ դոլարով՝ 13%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք* ՀՀ դրամ՝ 16.2-  19.8%,  
ԱՄՆ դոլար՝ 13.9 - 16.3%
ՀՀ դրամ՝ 16.4 - 22.2%,  
ԱՄՆ դոլար՝ 14 - 19.4%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի մեջ ներառված չեն հետևյալ վճարները՝
• բանկային հաշվի բացման/սպասարկման վճար,
• նոտարական վավերացման վճար,
• գրավի իրավունքի գրանցման վճար,
• գույքի ապահովագրության վճար,
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:
Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն Անշարժ գույքի ձեռքբերման հիփոթեքային վարկի դեպքում՝
- 90%` մասնակի վճարում կատարելու դեպքում (կանխավճարով), դիտարկվում է գրավի շուկայական արժեքը
- 50%` առանց մասնակի վճարում կատարելու դեպքում (առանց կանխավճարի), պահանջվում է նաև լրացուցիչ անշարժ գույքի գրավ, դիտարկվում է գրավի շուկայական արժեքը
Անշարժ գույքի կառուցապատման/վերանորոգման հիփոթեքային վարկի դեպքում՝
գույքի գնահատված շուկայական արժեքի 70%-ը, բայց ոչ ավել, քան գույքի գնահատված լիկվիդային արժեքի 80%-ը
Ապահովագրություն Ըստ պահանջի: Ապահովագրության պահանջի դեպքում ապահովագրվող գույքը ենթակա է ապահովագրման գույքի շուկայական և «վարկ գումարած չփոխհատուցվող գումար» արժեքներից նվազագույնի չափով, եթե շուկայական արժեքը բարձր է «վարկ գումարած չփոխհատուցվող գումարի» արժեքից, հակառակ դեպքում հաշվի է առնվում գույքի շուկայական և «վարկ գումարած չփոխհատուցվող գումար» արժեքներից առավելագույն արժեքը։
Տոկոսագումարի հաշվարկման կարգ  Վարկի տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ օրական կտրվածքով և ենթակա է վճարման ամսական պարբերականությամբ: Տոկոսների հաշվարկը սկսվում է Վարկի գումարը Ձեր` Բանկում բացված հաշվին փաստացի մուտքագրելու օրվանից։
Վարկի մարում  անուիտետային (տոկոսների և մայր գումարի ամենամսյա հավասարաչափ վճարում) կամ զսպանակաձև (մայր գումարի հավասար  և տոկոսների ամենամսյա վճարում)  
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ԲԱՆԿԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՄԻՆՉԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ՝ ԱՌՆՎԱԶՆ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ, ԿՐԵԴԻՏԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ԱՌԱՋԱՐԿԸ ԵՎ ԿՐԵԴԻՏԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՁԵԶ: ԴՈՒՔ ՈՒՆԵՔ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ  ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻՈՐԵՆ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ՝ ԴՐԱ ԿՆՔՄԱՆԸ ՀԱՋՈՐԴՈՂ 7 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ/ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ/:
Միջնորդավճարներ (միանվագ)  
Վարկային հայտի ուսումնասիրություն 15,000 ՀՀ դրամ 8,000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրում ՀՀ դրամով` վարկի գումարի 1%, նվազ. 60,000 ՀՀ դրամ 
ԱՄՆ դոլարով՝ վարկի գումարի 0.8%
ՀՀ դրամով` վարկի գումարի 1%
ԱՄՆ դոլարով՝ վարկի գումարի 0.8%
Վարկի գումարի կանխիկացում ՀՀ դրամով՝ 0.3%, միանվագ
ԱՄՆ դոլարով՝ 0.5%, միանվագ  
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Վարկի գումարը բանկային հաշվին մուտքագրելուց հետո վերջինիս սպասարկումն իրականացվում է Բանկում գործող բանկային հաշիվների սպասարկման պայմաններին համապատասխան: 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Գրավադրվող գույքը  պարտադիր գնահատվում է Բանկի հետ համագործակցող  ընկերություններից որևէ մեկի կողմից՝ Ձեր ընտրությամբ:
Դուք կատարելու եք այլ  վճարներ՝ կապված   գրավադրվող անշարժ գույքի ապահովագրություն,  վարկառուի ու համավարկառու/ներ/ի (առկայության դեպքում) դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն, գույքի  գնահատում, նոտարական վավերացում, գույքի նկատմամբ իրավունքների  պետական գրանցում կատարելու հետ:
Հաճախորդի այլ ծախսեր
(Նշված վճարները կախված գույքի գտնվելու տարածաշրջանից կարող են տարբեր լինել) 
Գրավի գնահատում  12,000 - 35,000 ՀՀ դրամ
Նոտարական ձևակերպում 5,500 - 30,000 ՀՀ դրամ
Գրավի իրավունքի գրանցում անշարժ գույքի ձեռքբերում/կառուցապատում՝ 70,000 - 80,000 ՀՀ դրամ, միանվագ
անշարժ գույքի վերանորոգում՝ 25,000 - 30,000 ՀՀ դրամ,  միանվագ
Անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքի ստացման վճար 1,000 ՀՀ դրամ
Անշարժ գույքի վերաբերյալ միասնական տեղեկանքի ստացման վճար 10,000 ՀՀ դրամ
Վարկի վաղաժամկետ մարում Վարկի գումարը կամ դրա մի մասը վաղաժամկետ մարելու դեպքում Հաճախորդից որևէ տույժ, տուգանք կամ այլ վճար չի գանձվում:
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տույժ   36%, տարեկան
Ժամկետանց տոկոսագումարների գծով տույժ  12%, տարեկան
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ  ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄՙ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԱԾԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՄԱՐՎԵԼ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԵԹԵ ՈՒՆԵՔ ՉՄԱՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ,ԱՊԱ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ՝ ՏՈՒՅԺ/ՏՈՒԳԱՆՔ,  ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐ, ՄԱՅՐ ԳՈՒՄԱՐ:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ  ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՉԱՓՈՎ ԺԱՄԿԵՏԻՑ  ՇՈՒՏ ՄԱՐԵԼ ՎԱՐԿԸ՝  ԱՌԱՆՑ ՏՈՒՅԺԵՐ ԿԱՄ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ ՎՃԱՐԵԼՈՒ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԸ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԸ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲԱՆԿԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՁԵՐ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ  ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԻՆ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՐԵՆ ՆՎԱԶԵՑՆԵԼ ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՉԱՓԸ՝ ԹՈՂՆԵԼՈՎ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆ ԱՆՓՈՓՈԽ,ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՆԵԼ  ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝ ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՉԱՓԸ ԹՈՂՆԵԼՈՎ ԱՆՓՈՓՈԽ:
Վարկի վերանայման միջնորդավճար Վերջին երեք և ավելի տարիներին Բանկի վարկառու հանդիսանալու դեպքում՝ 0 ՀՀ դրամ

Այլ դեպքերում՝ 10,000 ՀՀ դրամ
Ապահովագրավճար Համաձայն Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների սակագների
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ բոլոր պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների ներկայացումից հետո 10 աշխատանքային օր
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ որոշումը կայացնելուց հետո 2 աշխատանքային օր
Վարկը տրամադրելու ժամկետ անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 3 աշխատանքային օր
Վարկի տրամադրման դրական որոշման գործոններ • վարկը մարելու համար բավարար եկամուտներ
• վարկավորման համար անհրաժեշտ և արժանահավատ/լիարժեք փաստաթղթերի առկայություն,
• վարկային պատմության համապատասխանում Բանկի կողմից վարկավորման պահանջներին,
• բավարար գրավի առկայություն
Վարկը մերժելու գործոններ • վարկը մարելու համար անբավարար եկամուտներ,
• հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում,
• Բանկի պահանջներին չհամապատասխանող վարկային պատմություն,
• հաճախորդի եկամտի աղբյուրի ռիսկային ոլորտ,
• բավարար գրավային ապահովության բացակայություն
Վարկի տրամադրման /ձևակերպման վայր ՀՀ/ԱՀ  տարածքում ոչ սահմանափակ գործառույթներ իրականացնող  Բանկի մասնաճյուղեր
Արցախբանկի հետ համագործակցող ապահովագրական և գնահատող ընկերություններ
Վարկային գիծ ՀԻՓՈԹԵՔ +
*Արտարժութային վարկերի համար տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի համար հիմք է ընդունվել՝
- ՀՀ-ում՝ 1 ԱՄՆ դոլար=481.57 փոխարժեքը 25.04.2019թ. դրությամբ,
- ԱՀ-ում՝ 1 ԱՄՆ դոլար=488.71 փոխարժեքը 22.02.2019թ. դրությամբ:
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը  կարող է փոփոխվել՝ կախված ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքի մեծության փոփոխությունից:
 • Անհրաժեշտ է իմանալ
  • ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿՆ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ: ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ Է ՀԱՆԴԻՍԱՆՈՒՄ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՎԱՃԱՌՔԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԸ:

   ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲԱՆԿԸ ԵՐԵՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:
   ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ՝ ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:

   ԲԱՆԿԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՊԱՐԲԵՐԱԲԱՐ, ՍԱԿԱՅՆ ՈՉ ՈՒՇ, ՔԱՆ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄԻՑ/ՄԱՐՈՒՄԻՑ/ 20 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ԱՌԱՋ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՁԵՐ ՊԱՀԱՆՋՈՎ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՌՆՎԱԶՆ 4 ԱՆԳԱՄ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՁԵՐ ՆՇԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՎՃԱՐ ՔԱՂՎԱԾՔ:
    
  • ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀԻՓՈԹԵՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՊԵՏՔ Է ՎԱՎԵՐԱՑՎԻ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ, ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ, ՀԻՓՈԹԵՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՆԹԱԿԱ ԵՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ:
    
  • ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`  ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:  
 • Ապահովություն, ապահովագրություն
  • Վարկը պետք է ապահովված լինի կառուցապատվող/վերանորոգնող անշարժ գույքով: Կառուցապատվող կամ վերանորոգվող գույքի գին` վարկ /գրավ գործակցի հաշվարկի տեսանկյունից դիտարկվում է գույքի գնահատված լիկվիդային գինը: Վարկի գումարի համեմատ գրավի գինը բավարար չլինելու դեպքում Հաճախորդը պարտավոր է տրամադրել լրացուցիչ անշարժ գույքի գրավ` գնահատված լիկվիդային գնով: Լրացուցիչ գույքը կարող է ազատվել գրավից, եթե կառուցապատման/վերանորոգման արդյունքում ձևավորված անշարժ գույքի գնահատված լիկվիդային արժեքը կբավարարի վարկի/գրավ գործակցի.  

   - կառուցապատման վարկի դեպքում՝ 80%-ի շեմը,    
   - վերանորոգման վարկի դեպքում՝ 70%-ի շեմը:  
  • Հաջորդող գրավով ապահովումը թույլատրվում է, եթե գրավի առաջնային իրավունքը նույնպես Բանկինն է:    
  • Վարկը հաստատող լիազոր մարմնի որոշմամբ, ելնելով  գրավի տեսակից, կարող է պահանջվել  գույքի ապահովագրություն: Ապահովագրության պահանջի դեպքում ապահովագրվող գույքը ենթակա է ապահովագրման գույքի շուկայական և «վարկ գումարած չփոխհատուցվող գումար» արժեքներից նվազագույնի չափով, եթե շուկայական արժեքը բարձր է «վարկ գումարած չփոխհատուցվող գումարի» արժեքից, հակառակ դեպքում հաշվի է առնվում գույքի շուկայական և «վարկ գումարած չփոխհատուցվող գումար» արժեքներից առավելագույն  արժեքը: Ապահովագրությունը  կատարվում է Բանկի հետ համագործակցող Ընկերությունների  կողմից:
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
  • Ոչ բնակելի անշարժ գույքի կառուցապատման/վերանորոգման հիփոթեքային վարկ

   Նախնական փաստաթղթեր
  • Վարկառուի/համավարկառուի, ընտանիքի անմիջական անդամ/ներ/ի, երաշխավորների անձը հաստատող փաստաթուղթ և Հանրային ծառայության համարանիշ (տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ)
  • Վարկառուի/Համավարկառուի, Բանկի պահանջով` նաև երաշխավորների և ընտանիքի անմիջական անդամ/ներ/ի եկամուտները հավաստող փաստաթուղթ (Հաճախորդի եկամուտները ձեռնարկատիրական գործունեությունից գոյանալու դեպքում` անհրաժեշտության դեպքում առևտրային ֆինանսավորման պայմաններով նախատեսվող վերլուծության համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր)` վաղեմության ժամկետը առավելագույնը 20 օրացուցային օր` դիմումը ընդունելու օրվա դրությամբ (Բանկի աշխատավարձային քարտապանների համար` հաշվից քաղվածք)
  • Վարկառուի և գրավադրվող գույքի սեփականատեր/եր/ի ամուսնության վկայական կամ պայմանագիր (եթե ամուսնացած է), ամուսնալուծության վկայական (եթե ամուսնալուծված է) կամ մահվան վկայական (եթե այրի է) կամ ամուսնության մեջ չգտնվելու վերաբերյալ համապատասխան տեղեկանք ՔԿԱԳ-ից
  • Կառուցապատվող /վերանորոգվող բնակելի անշարժ գույքի սեփականության վկայական և ձեռքբերման հիմքեր (առք ու վաճառքի պայմանագիր, ժառանգություն և այլն), շինարարական աշխատանքների նախահաշվարկ և անհրաժեշտ թույլտվություններ
  • Անշարժ գույքի սեփականատերերի և համասեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
  • Առաջարկվող գրավի գնահատման ակտ/հաշվետվություն կամ արժեքի որոշման հիմք
  • Անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք
  • Երաշխավորության հավաստագիր (երաշխավորի առկայության դեպքում)
  • Վարկը ԱՄՆ դոլարով նախընտրելու դեպքում հայտարարագիր
  • Տեղեկանք վարկառուի ընտանիքի կազմի վերաբերյալ

   Վարկի տրամադրման որոշում կայացնելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր
  • Անշարժ գույքի միասնական տեղեկանք
  • Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական
  • (միայն կառուցապատման վարկի դեպքում) Անշարժ գույքի սեփականության նոր վկայական
  • Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ անհրաժեշտության

«ՁԵր ֆինանսական տեղեկատուն»

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է: