«ԱՊԱՎԵՆ» բանկային ծառայությունների արտոնյալ փաթեթ

 • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք սկսած 13% -ից
 • Արժույթ ՀՀ դրամ
 • Ժամկետ մինչև 36 ամիս
Վարկային հաշվիչ
Գումար
Արժույթ
Վարկի ժամկետ
Անվանական տոկոսադրույք
0.0 %
Ամսական վճար
֏
Ընդհանուր պայմաններ
Փաթեթից կարող են օգտվել ՀՀ/ԱՀ զինված ուժերում և այլ զորքերում պարտադիր զինվորական ծառայություն անցած զորացրված զինծառայողները:  Փաթեթին հնարավոր է միանալ զորացրվելուց հետո 1 տարվա ընթացքում: Փաթեթի ակտիվացումը՝ ԱՆՎՃԱՐ: Փաթեթի շրջանակներում հնարավորություն է ընձեռվում օգտվել արտոնյալ պայմաններով հետևյալ բանկային ծառայություններից.
 • ArCa Classic վճարային քարտ
  • արտոնյալ սակագներով
  • երկու տարի ժամկետով
  • նվազող սահմանաչափով վերականգնվող վարկային գիծ
 • Ժամկետային ավանդ
  • Բանկի գործող տոկոսադրույքից 0.5% բարձր տոկոսադրույքով 
 • Ուսանողական վարկ 
  • Բանկի գործող տոկոսադրույքից 1% ցածր տոկոսադրույքով 
 • Ավանդի գրավադրմամբ վարկ
  •     Բանկի գործող տոկոսադրույքից 0.5% ցածր տոկոսադրույքով 
 • Սպառողական վարկեր ընտանիքի անդամների (հայր, մայր, կին, քույր, եղբայր) համար 
  •   Բանկի գործող տոկոսադրույքից 0.5% ցածր տոկոսադրույքով 
 • Հիփոթեքային վարկեր արտոնյալ պայմաններով՝ փաթեթից օգտվող զինծառայողներին

ArCa Classic վճարային քարտի սպասարկման պայմաններ

Վարկային գծի ժամկետ մինչև 36 ամիս
Վարկի արժույթ  ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման եղանակը անկանխիկ` հաճախորդի Բանկում բացված քարտային հաշվին
Վարկային գծի սահմանաչափը նվազ.` 100,000 ՀՀ դրամ առավ.` 500,000 ՀՀ դրամ (բայց ոչ ավել, քան վարկառուի/երաշխավորի մեկ ամսվա զուտ աշխատավարձի չափը)
Վարկի ապահովություն Հաստատուն եկամուտ ունեցող ֆիզ. անձի երաշխավորություն (վարկառուի ծնող, Բանկի աշխատավարձային քարտապան, այլ)
Վարկ հարաբերած գրավի արժեք չի պահանջվում
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքի չափը մինչև 3 ամիս (ներառյալ)՝ 13%
մինչև 6 ամիս (ներառյալ)՝ 14% 
մինչև 9 ամիս (ներառյալ)՝ 15%
մինչև 1 տարի (ներառյալ)՝ 16%
մինչև 2 տարի (ներառյալ)՝ 17%
մինչև 3 տարի (ներառյալ)՝ 18%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի չափը 15.1% - 21.0%
Չօգտագործված վարկային գծի տարեկան տոկոսադրույքի չափը
0%
Տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկման ձևը 
հաշվարկվում է վարկային գծի օգտագործված մասի նկատմամբ
Վարկային պարտավորությունների մարման պայման  Վարկային գծի ամսական հավասարաչափ մարում, հաշվեգրված տոկոսագումարի ամսական մարում 
Միջնորդավճարներ 
Վարկի տրամադրում 0 ՀՀ դրամ
Վարկի սպասարկում 0.1% ամսական` վարկային գծի նկատմամբ
Կանխիկացում 0%` Արցախբանկի և Յունիբանկի բանկոմատներից
Քարտի սպասարկում 0 ՀՀ դրամ
Ժամկետանց տոկոսագումարների գծով տույժ 0.03%, օրական
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տույժ 0.03%, օրական
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ բոլոր պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների ներկայացումից հետո 1 աշխատանքային օր
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ որոշումը կայացնելուց հետո 1 աշխատանքային օր
Վարկը տրամադրելու ժամկետ որոշումը կայացնելուց հետո 1 աշխատանքային օր
Վարկի տրամադրման դրական որոշման գործոններ
 • վարկավորման համար անհրաժեշտ և արժանահավատ/լիարժեք փաստաթղթերի առկայություն
 • վարկային պատմության համապատասխանություն Բանկի կողմից սահմանված վարկավորման պահանջների
Վարկը մերժելու գործոններ
 • Հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում,
 • Բանկի պահանջներին չհամապատասխանող վարկային պատմություն
 • Վարկառուի/երաշխավորի ոչ բավարար եկամտի առկայություն:
Վարկի տրամադրման/ձևակերպման վայր ԱՀ  և ՀՀ տարածքում գործող Բանկի մասնաճյուղեր (բացառությամբ սահմանափակ գործառույթներ իրականացնող մասնաճյուղերի), Հաճախորդների սպասարկման բաժին
 • Անհրաժեշտ է իմանալ
  • ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար` տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:

   Հարգելի Հաճախորդներ, Արցախբանկը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ` համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:
  • ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

   ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲԱՆԿԸ ԵՐԵՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:
   ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ՝ ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
  • Վարկային հայտ/դիմում (լրացվում են Բանկում)
  • Անձնագիր և Հանրային ծառայության համարանիշ (տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ) կամ նույնականացման քարտ, զինվորական գրքույկ: 

«ՁԵր ֆինանսական տեղեկատուն»

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է: