Միջբանկային դրամական փոխանցումների ընդհանուր պայմաններ
 • Միջբանկային փոխանցում կարող են իրականացնել ինչպես Արցախբանկի հաշվետեր հանդիսացող հաճախորդները, այնպես է Բանկի ոչ հաշվետեր հաճախորդները:
 • Փոխանցումներն իրականացվում են ՀՀ տարածքում` ՀՀ դրամով և արտարժույթով:
 • Միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով` ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից տվյալ օրվա համար սահմանված միջին փոխարժեքներով: Հաճախորդի դրամային հաշվում գումարի բացակայության կամ սակավության դեպքում միջնորդավճարները գանձվում են արտարժութային հաշվից` արտարժույթը տվյալ օրվա դրությամբ արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով փոխարկելով ՀՀ դրամի: Միջնորդավճարը գանձվում է փոխանցողից:
 • Փոխանցումների ընդունումը և վճարումը կատարվում է փոխանցման համար նախատեսված արժույթով կամ այլ արտարժույթով` իրականացնելով փոխարկում Բանկում տվյալ պահին գործող փոխարժեքներով:
 • Փոխանցում նախաձեռնողը անհրաժեշտ է ներկայացնի.

         - անձը հաստատող փաստաթուղթ (Անձը հաստատող փաստաթղթերի ցանկը սահմանված է ՀՀ կառավարության 1999թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ)

        Անձը հաստատող փաստաթղթեր են համարվում.

 

 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար`

         - անձնագիրը,

        - նույնականացման քարտը,

        - զինվորական գրքույկը` այն անձանց դեպքում, ովքեր գտնվում են զինվորական ծառայության մեջ,

        - Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մարմինների կողմից ժամանակավորապես տրվող` անձը /ինքնությունը/ հաստատող փաստաթուղթ,

 • փախստականների համար`

         - փախստականի վկայականը,

        - փախստականի ճամփորդական փաստաթուղթը,

   

 • օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար`

         - օտարերկրյա պետության անձնագիրը, անձը /ինքնությունը/ հաստատող միջազգայնորեն ճանաչված փաստաթղթերը,

        - Հայաստանի Հանրապետության հատուկ անձնագիրը,

        -կացության վկայականը:

Մինչև տասնչորս տարեկան փոքրահասակների անունով ուղարկված գումարները վճարվում են բացառապես նրանց օրինական ներկայացուցիչներին /ծնողներին, խնամակալներին, հոգաբարձության մարմնի համապատասխան լիազորված անձին/: Սույն կետով նախատեսված պայմաններով վճարումները կատարվում են բացառապես փաստացի ստացողների անձնագրերի և լիազորություները հավաստող փաստաթղթերի հիման վրա:

Տասնչորս տարին լրացած մինչև տասնութ տարեկան անչափասներին գումարները տրամադրվում են բացառապես անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ /զինվորական գրքույկ, ՀՀ ոստիկանության մարմինների կողմից ժամանակավորապես տրվող` անձը /ինքնությունը/ հաստատող փաստաթուղթ/ ներկայացնելու դեպքում:

 • Փոխանցման ստացման համար անհրաժեշտ է ներկայացնել ստացողի անձը հաստատող փաստաթուղթը:
 • Բանկը տրամադրում է Հաճախորդին իրականացված փոխանցման վերաբերյալ համապատասխան անդորրագիր:
 • Փոխանցումների վավերապայմանների փոփոխումը/սխալների ուղղումը կատարվում է փոխանցողի գրավոր դիմումի և անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, այն սպասարկման կետում, որտեղից իրականացվել է փոխանցումը:
 • Բանկը պատասխանատվություն չի կրում որևէ անձի կողմից կրած ուղղակի կամ անուղղակի ծախսերի և վնասների համար, եթե այդպիսիք ամբողջությամբ կամ մասամբ առաջացել են Բանկի կողմից փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման հետ կապված գործողություններ կատարելու հետևանքով, ինչպես նաև ի կատարումն ՀՀ օրենսդրության այլ պահանջների։
 • Բանկը պատասխանատու չէ Հաճախորդի հրահանգների կատարման ուշացումների, սխալների և դրանց հետևանքով առաջացած վնասների համար, եթե դրանք հետևանք են`

         -  Հաճախորդի ոչ ճիշտ կամ ոչ հստակ հրահանգների,

        - հեռահաղորդակցման միջոցների խափանման,

        - երրորդ` իրավասու, անձանց կողմից հաճախորդի հանդեպ սահմանափակումների կիրառման,

        - ֆորս-մաժորային /բնական աղետներ, համաճարակներ, երկրաշարժեր, գործադուլներ, շրջափակումներ, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելու, պետական մարմինների ակտեր և այլն/ հանգամանքների առաջացման դեպքում։

 

 Միջբանկային փոխանցումների իրականացման ժամանակացույց
 
Արժույթ Փոխանցման վերջնաժամկետ
ՀՀ դրամ  14:00, Ինտերնետ - Բանկ համակարգով ստանալու դեպքում՝ 15:30
ԱՄՆ դոլար, Եվրո    15:00, Ինտերնետ - Բանկ համակարգով ստանալու դեպքում՝ 16:30
 • Նշված ժամերը գործում են մեկ հաճախորդի կողմից ներկայացված մինչև 50 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթով փոխանցման համար:
 • 50 մլն ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող փոխանցումները, վերոնշված արժույթներից տարբերվող արժույթներով փոխանցումները, սահմանված վերջնաժամկետւց հետո ստացված և նույն բանկային օրվա ընթացքում վճարման հանձնարարականներն իրականացվում են «հնարավորության դեպքում» սկզբունքով:

   
 Միջբանկային փոխանցումների սակագներ
Գործարքի տեսակը Սակագներ և դրույքներ
Բանկային հաշվից կատարվող փոխանցումներ  
ՀՀ դրամ 0%
ԱՄՆ դոլար 0.1%, նվազ. 2,000 ՀՀ դրամ, առավ. 5,000 ՀՀ դրամ
Եվրո 0%
Առանց հաշվի բացման կատարվող փոխանցումներ1  
ՀՀ դրամ 0.1%, նվազ. 100 ՀՀ դրամ, առավ. 3,000 ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար 0.1%, նվազ. 2,000 ՀՀ դրամ, առավ. 5,000 ՀՀ դրամ
Շտապ փոխանցումներ ՀՀ և ԱՀ տարածքում2  
ՀՀ դրամ հավելյալ 2,000 ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար հավելյալ 2,000 ՀՀ դրամ
Եվրո հավելյալ 2,000 ՀՀ դրամ
Վճարման հանձնարարականի պատրաստում (ներառյալ ԱԱՀ)   
ՀՀ դրամ 300 ՀՀ դրամ
Արտարժույթ 1,000 ՀՀ դրամ
Կատարված փոխանցուման չեղյալ հայտարարում կամ տվյալների փոփոխում՝ համաձայն հաճախորդի դիմումի3 2,000 ՀՀ դրամ
Կատարված փոխանցումների վերաբերյալ հարցումների կատարում՝ համաձայն հաճախորդի դիմումի3  
ՀՀ դրամ փոխանցումներ 3,000 ՀՀ դրամ
ՌԴ ռուբլով փոխանցումներ 10,000 ՀՀ դրամ
Այլ արժույթներով փոխանցումներ 30,000 ՀՀ դրամ
UNISTREAM համակարգով դրամական փոխանցումներ ՀՀ տարածքում4  
ՌԴ ռուբլի 0,6%
ԱՄՆ դոլար  0,6%
Եվրո 0,6%

1 Սակագինը կիրառվում է նաև ՀՀ ու ԱՀ Գանձապետարաններին և ՀՀ ու ԱՀ տարածքում գործող բանկերում վարվող հաշիվներին ուղղված փոխանցումների նկատմամբ: 

2 Տվյալ ծառայությունն իրականացվում է «հնարավորության դեպքում» սկզբունքով և բացասական արդյունքի դեպքում Բանկը պատասխանատվություն չի կրում երրորդ անձանց կողմից փոխանցման չկատարեկու համար:

3 Տվյալ ծառայությունն իրականացվում է «հնարավորության դեպքում» սկզբունքով և բացասական արդյունքի դեպքում Բանկը պատասխանատվություն չի կրում երրորդ անձանց գործողությունների համար: 

4 Մեկ փոխանցման առավելագույն գումարը` 900 000 ՌԴ ռուբլի կամ համարժեք արտարժույթ: Փոխանցման տևողությունը` 10-20 րոպե:

Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների նախորդ մեկ տարվա սակագներ

 

«ՁԵր ֆինանսական տեղեկատուն»

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է: