«Ազգային հիփոթեքային ընկերության» վարկեր Հայաստանում

 • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք սկսած 10.9% -ից
 • Արժույթ ՀՀ դրամ
 • Ժամկետ մինչև 20 տարի
Վարկային հաշվիչ
Գումար
Արժույթ
Վարկի ժամկետ
Անվանական տոկոսադրույք
0.0 %
Ամսական վճար
֏
Ընդհանուր պայմաններ
Վարկերը տրամադրվում են  ՀՀ տարածքում  բնակելի տներ (առանձնատներ) և բազմաբնակարան բնակելի շենքերում առանձին բնակարաններ ձեռք բերելու, կառուցելու և վերանորոգելու նպատակով:
  Անշարժ գույքի ձեռքբերում/կառուցապատում Անշարժ գույքի վերանորոգում
Վարկի ժամկետ նվազ.՝ 10 տարի, առավ.՝ 20 տարի նվազ.՝ 5 տարի առավ.՝ 12 տարի
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ՝ հաճախորդի Բանկում բացված խնայողական հաշվին 
Վարկի սահմանաչափ նվազ.` 3,000,000 ՀՀ դրամ, առավ.` 25,000,000 ՀՀ դրամ:  Կառուցման նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում վարկի առավելագույն գումարը չպետք է գերազանցի կառուցման աշխատանքների կատարման նախահաշվի գումարի 80%-ը  նվազ.` 1,000,000 ՀՀ դրամ, առավ.` 25,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 10.9% - 11.3% 12.0%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 11.4% - 13.0%     12.6% - 19.0%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի մեջ ներառված չէ բանկային հաշվի բացման/սպասարկման վճարը:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:
Վարկի տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ օրական կտրվածքով և ենթակա է վճարման ամսական պարբերականությամբ: Տոկոսների հաշվարկը սկսվում է Վարկի գումարը Ձեր` Բանկում բացված հաշվին փաստացի մուտքագրելու օրվանից։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ԲԱՆԿԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՄԻՆՉԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ՝ ԱՌՆՎԱԶՆ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ, ԿՐԵԴԻՏԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ԱՌԱՋԱՐԿԸ ԵՎ ԿՐԵԴԻՏԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՁԵԶ: ԴՈՒՔ ՈՒՆԵՔ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻՈՐԵՆ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ՝ ԴՐԱ ԿՆՔՄԱՆԸ ՀԱՋՈՐԴՈՂ 7 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ/ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ/:
Վարկի մարման եղանակ     անուիտետային (տոկոսների և մայր գումարի ամենամսյա հավասարաչափ վճարում) կամ զսպանակաձև (մայր գումարի հավասար  և տոկոսների ամենամսյա վճարում)
Կանխավճար
 • 10% - 30%
 • 7.5%`մինչև 30 տարեկան չամուսնացած շահառուների համար, եթե բնակարանը ձեռք է բերվում կառուցապատողից
Վարկ / գրավ առավելագույն գործակից Ձեռքբերում՝
 • 90%, եթե բացի  ձեռքբերվող գույքից գրավադրվում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք, առկա է կանխավճարի ապահովագրություն վարկ/գրավ  գործակցի 70%-ը գերազանցող գումարի չափով
 • 92.5%՝ մինչև 30 տարեկան չամուսնացած շահառուների համար, եթե բնակարանը ձեռք է բերվում կառուցապատողից)

Կառուցապատում՝

70%` Կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի (կառուցվող բազմաբնակարան շենքում բնակարան) ձեռք բերման դեպքում վարկի ապահովություն է հանդիսանում կառուցվող բնակելի անշարժ գույքը կամ այլ բնակելի անշարժ գույքը ։ Բնակելի տների/առանձնատների կառուցման նպատակով վարկերի դեպքում՝  բացի հողատարածքից, որի վրա կառուցվում է բնակելի տունը, պետք է գրավադրվի նաև գոյություն ունեցող այլ բնակելի անշարժ գույք։
գույքի գնահատված շուկայական արժեքի 70%-ը
Միջնորդավճարներ 
Վարկային հայտի ուսումնասիրություն     7,000 ՀՀ դրամ, միանվագ 5,000 ՀՀ դրամ, միանվագ
Վարկի տրամադրում     0.5%, նվազ.՝ 20,000 ՀՀ դրամ    
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Վարկի գումարը բանկային հաշվին մուտքագրելուց հետո վերջինիս սպասարկումն իրականացվում է Բանկում գործող բանկային հաշիվների սպասարկման պայմաններին համապատասխան
Հաճախորդի այլ ծախսեր
Գրավի գնահատում     15,000 - 30,000 ՀՀ դրամ
Նոտարական ձևակերպում     10,000 - 12,500 ՀՀ դրամ
Գրավի իրավունքի գրանցման վճար 25,000 ՀՀ դրամ
Անշարժ գույքի վերաբերյալ միասնական տեղեկանքի ստացման վճար 10,000 ՀՀ դրամ
Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն     Համաձայն Արցախբանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների սակագների` կախված վարկի գումարից
Գրավադրված գույքի ապահովագրություն     Համաձայն Արցախբանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների սակագների` կախված անշարժ գույքի շուկայական արժեքից
Ապահովվածություն Ապահովվածություն է հանդիսանում ձեռքբերվող/կառուցվող/վերանորոգվող անշարժ գույքը: Որպես լրացուցիչ գրավ կարող է գրավադրվել նաև այլ գույք: Անշարժ գույքի գնահատումն իրականացվում է ՀՀ կառավարությանն առընթեր «Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի» կողմից արտոնագիր ունեցող անձանց կողմից (ֆիզիկական կամ իրավաբանական), որոնց հետ Բանկը համագործակցում է:
Վարկի վաղաժամկետ մարում Վարկի գումարը կամ դրա մի մասը վաղաժամկետ մարելու դեպքում Հաճախորդից որևէ տույժ, տուգանք կամ այլ վճար չի գանձվում:
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տույժ 36%, տարեկան
Ժամկետանց տոկոսագումարների գծով տույժ 12%, տարեկան
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄՙ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԱԾԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՄԱՐՎԵԼ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԵԹԵ ՈՒՆԵՔ ՉՄԱՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ,ԱՊԱ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ՝ ՏՈՒՅԺ/ՏՈՒԳԱՆՔ, ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐ, ՄԱՅՐ ԳՈՒՄԱՐ:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՉԱՓՈՎ ԺԱՄԿԵՏԻՑ ՇՈՒՏ ՄԱՐԵԼ ՎԱՐԿԸ՝ ԱՌԱՆՑ ՏՈՒՅԺԵՐ ԿԱՄ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ ՎՃԱՐԵԼՈՒ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԸ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԸ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲԱՆԿԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՁԵՐ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԻՆ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՐԵՆ ՆՎԱԶԵՑՆԵԼ ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՉԱՓԸ՝ ԹՈՂՆԵԼՈՎ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆ ԱՆՓՈՓՈԽ,ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՆԵԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝ ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՉԱՓԸ ԹՈՂՆԵԼՈՎ ԱՆՓՈՓՈԽ:
Վարկի պայմանների վերանայման վճար Վերջին երեք և ավելի տարիներին Բանկի վարկառու հանդիսանալու դեպքում՝ 0 ՀՀ դրամ
Այլ դեպքերում՝ 10,000 ՀՀ դրամ
Ապահովագրություն
 • գրավադրվող անշարժ գույքի ապահովագրություն տրամադրված վարկի մնացորդային գումարի չափով, 
 • վարկառուի ու համավարկառու/ներ/ի (առկայության դեպքում) դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրություն վարկի մնացորդի գումարի չափով, ընդ որում համավարկառու/ներ/ի առկայության դեպքում դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրությունը կատարվում է վարկի գումարից վարկառուի և համավարկառու/ներ/ի եկամուտների համամասն:  Ապահովագրությունն իրականացվում է Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված վճարների համաձայն: 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Գրավադրվող գույքը պարտադիր գնահատվում է Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններից որևէ մեկի կողմից՝ Ձեր ընտրությամբ:
Իրականացվում է գրավադրվող անշարժ գույքի, վարկառուի ու համավարկառու/ներ/ի (առկայության դեպքում) դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն՝ տրամադրված վարկի մնացորդային գումարի չափով:
Ապահովագրությունն իրականացվում է տարեկան կտրվածքով՝ Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված վճարների համաձայն:

Դուք կատարելու եք այլ վճարներ՝ կապված գրավադրվող անշարժ գույքի ապահովագրություն, վարկառուի ու համավարկառու/ներ/ի (առկայության դեպքում) դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն, գույքի գնահատում, նոտարական վավերացում, գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում կատարելու հետ:
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ     բոլոր պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների ներկայացումից հետո 10 աշխատանքային օր
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ որոշումը կայացնելուց հետո 2 աշխատանքային օր
Վարկը տրամադրելու ժամկետ անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օր
Վարկի տրամադրման  դրական որոշման գործոններ
 • վարկը մարելու համար բավարար եկամուտներ
 • վարկավորման համար անհրաժեշտ և արժանահավատ/լիարժեք փաստաթղթերի առկայություն
 • վարկային պատմության համապատասխանում Բանկի կողմից վարկավորման պահանջներին 
 • բավարար գրավի առկայություն
Վարկը մերժելու գործոններ    
 • վարկը մարելու համար անբավարար եկամուտներ 
 • հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում 
 • Բանկի պահանջներին չհամապատասխանող վարկային պատմություն 
 • հաճախորդի եկամտի աղբյուրի ռիսկային ոլորտ 
 • բավարար գրավային ապահովության բացակայություն
Վարկի տրամադրման/ձևակերպման վայր ՀՀ տարածքում գործող Բանկի մասնաճյուղեր
Արցախբանկի հետ համագործակցող ապահովագրական և գնահատող ընկերություններ
Վարկային գիծ ՀԻՓՈԹԵՔ +
 • Անհրաժեշտ է իմանալ
  • ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՎԱՐԿԱՏՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻՈՐԵՆ՝ ԱՌԱՆՑ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ/ ՀԱՄԱՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՎԵԼ, ԵԹԵ «ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՓՈՓՈԽՎՈՒՄ Է ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ԿԱՄ ՎԱՐԿԸ ՉԻ ՎԵՐԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՒՄ: ԱՅԴ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԻ ՆՈՐ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՍԿՍՎՈՒՄ Է ՀԱՇՎԱՐԿՎԵԼ ՎԱՐԿԱՏՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՊԱՏՇԱՃ ԳՐԱՎՈՐ ԾԱՆՈՒՑԵԼՈՒ ՕՐՎԱՆԸ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԱՄՍԻ 1-ԻՑ:

   ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲԱՆԿԸ ԵՐԵՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:
   ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ՝ ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:

   ԲԱՆԿԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՊԱՐԲԵՐԱԲԱՐ, ՍԱԿԱՅՆ ՈՉ ՈՒՇ, ՔԱՆ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄԻՑ/ՄԱՐՈՒՄԻՑ/ 20 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ԱՌԱՋ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՁԵՐ ՊԱՀԱՆՋՈՎ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՌՆՎԱԶՆ 4 ԱՆԳԱՄ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՁԵՐ ՆՇԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՎՃԱՐ ՔԱՂՎԱԾՔ:
    
  • ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀԻՓՈԹԵՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՊԵՏՔ Է ՎԱՎԵՐԱՑՎԻ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ, ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ, ՀԻՓՈԹԵՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՆԹԱԿԱ ԵՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ:
    
  • ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`  ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:  
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
  • Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման հիփոթեքային  վարկ
    
  • Վարկառուի, համավարկառուի և երաշխավորների (առկայության դեպքում) անձը հաստատող փաստաթուղթ և Հանրային ծառայության համարանիշ (տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ)
  • Վարկառուի ամուսնության վկայական, երեխաների ծննդյան վկայական/ներ/  (առկայության դեպքում)
  • Վարկառուի, համավարկառուի և երաշխավորների (առկայության դեպքում) եկամուտները հավաստող փաստաթուղթ՝ վաղեմության ժամկետը առավելագույնը  20 օրացուցային օր` դիմումը ընդունելու օրվա դրությամբ: Վարկառուի, համավարկառուի  նախկին զբաղվածության մասին տվյալներ (պահանջվում է միայն այն դեպքում, եթե վարկառուի/համավարկառուի աշխատանքային ստաժը ընթացիկ աշխատավայրում փոքր է 12 ամսից, բացառություն են կազմում այն դեպքերը, երբ տվյալ աշխատավայրը հանդիսանում է վարկառուի/համավարկառուի առաջին աշխատավայրը և վերջինիս աշխատանքային ստաժը փոքր է 12 ամսից: Տվյալներ այլ եկամուտների վերաբերյալ (առկայության դեպքում)
  • Եթե Վարկառուն ինքնազբաղված է, ապա.

   • Հարկ վճարողի հարկային համարը  (ՀՎՀՀ)
   • Գրանցման վկայական, կանոնադրություն (առկայության դեպքում)
   • Գործունեության տվյալ տեսակով զբաղվելու թույլտվության փաստաթղթերը, եթե օրենսդրության համաձայն տվյալ գործունեության համար անհրաժեշտ է համապատասխան մարմինների կողմից  հատուկ թույլտվություն
   • Վերջին 1 տարվա ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունները` հաստատված հարկային մարմինների կողմից
   • Վերջին 6 ամիսների եկամուտների և ծախսերի հաշվետվությունները/գրառումները (առկայության դեպքում)
   • Ինքնազբաղվածների եկամուտների գնահատման վերլուծություն
  • Վարկառուի և գրավադրվող գույքի սեփականատեր/եր/ի ամուսնության վկայական կամ պայմանագիր (եթե ամուսնացած է), ամուսնալուծության վկայական (եթե ամուսնալուծված է) կամ մահվան վկայական (եթե այրի է) կամ ամուսնության մեջ չգտնվելու վերաբերյալ համապատասխան տեղեկանք ՔԿԱԳ-ից
  • Ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական և ձեռքբերման հիմքեր (առք ու վաճառքի պայմանագիր, ժառանգություն և այլն)
  • Անշարժ գույքի սեփականատերերի և համասեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
  • Առաջարկվող գրավի գնահատման ակտ/հաշվետվություն կամ արժեքի որոշման հիմք
  • Երաշխավորության հավաստագիր (երաշխավորի առկայության դեպքում)

   Վարկի տրամադրման որոշում կայացնելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր
  • Միասնական տեղեկանք  գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ
  • Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական
  • Գրավադրվող անշարժ գույքի ապահովագրության վկայական
  • Վարկառուի և համավարկառու/ներ/ի` դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրություն (կատարվում է եկամուտների համամասնությամբ)
  • Անշարժ գույքի սեփականության նոր վկայական
  • Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ անհրաժեշտության

   Բնակելի անշարժ գույքի կառուցապատման հիփոթեքային  վարկ
  • Վարկառուի, համավարկառուի և երաշխավորների (առկայության դեպքում) անձը հաստատող փաստաթուղթ և Հանրային ծառայության համարանիշ(տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ)
  • Վարկառուի ամուսնության վկայական, երեխաների ծննդյան վկայական/ներ/  (առկայության դեպքում)
  • Վարկառուի, համավարկառուի և երաշխավորների (առկայության դեպքում) եկամուտները հավաստող փաստաթուղթ՝ վաղեմության ժամկետը առավելագույնը  20 օրացուցային օր` դիմումը ընդունելու օրվա դրությամբ: Վարկառուի, համավարկառուի  նախկին զբաղվածության մասին տվյալներ (պահանջվում է միայն այն դեպքում, եթե վարկառուի/համավարկառուի աշխատանքային ստաժը ընթացիկ աշխատավայրում փոքր է 12 ամսից, բացառություն են կազմում այն դեպքերը, երբ տվյալ աշխատավայրը հանդիսանում է վարկառուի/համավարկառուի առաջին աշխատավայրը և վերջինիս աշխատանքային ստաժը փոքր է 12 ամսից: Տվյալներ այլ եկամուտների վերաբերյալ (առկայության դեպքում)
  • Եթե Վարկառուն ինքնազբաղված է, ապա.

   • Հարկ վճարողի հարկային համարը  (ՀՎՀՀ) 
   • Գրանցման վկայական, կանոնադրություն (առկայության դեպքում)
   • Գործունեության տվյալ տեսակով զբաղվելու թույլտվության փաստաթղթերը, եթե օրենսդրության համաձայն տվյալ գործունեության համար անհրաժեշտ է համապատասխան մարմինների կողմից  հատուկ թույլտվություն
   • Վերջին 1 տարվա ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունները` հաստատված հարկային մարմինների կողմից
   • Վերջին 6 ամիսների եկամուտների և ծախսերի հաշվետվությունները/գրառումները (առկայության դեպքում)
   • Ինքնազբաղվածների եկամուտների գնահատման վերլուծություն
  • Վարկառուի և գրավադրվող գույքի սեփականատեր/եր/ի ամուսնության վկայական կամ պայմանագիր (եթե ամուսնացած է), ամուսնալուծության վկայական (եթե ամուսնալուծված է) կամ մահվան վկայական (եթե այրի է) կամ ամուսնության մեջ չգտնվելու վերաբերյալ համապատասխան տեղեկանք ՔԿԱԳ-ից
  • Կառուցապատվող  բնակելի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի  գրանցման վկայական և ձեռքբերման հիմքեր (առք ու վաճառքի պայմանագիր, ժառանգություն և այլն),  շինարարական աշխատանքների նախահաշվարկ  և անհրաժեշտ թոււյլտվություններ.
  • Անշարժ գույքի սեփականատերերի և համասեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
  • Առաջարկվող գրավի գնահատման ակտ/հաշվետվություն կամ արժեքի որոշման հիմք
  • Երաշխավորության հավաստագիր (երաշխավորի առկայության դեպքում)

   Վարկի տրամադրման որոշում կայացնելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր
  • Միասնական տեղեկանք  գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ
  • Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական
  • Գրավադրվող անշարժ գույքի ապահովագրության վկայական
  • Վարկառուի և համավարկառու/ներ/ի` դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրություն (կատարվում է եկամուտների համամասնությամբ)
  • Անշարժ գույքի սեփականության նոր վկայական
  • Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ անհրաժեշտության

   Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման հիփոթեքային  վարկ
  • Վարկառուի, համավարկառուի և երաշխավորների (առկայության դեպքում) անձը հաստատող փաստաթուղթ և Հանրային ծառայության համարանիշ(տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ)
  • Վարկառուի ամուսնության վկայական, երեխաների ծննդյան վկայական/ներ/  (առկայության դեպքում) Վարկառուի, համավարկառուի և երաշխավորների (առկայության դեպքում) եկամուտները հավաստող փաստաթուղթ՝ վաղեմության ժամկետը առավելագույնը  20 օրացուցային օր` դիմումը ընդունելու օրվա դրությամբ: Վարկառուի, համավարկառուի  նախկին զբաղվածության մասին տվյալներ (պահանջվում է միայն այն դեպքում, եթե վարկառուի/համավարկառուի աշխատանքային ստաժը ընթացիկ աշխատավայրում փոքր է 12 ամսից, բացառություն են կազմում այն դեպքերը, երբ տվյալ աշխատավայրը հանդիսանում է վարկառուի/համավարկառուի առաջին աշխատավայրը և վերջինիս աշխատանքային ստաժը փոքր է 12 ամսից: Տվյալներ այլ եկամուտների վերաբերյալ (առկայության դեպքում)
  • Եթե Վարկառուն ինքնազբաղված է, ապա.

   • Հարկ վճարողի հարկային համարը  (ՀՎՀՀ)
   • Գրանցման վկայական, կանոնադրություն (առկայության դեպքում)
   • Գործունեության տվյալ տեսակով զբաղվելու թույլտվության փաստաթղթերը, եթե օրենսդրության համաձայն տվյալ գործունեության համար անհրաժեշտ է համապատասխան մարմինների կողմից  հատուկ թույլտվություն
   • Վերջին 1 տարվա ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունները` հաստատված հարկային մարմինների կողմից
   • Վերջին 6 ամիսների եկամուտների և ծախսերի հաշվետվությունները/գրառումները (առկայության դեպքում)
   • Ինքնազբաղվածների եկամուտների գնահատման վերլուծություն
  • Վարկառուի և գրավադրվող գույքի սեփականատեր/եր/ի ամուսնության վկայական կամ պայմանագիր (եթե ամուսնացած է), ամուսնալուծության վկայական (եթե ամուսնալուծված է) կամ մահվան վկայական (եթե այրի է) կամ ամուսնության մեջ չգտնվելու վերաբերյալ համապատասխան տեղեկանք ՔԿԱԳ-ից
  • Վերանորոգվող բնակելի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական և ձեռքբերման հիմքեր (առք ու վաճառքի պայմանագիր, ժառանգություն և այլն), վերանորոգման աշխատանքների նախահաշվարկ և անհրաժեշտ թույլտվություններ
  • Անշարժ գույքի սեփականատերերի և համասեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթեր
  • Առաջարկվող գրավի գնահատման ակտ/հաշվետվություն կամ արժեքի որոշման հիմք
  • Երաշխավորության հավաստագիր (երաշխավորի առկայության դեպքում)

   Վարկի տրամադրման որոշում կայացնելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր
  • Միասնական տեղեկանք  գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ
  • Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական
  • Գրավադրվող անշարժ գույքի ապահովագրության վկայական
  • Վարկառուի և համավարկառու/ներ/ի` դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրություն (կատարվում է եկամուտների համամասնությամբ)
  • Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ անհրաժեշտության

«ՁԵր ֆինանսական տեղեկատուն»

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է: