Բնակարանային միկրովարկեր և էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկեր

 • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք սկսած 10% -ից
 • Արժույթ ՀՀ դրամ
 • Ժամկետ մինչև 12 տարի
Վարկային հաշվիչ
Գումար
Արժույթ
Վարկի ժամկետ
Անվանական տոկոսադրույք
0.0 %
Ամսական վճար
֏
Ընդհանուր պայմաններ
• Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ տարածքում բնակարան, բնակելի տուն վերանորոգելու, բնակարանային պայմանները բարելավելու, բնակարանի/բնակելի տան էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված վերանորոգում կատարելու նպատակով:
• Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ քաղաքացիներին, որոնց եկամուտների հիմնական աղբյուրը գտնվում է ՀՀ-ում:
• Վերանորոգման աշխատանքները պետք է ավարտվեն վարկի տրամադրումից առավելագույնը մեկ տարի հետո:
• Վարկի տրամադրման հետ կապված բոլոր ծախսերը կրում է Հաճախորդը:
  Բնակարանային միկրովարկեր Էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկեր
Վարկի ժամկետ նվազ․՝ 5 տարի
առավ․՝ 12 տարի
նվազ․՝ 5 տարի
առավ․՝ 12 տարի
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրամն եղանակ անկանխիկ՝ հաճախորդի Բանկում  բացված խնայողական հաշվին
Վարկի սահմանաչափ նվազ․՝ 500,000 ՀՀ դրամ
առավ․՝ 2,000,000 ՀՀ դրամ
նվազ․՝ 2,000,000 ՀՀ դրամ
առավ․՝ 5,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 12․0% 10․0%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 13.1% - 14.0% 10.8% - 13.4%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի մեջ ներառված չէ բանկային հաշվի բացման/սպասարկման վճարը:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:
Կանխավճար - -
Վարկ/գրավ
առավելագույն
հարաբերակցություն* 

-

գույքի գնահատված արժեքի
70%-ը
Վարկի տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ օրական կտրվածքով և ենթակա է վճարման ամսական պարբերականությամբ: Տոկոսների հաշվարկը սկսվում է Վարկի գումարը Ձեր` Բանկում բացված հաշվին փաստացի մուտքագրելու  օրվանից։
Վարկի մարում 6-12 ամիս արտոնյալ ժամանակահատված: Արտոնյալ ժամանակահատվածում` միայն տոկոսագումարների մարում: Արտոնյալ ժամանակահատվածի ավարտից հետո ամսական պարբերականությամբ՝ անուիտետային (տոկոսների և մայր գումարի ամենամսյա հավասարաչափ վճարում) կամ զսպանակաձև (մայր գումարի հավասար և տոկոսների ամենամսյա վճարում):
Վարկի
ապահովություն*
Երրորդ անձի/անձանց/ երաշխավորություն, շարժական գույքի գրավ կամ այլ տեսակի ապահովման միջոց (բացառությամբ անշարժ գույքի): Վերանորոգվող անշարժ գույք, որը ֆինանսավորման պահին պետք է հանդիսանա առաջնային գրավ (բացառությամբ երբ անշարժ գույքը որպես առաջնային գրավ գրավադրված է Բանկում` «Ազգային հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ-ի «Հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորման կարգի» շրջանակներում:
Դրամաշնորհի
տրամադրում
Վարկառուն ստանում է դրամաշնորհ**՝ վարկի պայմանագրային գումարի  10%-ի չափով, որն ուղղվում է մայր գումարի մարմանը, եթե վարկի գումարի 50%-ից ավելին օգտագործվում է էներգաարդյունավետության բարձրացման համար նախատեսված նյութերի/պարագաների ձեռքբերման նպատակով: Վարկառուն ստանում է դրամաշնորհ**՝ վարկի պայմանագրային գումարի 5%-ի չափով, որն ուղղվում է մայր գումարի մարմանը,  եթե վարկի միջոցներով ձեռք բերված վերանորոգման նյութերի/պարագաների գումարի նվազ. 50%-ը ուղղվել է բնակելի անշարժ գույքի էներգաարդյունավետության բարձրացման համար նախատեսված նյութերի/պարագաների ձեռքբերմանը, վերանորոգման արդյունքում էներգախնայողության ցուցանիշը կազմում է նվազ. 35%:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ԲԱՆԿԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՄԻՆՉԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ՝ ԱՌՆՎԱԶՆ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ, ԿՐԵԴԻՏԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ԱՌԱՋԱՐԿԸ ԵՎ ԿՐԵԴԻՏԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՁԵԶ: ԴՈՒՔ ՈՒՆԵՔ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ  ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻՈՐԵՆ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ՝ ԴՐԱ ԿՆՔՄԱՆԸ ՀԱՋՈՐԴՈՂ 7 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ/ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ/:
Միջնորդավճարներ 
Վարկային հայտի ուսումնասիրություն 2,000 ՀՀ դրամ, միանվագ 5,000 ՀՀ դրամ, միանվագ
Վարկի տրամադրում վարկի գումարի 2%, միանվագ վարկի գումարի 0.5%, նվազ.` 20,000 ՀՀ դրամ, միանվագ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Վարկի գումարը բանկային հաշվին մուտքագրելուց հետո վերջինիս սպասարկումն իրականացվում է Բանկում գործող բանկային հաշիվների սպասարկման պայմաններին համապատասխան: 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Գրավադրվող գույքը  պարտադիր գնահատվում է Բանկի հետ համագործակցող  ընկերություններից որևէ մեկի կողմից՝ Ձեր ընտրությամբ:
Իրականացվում է   գրավադրվող անշարժ գույքի,  վարկառուի ու համավարկառու/ներ/ի (առկայության դեպքում) դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն՝ տրամադրված վարկի մնացորդային գումարի չափով: 
Ապահովագրությունն իրականացվում է տարեկան կտրվածքով՝ Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված վճարների համաձայն:  Դուք կատարելու եք այլ  վճարներ՝ կապված   գրավադրվող անշարժ գույքի ապահովագրություն,  վարկառուի ու համավարկառու/ներ/ի (առկայության դեպքում) դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն, գույքի  գնահատում, նոտարական վավերացում, գույքի նկատմամբ իրավունքների  պետական գրանցում կատարելու հետ:
Հաճախորդի այլ ծախսեր (միայն էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկերի դեպքում)
Գրավի գնահատում 15,000 - 30,000 ՀՀ դրամ 
Նոտարական ձևակերպում 10,000 - 12,500 ՀՀ դրամ
Գրավի իրավունքի գրանցման վճար 25,000 ՀՀ դրամ
Գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքի ստացման վճար 1,000 ՀՀ դրամ
Անշարժ գույքի վերաբերյալ միասնական տեղեկանքի ստացման վճար 10,000 ՀՀ դրամ
Վարկի վաղաժամկետ մարում Վարկի գումարը կամ դրա մի մասը վաղաժամկետ մարելու դեպքում Հաճախորդից որևէ տույժ, տուգանք կամ այլ վճար չի գանձվում:
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տույժ 36%, տարեկան 
Ժամկետանց տոկոսագումարների գծով տույժ 12%, տարեկան 
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ  ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄՙ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԱԾԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՄԱՐՎԵԼ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԵԹԵ ՈՒՆԵՔ ՉՄԱՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ,ԱՊԱ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ՝ ՏՈՒՅԺ/ՏՈՒԳԱՆՔ,  ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐ, ՄԱՅՐ ԳՈՒՄԱՐ:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ  ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՉԱՓՈՎ ԺԱՄԿԵՏԻՑ  ՇՈՒՏ ՄԱՐԵԼ ՎԱՐԿԸ՝  ԱՌԱՆՑ ՏՈՒՅԺԵՐ ԿԱՄ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ ՎՃԱՐԵԼՈՒ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԸ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԸ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲԱՆԿԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՁԵՐ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ  ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԻՆ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՐԵՆ ՆՎԱԶԵՑՆԵԼ ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՉԱՓԸ՝ ԹՈՂՆԵԼՈՎ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆ ԱՆՓՈՓՈԽ,ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՆԵԼ  ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝ ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՉԱՓԸ ԹՈՂՆԵԼՈՎ ԱՆՓՈՓՈԽ:
Վարկի պայմանների վերանայման միջնորդավճար Վերջին երեք և ավելի տարիներին Բանկի վարկառու հանդիսանալու դեպքում՝ 0 ՀՀ դրամ
Այլ դեպքերում՝ 10,000 ՀՀ դրամ
Ապահովագրություն չի պահանջվում Գրավադրվող անշարժ գույքի և վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն:
Ապահովագրավճար Հաշվարկվում է վարկի   մնացորդային գումարի նկատմամբ  համաձայն Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների սակագների
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ բոլոր պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների ներկայացումից հետո 10 աշխատանքային օր
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման
մասին տեղեկացնելու ժամկետ
որոշումը կայացնելուց հետո 2 աշխատանքային օր
Վարկը տրամադրելու ժամկետ անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օր
Վարկի տրամադրման 
դրական որոշման գործոններ
 • վարկը մարելու համար բավարար եկամուտներ
 • վարկավորման համար անհրաժեշտ և արժանահավատ/լիարժեք փաստաթղթերի առկայություն 
 • վարկային պատմության համապատասխանում Բանկի կողմից վարկավորման պահանջներին
 • բավարար գրավի առկայություն
Վարկը մերժելու գործոններ
 • վարկը մարելու համար անբավարար եկամուտներ
 • հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում
 • Բանկի պահանջներին չհամապատասխանող վարկային պատմություն
 • հաճախորդի եկամտի աղբյուրի ռիսկային ոլորտ
 • բավարար գրավային ապահովության բացակայություն  
Վարկի տրամադրման/ձևակերպման վայր ՀՀ տարածքում գործող Բանկի մասնաճյուղեր
Արցախբանկի հետ համագործակցող ապահովագրական և գնահատող ընկերություններ
Վարկային գիծ ՀԻՓՈԹԵՔ +
* Գրավադրվող անշարժ գույքը վերաֆինանսավորման պահին պետք է հանդիսանա առաջնային գրավ:  
** Վարկառուն պետք է դրամաշնորհի հայտի ներկայացման պահի դրությամբ չունենա ընթացիկ ժամկետանց վարկային պարտավորություններ:
 • Անհրաժեշտ է իմանալ
  • ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՎԱՐԿԱՏՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻՈՐԵՆ՝ ԱՌԱՆՑ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ/ ՀԱՄԱՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՎԵԼ, ԵԹԵ «ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒՅՈՒՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՓՈՓՈԽՎՈՒՄ Է ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ԿԱՄ ՎԱՐԿԸ ՉԻ ՎԵՐԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՒՄ: ԱՅԴ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԻ ՆՈՐ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՍԿՍՎՈՒՄ Է ՀԱՇՎԱՐԿՎԵԼ ՎԱՐԿԱՏՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՊԱՏՇԱՃ ԳՐԱՎՈՐ ԾԱՆՈՒՑԵԼՈՒ ՕՐՎԱՆԸ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԱՄՍԻ 1-ԻՑ:

   ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲԱՆԿԸ ԵՐԵՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:
   ​​ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ՝ ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:

   ԲԱՆԿԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՊԱՐԲԵՐԱԲԱՐ, ՍԱԿԱՅՆ ՈՉ ՈՒՇ, ՔԱՆ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄԻՑ/ՄԱՐՈՒՄԻՑ/ 20 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ԱՌԱՋ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՁԵՐ ՊԱՀԱՆՋՈՎ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՌՆՎԱԶՆ 4 ԱՆԳԱՄ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՁԵՐ ՆՇԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՎՃԱՐ ՔԱՂՎԱԾՔ:
    
  • ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀԻՓՈԹԵՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՊԵՏՔ Է ՎԱՎԵՐԱՑՎԻ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ, ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ, ՀԻՓՈԹԵՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՆԹԱԿԱ ԵՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ:
    
  • ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`  ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:  
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
  • Բնակարանային միկրովարկեր
    
  • Վարկառուի, համավարկառուի և երաշխավորների (առկայության դեպքում) անձը հաստատող փաստաթուղթ և Հանրային ծառայության համարանիշ(տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ)
  • Վարկառուի, համավարկառուի (առկայության դեպքում) երեխաների ծննդյան վկայականները (առկայության դեպքում)
  • Վարկառուի, համավարկառուի և երաշխավորների (առկայության դեպքում) եկամուտները հավաստող փաստաթուղթ՝ վաղեմության ժամկետը առավելագույնը 20 օրացուցային օր` դիմումը ընդունելու օրվա դրությամբ:
   Վարկառուի, համավարկառուի նախկին զբաղվածության մասին տվյալներ (պահանջվում է միայն այն դեպքում, եթե վարկառուի/համավարկառուի աշխատանքային ստաժը ընթացիկ աշխատավայրում փոքր է 12 ամսից, բացառություն են կազմում այն դեպքերը, երբ տվյալ աշխատավայրը հանդիսանում է վարկառուի/համավարկառուի առաջին աշխատավայրը և վերջինիս աշխատանքային ստաժը փոքր է 12 ամսից:
   Տվյալներ այլ եկամուտների վերաբերյալ (առկայության դեպքում)

   Եթե Վարկառուն ինքնազբաղված է, ապա.
   - Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՀՀ)
   - Գրանցման վկայական, կանոնադրություն (առկայության դեպքում)
   - Գործունեության տվյալ տեսակով զբաղվելու թույլտվության փաստաթղթերը, եթե օրենսդրության համաձայն տվյալ գործունեության համար անհրաժեշտ է համապատասխան մարմինների կողմից հատուկ թույլտվություն
   - Վերջին 1 տարվա ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունները` հաստատված հարկային մարմինների կողմից
   - Վերջին 6 ամիսների եկամուտների և ծախսերի հաշվետվությունները/գրառումները (առկայության դեպքում)
   - Ինքնազբաղվածների եկամուտների գնահատման վերլուծություն
  • Վարկառուի և գրավադրվող գույքի սեփականատեր/եր/ի ամուսնության վկայական կամ պայմանագիր (եթե ամուսնացած է), ամուսնալուծության վկայական (եթե ամուսնալուծված է)
  • Այն դեպքում, երբ վերանորոգվող տան սեփականատերը չի հանդիսանում վարկառուն, ապա անհրաժեշտ է տան սեփականատիրոջ համաձայնությունը
  • Վերանորոգվող գույքի լուսանկարներ (պետք է ներկայացվեն լուսանկարներ ինչպես վերանորոգումից առաջ, այնպես էլ վերանորոգումից հետո)
  • Վերանորոգման աշխատանքների նախահաշվարկ, որտեղ նշվում է նախահաշվարկի ամսաթիվը և ստորագրվում է վարկառուի կողմից
  • Անշարժ գույքի սեփականատերերի և համասեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
  • Երաշխավորության հավաստագիր (երաշխավորի առկայության դեպքում)
  • Տվյալներ երաշխավորի ընտանիքի կազմի վերաբերյալ
  • Դրամաշնորհի դիմում
  • Տվյալներ վերջին տասներկու ամիսների ընթացքում բոլոր վարկերի/գործող և մարված/ գծով ուշացված օրերի ընդհանուր քանակի վերաբերյալ (առկայության դեպքում)
  • Վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի համաձայնությունը վարկի տրամադրման և սպասարկման հետ կապված իր/իրենց վերաբերյալ տեղեկատվությունը «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ին, Ֆրանսիական Զարգացման Գործակալությանը և ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող Տեխնիկական Օժանդակության Խմբին տրամադրելու վերաբերյալ
  • Էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկեր

   Նախնական փաստաթղթեր
  • Վարկառուի, համավարկառուի և երաշխավորների (առկայության դեպքում) անձը հաստատող փաստաթուղթ և Հանրային ծառայության համարանիշ(տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ)
  • Վարկառուի, համավարկառուի (առկայության դեպքում) երեխաների ծննդյան վկայականները (առկայության դեպքում)
  • Վարկառուի, համավարկառուի և երաշխավորների (առկայության դեպքում) եկամուտները հավաստող փաստաթուղթ՝ վաղեմության ժամկետը առավելագույնը 20 օրացուցային օր` դիմումը ընդունելու օրվա դրությամբ:
   Վարկառուի, համավարկառուի նախկին զբաղվածության մասին տվյալներ (պահանջվում է միայն այն դեպքում, եթե վարկառուի/համավարկառուի աշխատանքային ստաժը ընթացիկ աշխատավայրում փոքր է 12 ամսից, բացառություն են կազմում այն դեպքերը, երբ տվյալ աշխատավայրը հանդիսանում է վարկառուի/համավարկառուի առաջին աշխատավայրը և վերջինիս աշխատանքային ստաժը փոքր է 12 ամսից:
   Տվյալներ այլ եկամուտների վերաբերյալ (առկայության դեպքում)

   Եթե Վարկառուն ինքնազբաղված է, ապա.
   - Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՀՀ)
   - Գրանցման վկայական, կանոնադրություն (առկայության դեպքում)
   - Գործունեության տվյալ տեսակով զբաղվելու թույլտվության փաստաթղթերը, եթե օրենսդրության համաձայն տվյալ գործունեության համար անհրաժեշտ է համապատասխան մարմինների կողմից հատուկ թույլտվություն
   - Վերջին 1 տարվա ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունները` հաստատված հարկային մարմինների կողմից
   - Վերջին 6 ամիսների եկամուտների և ծախսերի հաշվետվությունները/գրառումները (առկայության դեպքում)
   - Ինքնազբաղվածների եկամուտների գնահատման վերլուծություն
  • Վարկառուի և գրավադրվող գույքի սեփականատեր/եր/ի ամուսնության վկայական կամ պայմանագիր (եթե ամուսնացած է), ամուսնալուծության վկայական (եթե ամուսնալուծված է)
  • Վերանորոգվող բնակելի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական և ձեռքբերման հիմքեր (առք ու վաճառքի պայմանագիր, ժառանգություն և այլն)
  • Այն դեպքում, երբ վերանորոգվող տան սեփականատերը չի հանդիսանում վարկառուն, ապա անհրաժեշտ է տան սեփականատիրոջ համաձայնությունը
  • Վերանորոգվող գույքի լուսանկարներ (պետք է ներկայացվեն լուսանկարներ ինչպես վերանորոգումից առաջ, այնպես էլ վերանորոգումից հետո)
  • Վերանորոգման աշխատանքների նախահաշվարկ, որտեղ նշվում է նախահաշվարկի ամսաթիվը և ստորագրվում է վարկառուի կողմից
  • Անշարժ գույքի սեփականատերերի և համասեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
  • Առաջարկվող գրավի գնահատման ակտ/հաշվետվություն կամ արժեքի որոշման հիմք
  • Երաշխավորության հավաստագիր (երաշխավորի առկայության դեպքում)
  • Դրամաշնորհի դիմում
  • Տվյալներ վերջին տասներկու ամիսների ընթացքում բոլոր վարկերի/գործող և մարված/ գծով ուշացված օրերի ընդհանուր քանակի վերաբերյալ (առկայության դեպքում)
  • Վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի համաձայնությունը վարկի տրամադրման և սպասարկման հետ կապված իր/իրենց վերաբերյալ տեղեկատվությունը «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ին, Ֆրանսիական Զարգացման Գործակալությանը և ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող Տեխնիկական Օժանդակության Խմբին տրամադրելու վերաբերյալ

   Վարկի տրամադրման որոշում կայացնելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր
  • Միասնական տեղեկանք գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ
  • Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական
  • Գրավադրվող անշարժ գույքի ապահովագրության վկայական
  • Վարկառուի և համավարկառու/ներ/ի` դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրություն (կատարվում է եկամուտների համամասնությամբ)
  • Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ անհրաժեշտության

«ՁԵր ֆինանսական տեղեկատուն»

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է: