«Երիտասարդ ընտանիքին` մատչելի բնակարան» ծրագիր Հայաստանում

 • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք սկսած 3.5% -ից
 • Արժույթ ՀՀ դրամ
 • Ժամկետ մինչև 15 տարի
Վարկային հաշվիչ
Գումար
Արժույթ
Վարկի ժամկետ
Անվանական տոկոսադրույք
0.0 %
Ամսական վճար
֏
Ընդհանուր պայմաններ
Վարկերը տրամադրվում են Երևան քաղաքում և մերձակա մարզերում (համայնքներում) բազմաբնակարան շենքերում բնակարաններ և սեփական տներ` հիմնական բնակության նպատակով ձեռք բերելու համար  

Պահանջներ Վարկառուի նկատմամբ  

1. ՀՀ  քաղաքացի կամ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձ, ում ամուսինը հանդիսանում է ՀՀ քաղաքացի:
2. Ծրագրին կարող են մասնակցել․
   
    - այն երիտասարդ ընտանիքները, որտեղ ամուսինների տարիքների գումարը չի գերազանցում 70-ը.  
    - Երեխա ունեցող երիտասարդ միայնակ ծնողը (երիտասարդ՝ 18-35 /ներառյալ/ տարեկան ՀՀ քաղաքացի):
Պահանջներ Համավարկառուի նկատմամբ
Համավարկառու կարող է հանդիսանալ Վարկառուի ամուսինը և նրանց երկուսի ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրը (ընտանիքի անդամներ են համարվում՝ ամուսինը, վարկառուի և նրա ամուսնու ծնողները, քույրերը և եղբայրները):    
Վարկի ժամկետ նվազ.՝ 10 տարի, առավ.՝ 15 տարի
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ՝ հաճախորդի Բանկում բացված խնայողական հաշվին 
Վարկի  նվազագույն գումար     3,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկի  առավելագույն գումար
 • Առաջնային շուկա՝ 27,750,000 ՀՀ դրամ
 • երկրորդային շուկա՝ 22,500,000 ՀՀ դրամ
Ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույքի առավելագույն գին    
 • Առաջնային շուկա՝ 30,000,000 ՀՀ դրամ
 • երկրորդային շուկա՝ 25,000,000 ՀՀ դրամ
Ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույքի գնահատված շուկայական առավելագույն գին    
 • Առաջնային շուկա՝ 31,000,000 ՀՀ դրամ
 • երկրորդային շուկա՝ 26,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք    
 • Առաջնային շուկա՝ 7.0% - 7.5% 
 • երկրորդային շուկա՝ 7.5% - 8.0% (որից պետության կողմից սուբսիդավորվում է. ք.Երևանում` 2 տոկոսային կետ, ՀՀ մարզերում` 4 տոկոսային կետ)
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք*    
 • Առաջնային շուկա՝ 7.2% - 8.8%
 • երկրորդային շուկա՝ 8.0% - 9.3%

Վարկի տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ օրական կտրվածքով և ենթակա է վճարման ամսական պարբերականությամբ: Տոկոսների հաշվարկը սկսվում է Վարկի գումարը Ձեր` Բանկում բացված հաշվին փաստացի մուտքագրելու օրվանից։
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի մեջ ներառված չէ բանկային հաշվի բացման/սպասարկման վճարը:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ԲԱՆԿԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՄԻՆՉԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ՝ ԱՌՆՎԱԶՆ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ, ԿՐԵԴԻՏԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ԱՌԱՋԱՐԿԸ ԵՎ ԿՐԵԴԻՏԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՁԵԶ: ԴՈՒՔ ՈՒՆԵՔ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻՈՐԵՆ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ՝ ԴՐԱ ԿՆՔՄԱՆԸ ՀԱՋՈՐԴՈՂ 7 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ/ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ/:
Կանխավճար
 • Առաջնային շուկա՝ 7.5% - 20%
 • երկրորդային շուկա՝ 10% - 30%
Վարկ / գրավ առավելագույն հարաբերակցություն     Առաջնային շուկա՝  92.5%` եթե բավարարված է հետևյալ պահանջներից առնվազն մեկը.    
 • տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից բացի  գրավադրվում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք, ընդ որում, ձեռք բերվող և այլ բնակելի անշարժ գույքերի գրավադրման դեպքում, վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված անշարժ գույքերի ընդհանուր արժեքի 80%,
 • տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող ձեռք բերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից բացի վարկառուի կողմից ներկայացվում է նաև երաշխավորություն ՀՀ խոշոր հարկատուների ցուցակում ընդգրկված` 1-ից 300 տեղերը զբաղեցնող իրավաբանական անձանց կողմից,
 • առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն՝ ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի արժեքի 20 տոկոսի և վարկառուի կողմից 7.5 կամ ավելի տոկոսի չափով կատարված կանխավճարի տարբերության չափով:
Երկրորդային շուկա՝  90%` եթե բավարարված է հետևյալ պահանջներից առնվազն մեկը.   
 • տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից բացի կողմից գրավադրվում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք, ընդ որում, ձեռք բերվող և այլ բնակելի անշարժ գույքերի գրավադրման դեպքում, վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված անշարժ գույքերի ընդհանուր արժեքի 70%,
 • տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող ձեռք բերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից բացի վարկառուի կողմից ներկայացվում է նաև երաշխավորություն Հայաստանի Հանրապետության խոշոր հարկատուների ցուցակում ընդգրկված` 1-ից 300 տեղերը զբաղեցնող իրավաբանական անձանց կողմից, 
 • առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն՝ ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի արժեքի 30 տոկոսի և վարկառուի կողմից 10 կամ ավելի տոկոսի չափով կատարված կանխավճարի տարբերության չափով:
Վարկի մարման եղանակ անուիտետային (տոկոսների և մայր գումարի ամենամսյա հավասարաչափ վճարում) կամ զսպանակաձև (մայր գումարի հավասար  և տոկոսների ամենամսյա վճարում)
Միջնորդավճարներ (միանվագ)
Վարկային հայտի ուսումնասիրություն     7,000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրում  0.5%, նվազ. 20,000 ՀՀ դրամ, միանվագ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Վարկի գումարը բանկային հաշվին մուտքագրելուց հետո վերջինիս սպասարկումն իրականացվում է Բանկում գործող բանկային հաշիվների սպասարկման պայմաններին համապատասխան
Հաճախորդի այլ ծախսեր
Գրավի գնահատում     15,000 - 30,000 ՀՀ դրամ (համաձայն Արցախբանկի հետ համագործակցող գնահատող ընկերությունների սակագների), միանվագ
Նոտարական ձևակերպում     10,000 - 12,500 ՀՀ դրամ, միանվագ
Կադաստրային ձևակերպում 36,000 ՀՀ դրամ, միանվագ
Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն Համաձայն Արցախբանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների սակագների` վարկի գումարից: 
Գրավադրված գույքի ապահովագրություն Համաձայն Արցախբանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների սակագների` անշարժ գույքի շուկայական արժեքից:
Վարկի վաղաժամկետ մարում Վարկի գումարը կամ դրա մի մասը վաղաժամկետ մարելու դեպքում Հաճախորդից որևէ տույժ, տուգանք կամ այլ վճար չի գանձվում:
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տույժ     36%, տարեկան
Ժամկետանց տոկոսագումարների գծով տույժ     12%, տարեկան
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄՙ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԱԾԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՄԱՐՎԵԼ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԵԹԵ ՈՒՆԵՔ ՉՄԱՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ,ԱՊԱ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ՝ ՏՈՒՅԺ/ՏՈՒԳԱՆՔ, ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐ, ՄԱՅՐ ԳՈՒՄԱՐ:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՉԱՓՈՎ ԺԱՄԿԵՏԻՑ ՇՈՒՏ ՄԱՐԵԼ ՎԱՐԿԸ՝ ԱՌԱՆՑ ՏՈՒՅԺԵՐ ԿԱՄ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ ՎՃԱՐԵԼՈՒ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԸ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԸ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲԱՆԿԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՁԵՐ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԻՆ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՐԵՆ ՆՎԱԶԵՑՆԵԼ ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՉԱՓԸ՝ ԹՈՂՆԵԼՈՎ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆ ԱՆՓՈՓՈԽ,ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՆԵԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝ ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՉԱՓԸ ԹՈՂՆԵԼՈՎ ԱՆՓՈՓՈԽ:
Վարկի պայմանների վերանայման վճար Վերջին երեք և ավելի տարիներին Բանկի վարկառու հանդիսանալու դեպքում՝ 0 ՀՀ դրամ
Այլ դեպքերում՝ 10,000 ՀՀ դրամ
Ապահովվածություն Ապահովվածություն է հանդիսանում ձեռքբերվող անշարժ գույքը: Որպես լրացուցիչ գրավ կարող է գրավադրվել նաև այլ գույք:
Գնահատում Անշարժ գույքի գնահատումն իրականացվում է ՀՀ կառավարությանն առընթեր «Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի» կողմից արտոնագիր ունեցող անձանց կողմից (ֆիզիկական կամ իրավաբանական), որոնց հետ Բանկը համագործակցում է:
Ապահովագրություն Անշարժ գույքի գրավի և վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն՝ Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված վճարների համաձայն:  
Ապահովագրությունը իրականացվում է տարեկան կտրվածքով` Բանկի հետ համագործակցող Ընկերությունների կողմից: Անշարժ գույքի գրավի և դժբախտ պատահարներից ապահովագրությունը կատարվում է վարկի մնացորդային գումարի չափով
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Գրավադրվող գույքը պարտադիր գնահատվում է Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններից որևէ մեկի կողմից՝ Ձեր ընտրությամբ:
Իրականացվում է գրավադրվող անշարժ գույքի, վարկառուի ու համավարկառու/ներ/ի (առկայության դեպքում) դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն՝ տրամադրված վարկի մնացորդային գումարի չափով:
Ապահովագրությունն իրականացվում է տարեկան կտրվածքով՝ Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված վճարների համաձայն:

Դուք կատարելու եք այլ վճարներ՝ կապված գրավադրվող անշարժ գույքի ապահովագրություն, վարկառուի ու համավարկառու/ներ/ի (առկայության դեպքում) դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն, գույքի գնահատում, նոտարական վավերացում, գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում կատարելու հետ:
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ     բոլոր պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների ներկայացումից հետո 10 աշխատանքային օր
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ որոշումը կայացնելուց հետո 2 աշխատանքային օր
Վարկը տրամադրելու ժամկետ     անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օր
Վարկի տրամադրման  դրական որոշման գործոններ
 • վարկը մարելու համար բավարար եկամուտներ
 • վարկավորման համար անհրաժեշտ և արժանահավատ/լիարժեք փաստաթղթերի առկայություն 
 • վարկային պատմության համապատասխանում Բանկի կողմից վարկավորման պահանջներին
 • բավարար գրավի առկայություն
Վարկը մերժելու գործոններ
 • վարկը մարելու համար անբավարար եկամուտներ
 • հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում
 • Բանկի պահանջներին չհամապատասխանող վարկային պատմություն
 • հաճախորդի եկամտի աղբյուրի ռիսկային ոլորտ
 • բավարար գրավային ապահովության բացակայություն
Վարկի տրամադրման/ձևակերպման վայր ՀՀ տարածքում Բանկի մասնաճյուղեր
Արցախբանկի հետ համագործակցող ապահովագրական և գնահատող ընկերություններ
Վարկային գիծ ՀԻՓՈՔԵՔ +
 • Անհրաժեշտ է իմանալ
  • ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`  ՎԱՐԿԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՎԱՐԿԱՏՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻՈՐԵՆ՝ ԱՌԱՆՑ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ/ ՀԱՄԱՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՎԵԼ, ԵԹԵ «ԲՆԱԿԱՐԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՓՈՓՈԽՎՈՒՄ Է ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ԿԱՄ ՎԱՐԿԸ ՉԻ ՎԵՐԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՒՄ: ԱՅԴ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԻ ՆՈՐ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՍԿՍՎՈՒՄ Է ՀԱՇՎԱՐԿՎԵԼ ՎԱՐԿԱՏՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՊԱՏՇԱՃ ԳՐԱՎՈՐ ԾԱՆՈՒՑԵԼՈՒ ՕՐՎԱՆԸ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԱՄՍԻ 1-ԻՑ:  

   ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲԱՆԿԸ ԵՐԵՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:
   ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ՝ ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:
    
  • ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:  

   ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲԱՆԿԸ ԵՐԵՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ՝ ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:  

   ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ՈՉ ՊԱՏՇԱՃ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ ԱՐՏԱԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ:
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
  • Նախնական փաստաթղթեր

   • Վարկառուի, համավարկառուի և երաշխավորների (առկայության դեպքում) անձը հաստատող փաստաթուղթ և Հանրային ծառայության համարանիշ (տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ):
   • Վարկառուի, համավարկառուի երեխաների ծննդյան վկայականները (առկայության դեպքում):
   • Վարկառուի ամուսնու անձը հաստատող փաստաթուղթ և Հանրային ծառայության համարանիշ (տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ):
   • Վարկառուի և գրավադրվող գույքի սեփականատեր/եր/ի ամուսնության վկայական կամ պայմանագիր (եթե ամուսնացած է), ամուսնալուծության վկայական (եթե ամուսնալուծված է) կամ մահվան վկայական (եթե այրի է), երեխաների ծննդյան վկայական/ներ (առկայության դեպքում):
   • Վարկառուի, համավարկառուի և երաշխավորների (առկայության դեպքում) եկամուտները հավաստող փաստաթուղթ՝ վաղեմության ժամկետը առավելագույնը 20 օրացուցային օր` դիմումը ընդունելու օրվա դրությամբ:
   • Վարկառուի և նրա ամուսնու անհատական հաշվի քաղվածքներ` վերջին մեկ տարվա, տրամադրվում է հարկային մարմնի կողմից:
   • Վարկառուի, համավարկառուի նախկին զբաղվածության մասին տվյալներ (պահանջվում է միայն այն դեպքում, եթե վարկառուի/համավարկառուի աշխատանքային ստաժը ընթացիկ աշխատավայրում փոքր է 12 ամսից, բացառություն են կազմում այն դեպքերը, երբ տվյալ աշխատավայրը հանդիսանում է վարկառուի/համավարկառուի առաջին աշխատավայրը և վերջինիս աշխատանքային ստաժը փոքր է 12 ամսից:
   • Վարկառուի/համավարկառուի բանկային քարտի քաղվածքը, որտեղ նշված կլինի ամսական աշխատավարձի չափը (անհրաժեշտության դեպքում):

   • Եթե Վարկառուն ինքնազբաղված է, ապա.

   - Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՀՀ)
   - Գրանցման վկայական, կանոնադրություն (առկայության դեպքում)
   - Գործունեության տվյալ տեսակով զբաղվելու թույլտվության փաստաթղթերը, եթե օրենսդրության համաձայն տվյալ գործունեության համար անհրաժեշտ է համապատասխան մարմինների կողմից հատուկ թույլտվություն
   - Վերջին 1 տարվա ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունները` հաստատված հարկային մարմինների կողմից
   - Վերջին 1 տարվա եկամուտների և ծախսերի հաշվետվությունները/գրառումները (առկայության դեպքում)
   - Ինքնազբաղվածների եկամուտների գնահատման վերլուծություն

   • Ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական և ձեռքբերման հիմքեր (առք ու վաճառքի պայմանագիր, ժառանգություն և այլն):
   • Անշարժ գույքի սեփականատերերի և համասեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթեր:
   • Առաջարկվող գրավի գնահատման ակտ/հաշվետվություն կամ արժեքի որոշման հիմք:
   • Տեղեկանք ՀՀ ԱԳԿՊԿ-ի կողմից վարկառուին և նրա ամուսնուն սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույքերի վերաբերյալ:
   • Երաշխավորության հավաստագիր (երաշխավորի առկայության դեպքում):
    
  • Վարկի տրամադրման որոշում կայացնելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր

   • Միասնական տեղեկանք գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ:
   • Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական:
   • Գրավադրվող անշարժ գույքի ապահովագրության վկայական:
   • Վարկառուի և համավարկառու/ներ/ի` դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրություն (կատարվում է եկամուտների համամասնությամբ):
   • Անշարժ գույքի սեփականության նոր վկայական
   • Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ անհրաժեշտության

«ՁԵր ֆինանսական տեղեկատուն»

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է: