Հիփոթեք՝ անմիջապես կառուցապատողից

 • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք սկսած 9․5% -ից
 • Արժույթ ՀՀ դրամ/ ԱՄՆ դոլար
 • Ժամկետ մինչև 25 տարի
Վարկային հաշվիչ
Գումար
Արժույթ
Վարկի ժամկետ
Անվանական տոկոսադրույք
0.0 %
Ամսական վճար
֏
Ընդհանուր պայմաններ
 • Վարկերը տրամադրվում են «Արծաթ» ՓԲԸ կողմից կառուցված/կառուցվող շենքերից անշարժ գույքի և անշարժ գույք գնելու իրավունքի ձեռքբերման նպատակով:
 • Ձեռքբերման ենթակա անշարժ գույքերը գտնվում են ք.Երևան, Հալաբյան 55/1 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան շենքում: 
 • Վարկի տրամադրման հետ կապված բոլոր ծախսերը կրում է Հաճախորդը:
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ կամ ԱՄՆ դոլար
Վարկի գումարի տրամադրման եղանակ անկանխիկ՝ հաճախորդի Բանկում բացված հաշվին
Վարկի անվանական տոկոսադրույքի տեսակ Հաստատուն
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք ՀՀ դրամ
 • նվազագույնը 10% կանխավճարի դեպքում՝ 12%
 • նվազագույնը 20% կանխավճարի դեպքում՝ 11․5%
 • նվազագույնը 30% կանխավճարի դեպքում՝ 11% 

ԱՄՆ դոլար
 • նվազագույնը 10% կանխավճարի դեպքում՝ 10%
 • նվազագույնը 20% կանխավճարի դեպքում՝ 9․5%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք ՀՀ դրամ՝ 11․7 - 14․9%
ԱՄՆ դոլար՝ 10․0 - 12․6%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի  մեջ ներառված չէ բանկային հաշվի բացման/սպասարկման վճարը։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:
Վարկի նվազագույն գումար 3,000,000 ՀՀ դրամ համարժեք ԱՄՆ դոլար
Վարկի առավելագույն գումար 50,000,000 ՀՀ դրամ համարժեք ԱՄՆ դոլար
Վարկի ժամկետ 36 - 300 ամիս 
Վարկի մարման եղանակ անուիտետային (տոկոսագումարների և մայր գումարի ամենամսյա հավասարաչափ վճարում) կամ զսպանակաձև (մայր գումարի հավասար և տոկոսների ամենամսյա վճարում)
Վարկի տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ օրական կտրվածքով և ենթակա է վճարման ամսական պարբերականությամբ։ Տոկոսների հաշվարկը սկսվում է Վարկի գումարը Ձեր՝ Բանկում բացված հաշվին փաստացի մուտքագրելու օրվանից։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ԲԱՆԿԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՄԻՆՉԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ՝ ԱՌՆՎԱԶՆ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ, ԿՐԵԴԻՏԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ԱՌԱՋԱՐԿԸ ԵՎ ԿՐԵԴԻՏԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՁԵԶ։ դՈՒՔ ՈՒՆԵՔ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻՕՐԵՆ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ՝ ԴՐԱ ԿՆՔՄԱՆԸ ՀԱՋՈՐԴՈՂ 7 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ/ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ/։
Պարտադիր վճարման ենթակա վճարների ցանկ (միանվագ)
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար 10,000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման վճար վարկի գումարի 0․5%
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Վարկի գումարը բանկային հաշվին մուտքագրելուց հետո վերջինիս սպասարկումն իրականացվում է Բանկում գործող բանկային հաշիվների սպասարկման սակագներին համապատասխան: 
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄՙ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԱԾԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՄԱՐՎԵԼ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲԱՆԿԸ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:
ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԵԹԵ ՈՒՆԵՔ ՉՄԱՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ,ԱՊԱ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ՝ ՏՈՒՅԺ/ՏՈՒԳԱՆՔ, ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐ, ՄԱՅՐ ԳՈՒՄԱՐ:
ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՉԱՓՈՎ ԺԱՄԿԵՏԻՑ ՇՈՒՏ ՄԱՐԵԼ ՎԱՐԿԸ՝ ԱՌԱՆՑ ՏՈՒՅԺԵՐ ԿԱՄ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ ՎՃԱՐԵԼՈՒ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԸ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԸ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲԱՆԿԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՁԵՐ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԻՆ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՐԵՆ ՆՎԱԶԵՑՆԵԼ ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՉԱՓԸ՝ ԹՈՂՆԵԼՈՎ ՎԱՐԿԻ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆ ԱՆՓՈՓՈԽ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՆԵԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵԸ՝ ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՉԱՓԸ ԹՈՂՆԵԼՈՎ ԱՆՓՈՓՈԽ։
Վարկի ապահովություն Վարկը պետք է ապահովված լինի ձեռքբերվող անշարժ գույքով կամ անշարժ գույք գնելու իրավունքով։
Կանխավճարի նվազագույն չափ 10%
Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն 90%` մասնակի վճարում կատարելու դեպքում (կանխավճարով), դիտարկվում է գույքի գնահատված շուկայական և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնը
75%` առանց մասնակի վճարում կատարելու դեպքում (առանց կանխավճարի), պահանջվում է նաև լրացուցիչ գույքի գրավ, անշարժ գույքի դեպքում դիտարկվում է գնահատված շուկայական արժեքը
Ապահովագրություն Վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն: Ապահովագրությունը իրականացվում է տարեկան կտրվածքով`  Բանկի հետ համագործակցող Ընկերությունների  կողմից: Ապահովագրական գումարը պետք է առնվազն հավասար լինի վարկի գումարին (մնացորդին):
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Գրավադրվող գույքը պարտադիր գնահատվում է Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններից որևէ մեկի կողմից՝ Ձեր ընտրությամբ։ Դուք կատարելու եք այլ վճարներ կապված գույքի գնահատում, նոտարական վավերացում, գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում կատարելու հետ։ 
Այլ վճարների ցանկ
Գույքի գնահատման վճար 15,000 ՀՀ դրամ
Նոտարական վավերացման վճար 10,000 - 12,500 ՀՀ դրամ
Գրավի իրավունքի գրանցման վճար 26,000 ՀՀ դրամ
Անշարժ գույքի վերաբերյալ միասնական տեղեկանքի ստացման վճար 10,000 ՀՀ դրամ
Ապահովագրավճար Հաշվարկվում է վարկի մնացորդային գումարի նկատմամբ համաձայն Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների սակագների
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տույժ   36%, տարեկան
Ժամկետանց տոկոսագումարների գծով տույժ 12%, տարեկան
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ բոլոր պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների ներկայացումից հետո 10 աշխատանքային օր
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ որոշումը կայացնելուց հետո 2 աշխատանքային օր
Վարկը տրամադրելու ժամկետ անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 3 աշխատանքային օր
Վարկառուի շրջանակ ՀՀ/ԱՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ` Բանկ դիմելու պահին վերջինիս տարիքը գումարած ակնկալվող վարկի ժամկետը չի կարող գերազանցել 67 տարեկանը
Համավարկառու/ներ/ի շրջանակ վարկառուի ամուսին, ծնող/ներ/, երեխա/ներ/, վարկառուի ամուսնու ծնող/ներ/, վարկառուի քույր/եղբայր, վարկառուի ամուսնու քույր/եղբայր
Վարկի տրամադրման դրական որոշման գործոններ - վարկը մարելու համար բավարար եկամուտներ, 
- վարկավորման համար անհրաժեշտ և արժանահավատ/լիարժեք փաստաթղթերի առկայություն,
- վարկային պատմության համապատասխանում Բանկի կողմից վարկավորման պահանջներին,
- բավարար գրավի առկայություն
Վարկը մերժելու գործոններ - վարկը մարելու համար անբավարար եկամուտներ,
 - հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում,
 - Բանկի պահանջներին չհամապատասխանող վարկային պատմություն,
 - հաճախորդի եկամտի աղբյուրի ռիսկային ոլորտ,
 - բավարար գրավային ապահովության բացակայություն
Վարկի տրամադրման/ձևակերպման  վայր ՀՀ տարածքում գործող Բանկի մասնաճյուղեր
 • Անհրաժեշտ է իմանալ
  • ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲԱՆԿԸ ԵՐԵՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:
   ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ՝ ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:

   ԲԱՆԿԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՊԱՐԲԵՐԱԲԱՐ, ՍԱԿԱՅՆ ՈՉ ՈՒՇ, ՔԱՆ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄԻՑ/ՄԱՐՈՒՄԻՑ/ 20 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ԱՌԱՋ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՁԵՐ ՊԱՀԱՆՋՈՎ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՌՆՎԱԶՆ 4 ԱՆԳԱՄ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՁԵՐ ՆՇԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՎՃԱՐ ՔԱՂՎԱԾՔ:
    
  • ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀԻՓՈԹԵՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՊԵՏՔ Է ՎԱՎԵՐԱՑՎԻ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ, ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ, ՀԻՓՈԹԵՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՆԹԱԿԱ ԵՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ:
    
  • ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`  ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:  
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
  • Նախնական փաստաթղթեր
  • Վարկառուի/համավարկառուի, ընտանիքի անմիջական անդամ/ներ/ի, երաշխավորների անձը հաստատող փաստաթուղթ և Հանրային ծառայության համարանիշ (տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ)
  • Վարկառուի/Համավարկառուի, Բանկի պահանջով` նաև երաշխավորների և ընտանիքի անմիջական անդամ/ներ/ի եկամուտները հավաստող փաստաթուղթ (Հաճախորդի եկամուտները ձեռնարկատիրական գործունեությունից գոյանալու դեպքում`անհրաժեշտության դեպքում առևտրային ֆինանսավորման պայմաններով նախատեսվող վերլուծության համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր)` վաղեմության ժամկետը առավելագույնը 20 օրացուցային օր` դիմումը ընդունելու օրվա դրությամբ (Բանկի աշխատավարձային քարտապանների համար` հաշվից քաղվածք)
  • Վարկառուի ամուսնության վկայական կամ պայմանագիր (եթե ամուսնացած է), ամուսնալուծության վկայական (եթե ամուսնալուծված է) կամ մահվան վկայական (եթե այրի է) 
  • Ձեռքբերվող անշարժ գույքի սեփականության վկայական/կառուցապատման իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ (վկայական)
  • Ձեռքբերվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի gրանցման վկայական և ձեքբերման հիմքեր
  • «Արծաթ» ՓԲԸ-ի հիմնադիր փաստաթղթեր, գույքի օտարման վերաբերյալ որոշում
  • Առաջարկվող գրավի նախնական գնահատման ակտ/հաշվետվություն կամ արժեքի որոշման հիմք
  • Անշարժ գույք գնելու իրավունքի ձեռքբերման դեպքում «ԱՐԾԱԹ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված գույքի վերաբերյալ տեղեկանք (որում նշվում է ըստ նախագծի գույքի մակերեսը, նույնականացնող համարը, վաճառքի արժեքը)

   Վարկի տրամադրաման որոշում կայացնելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր
  • Միասնական տեղեկանք գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ 
  •  Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական
  • Վարկառուի/համավաևկառու/ներ/ի դժբախտ պատահարներից ապահովագրության վկայական
  • Անշարժ գույքի սեփականության նոր վկայական
  • Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ անհրաժեշտության

«ՁԵր ֆինանսական տեղեկատուն»

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է: