Ժամկետային

 • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք մինչև 10.00%
 • Արժույթ ՀՀ դրամ/ ԱՄՆ դոլար/ Եվրո
 • Ժամկետ մինչև 3 տարի
Ավանդային հաշվիչ
Գումար
Արժույթ
Ժամկետ
Համալրումով
Տարեկան տոկոսադրույք
Վերջնական գումար
Տոկոսային եկամուտ (առանց եկամտային հարկի նվազեցման)

 

Ընդհանուր պայմաններ
 
Ավանդի ներդրման ժամկետ Տոկոսա գումարի վճարման պարբերականություն Տարեկան տոկոսադրույք, %
մինչև 10 000 000 ՀՀ դրամ 10 000 001-50 000 000 ՀՀ դրամ
Անվանական APY* Անվանական APY*
31-ից 90 օր Ամսական 4.75 4.79 4.50 4.53
91-ից 180 օր Ամսական 6.00 6.13 5.75 5.87
181-ից 270 օր Ամսական 7.75 8.00 7.25 7.47
Ժամկետի վերջում 8.00 8.05 7.75 7.80
271-ից 365 օր Ամսական 9.25 9.62 9.00 9.35
Ժամկետի վերջում 9.50 9.48 9.25 9.23
366-ից  550 օր Ամսական 9.75 10.18 9.50 9.90
Ժամկետի վերջում 10.00 9.75 9.75 9.51
551-ից 1095 օր Ամսական 9.75 10.19 9.50 9.91
ժամկետի վերջում 10.00 9.13 9.75 8.92
Ավանդի ներդրման Ժամկետ Տոկոսա գումարի վճարման պարբերականություն Տարեկան տոկոսադրույք, %
50 000 001-100 000 000 ՀՀ դրամ 100 000 001 և ավելի
Անվանական APY* Անվանական APY*
31-ից 90 օր Ամսական 4.25 4.27 4.00 4.02
91-ից 180 օր Ամսական 5.50 5.61 5.25 5.35
181-ից 270 օր Ամսական 7.00 7.20 6.75 6.94
Ժամկետի վերջում 7.50 7.54 7.25 7.29
271-ից 365 օր Ամսական 8.75 9.08 8.50 8.81
Ժամկետի վերջում 9.00 8.98 8.75 8.73
366-ից 550 օր Ամսական 9.25 9.63 9.00 9.36
Ժամկետի վերջում 9.50 9.27 9.25 9.03
551-ից 1095 օր Ամսական 9.25 9.64 9.25 9.64
Ժամկետի վերջում 9.50 8.71 9.50 8.71
Ավանդի ներդրման Ժամկետ Տոկոսա գումարի վճարման պարբերականություն Տարեկան տոկոսադրույք, %
USD EUR
Անվանական APY* Անվանական APY*
31-ից 90 օր Ամսական 1.00 0.99 0.25 0.25
91-ից 180 օր Ամսական 1.75 1.75 0.50 0.50
181-ից 270 օր Ամսական
3.00
3.03 1.00 1.00
Ժամկետի վերջում 3.00
271-ից 365 օր Ամսական 
3.75
3.80 1.30 1.30
Ժամկետի վերջում 3.74
366-ից 550 օր Ամսական
4.75
4.85 1.40 1.41
Ժամկետի վերջում 4.69 1.39
551-ից 730 օր Ամսական
5.00
5.11
1.75
1.76
Ժամկետի վերջում 4.87 1.73
731-ից 1095 օր Ամսական
5.25
5.37
1.75
1.76
Ժամկետի վերջում 1.72

* APY` տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

 • Ավանդի այլ պայմաններ
  • Ավանդի նվազագույն գումար՝

   - ՀՀ դրամով` 50,000 /հիսուն հազար/
   - ԱՄՆ դոլարով` 150 /մեկ հարյուր հիսուն/
   - Եվրոյով` 150 /մեկ հարյուր հիսուն/
  • ՀՀ դրամով ավանդների ներգրավման շեմը վերաբերվում է Ավանդատուի Բանկում գործող ՀՀ դրամով ավանդների (ներառյալ՝ ներդրվող ավանդի, ինչպես նաև հօգուտ երրորդ անձի ներդրվող կամ ներդրված ավանդի, որում որպես երրորդ անձ հանդես է գալիս Ավանդատուն) համախառն դիրքին, բացառությամբ կուտակային ավանդի։
  • Ավանդը կարող է ներդրվել Բանկ որոշակի երրորդ անձի անունով:
  • Ավանդի ներդրման պահից 90-րդ օրից սկսած՝ ավանդատուն իրավունք ունի, պահպանելով ավանդի գումարի նվազագույն շեմը, նվազեցնել ավանդի գումարը՝ առավելագույնը ավանդի սկզբնական գումարի 20%-ի չափով։ Ավանդի գումարի նվազեցման դեպքում տոկոսագումարների վերահաշվարկ չի կատարվում։ Սույն կետով սահմանված պայմանը գործում է նաև երկարաձգված ավանդների դեպքում:
  • Ավանդային պայմանագրի վաղաժամկետ լուծման դեպքում տոկոսագումարները վերահաշվարկվում են ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով: Երկարաձգված ավանդների դեպքում՝ նախքան երկարաձգված ժամկետի լրանալը, Ավանդատուի կողմից Ավանդի գումարը վաղաժամկետ հետ պահանջելու դեպքում տոկոսների վերահաշվարկի համար ժամկետի սկիզբ է համարվում հերթական երկարաձգման օրը:
  • Ավանդային պայմանագիրը կարող է երկարաձգվել Ավանդատուի ցանկությամբ Բանկային ավանդի պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո՝ եթե Ավանդային պայմանագրով Ավանդատուի կողմից Բանկին տրվել է պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման հանձնարարական: Տվյալ դեպքում պայմանագիրը երկարաձգվում է նույն ժամկետով և արժույթով, Բանկում երկարաձգման պահին համապատասխան ավանդատեսակի համար գործող տոկոսադրույքով և այլ պայմաններով: Երկարաձգումների քանակը չի սահմանափակվում: Սույն թվարկմամբ սահմանված պայմանը չի գործում հօգուտ երրորդ անձի ներդրված ավանդների դեպքում:
  • Ավանդատուներին հնարավորություն է ընձեռնվում ստանալ սպառողական վարկ` ներդրված ավանդի գումարի մինչև 100%-ի չափով:
  • Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների կողմից ներդրվող ավանդների պայմանները կարող են սահմանվել յուրաքանչյուր հաճախորդի հետ առանձին բանակցման միջոցով, որոնք կարող են տարբերվել Բանկի կողմից հրապարակված ավանդների ներգրավման վերոնշյալ ընդհանուր պայմաններից։

   

   
 • Ավանդի գումարին տոկոսների հավելագրում, վճարում
  • Ավանդի գումարի դիմաց տոկոսները հավելագրվում են ավանդի` Բանկ մուտք լինելու օրվանից մինչև Ավանդատուին վերադարձնելու կամ Ավանդատուի ավանդային հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրն ընկած ժամանակահատվածի օրացուցային օրերի համար: Հաշվարկներում օգտագործվող տարվա օրերի քանակն ընդունվում է 365, իսկ նահանջ տարին՝ 366:
  • ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Ձեր հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանայիք Դուք՝ Ձեր կողմից ավանդի հետ կապված պարտադիր վճարներ կատարելու և սահմանված պարբերականությամբ վաստակած տոկոսագումարները ստանալու արդյունքում: 
  • Ավանդի պայմանագրով որոշված այն ավանդի համար տոկոսների չափը, որը Հաճախորդը ներդրել է որոշակի ժամկետի ավարտից կամ պայմանագրով նախատեսված հանգամանքները վրա հասնելուց հետո այն հետ ստանալու պայմանով, պայմանագրի գործողության ժամկետում մնում է անփոփոխ:
  • Երբ ժամկետային ավանդը Ավանդատուի պահանջով վերադարձվում է մինչև ժամկետի ավարտը կամ մինչև բանկային ավանդի պայմանագրում նշված հանգամանքների վրա հասնելը, Ավանդատուի տոկոսները վճարվում են Բանկի կողմից ցպահանջ* ավանդների համար սահմանված հետևյալ չափերով.

   - ՀՀ դրամ` 1.0%.
   - ԱՄՆ դոլար` 0.5%.
   - Եվրո` 0.1%.

   իսկ ավանդի գումարից գանձվում է արդեն իսկ վճարված տոկոսագումարների և վճարման օրվա դրությամբ Բանկում գործող ցպահանջ ավանդի սահմանված տոկոսադրույքով հաշվարկված տոկոսագումարի տարբերությունը, եթե ավանդատեսակի պայմաններով այլ բան սահմանված չէ:

   * Բանկը կարող է փոփոխել ցպահանջ ավանդի համար վճարվող տոկոսների չափը: Տոկոսների չափը նվազեցնելու դեպքում դրանց նոր չափը կիրառվում է՝ Ավանդատուին տոկոսները նվազեցնելու մասին ծանուցելուց տասնհինգ օր հետո:
  • Ավանդատուին տոկոսագումարները վճարվում են Ավանդի արժույթով, բացառությամբ եթե Ավանդատուն տոկոսագումարի վճարման օրը ցանկություն է հայտնել արտարժութային Ավանդի դիմաց հավելագրված տոկոսագումարները ստանալ ՀՀ դրամով: Ընդ որում, արտարժութային ավանդի դիմաց հավելագրված տոկոսագումարները ՀՀ դրամով  վճարելու դեպքում փոխարկումն իրականացվում է տվյալ արտարժույթի համար վճարման պահին Բանկի կողմից սահմանված առքի փոխարժեքով: 
  • Ավանդների գծով հաշվարկված տոկոսագումարների վճարումն իրականացվում է անկանխիկ եղանակով: Ավանդի գումարի վրա հավելագրված տոկոսները փոխանցվում են Բանկում սպասարկվող Ավանդատուի բանկային կամ քարտային հաշվին:
  • Ավանդի դիմաց հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև որպես ավանդ կանխիկ մուտքագրված միջոցները Ավանդատուին կանխիկ վճարելիս միջնորդավճար չի գանձվում:
  • Որպես ավանդ անկանխիկ մուտքագրված միջոցների կանխիկացման դեպքում գանձվում է միջնորդավճար.

   - ՀՀ դրամով` 0.25%,
   - ԱՄՆ դոլարով` 0.5%,
   - այլ արտարժույթով` Բանկի կողմից սահմանված դրույքաչափով:
  • Ավանդի գործողության ժամանակահատվածում Բանկում Հաճախորդի բանկային հաշիվները պահպանվում են անվճար՝ անկախ հաշվով գործարք չկատարելու վաղեմությունից:

   

 • Ավանդի գումարի վերադարձը
  • Բանկային ավանդի պայմանագրով Բանկն ավանդի գումարը կամ դրա մի մասը վերադարձնում է Ավանդատուին նրա առաջին իսկ պահանջի դեպքում, բացառությամբ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի:
  • Երբ Ավանդատուն ժամկետի ավարտից հետո չի պահանջում վճարել ավանդի գումարը կամ պայմանագրով նախատեսված հանգամանքները երևան գալուց հետո վերադարձնել այլ պայմաններով ներդրված ավանդի գումարը և/կամ երկարաձգել պայմանագրի ժամկետը Ավանդի այլ պայմաններ բաժնում նկարագրված պահանջներին համապատասխան, ապա պայմանագիրը համարվում է դադարեցված, եթե Ավանդատուի հետ կնքված բանկային Ավանդի պայմանագրով այլ բան սահմանված չէ: Ավանդի վերադարձման օրը Բանկն ավանդը փոխանցում է Ավանդատուի բանկային/քարտային հաշվին, որի դիմաց հաշվեգրվում է տվյալ պահին Բանկում գործող համապատասխան հաշվի համար սահմանված տոկոսադրույքը:  
  • Եթե ավանդի վերադարձի օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, ապա վերադարձը կատարվում է ոչ աշխատանքային օրվան հաջորդող առաջին օրը` ոչ աշխատանքային օրերի համար վճարելով տոկոսներ:
  • Ավանդը, դրա մի մասը և/կամ դրա վրա հաշվեգրված տոկոսները ստանալիս` Ավանդատուն Բանկ է ներկայացնում անձը հաստատող փաստաթղթերով և Բանկային ավանդի պայմանագրի իր օրինակով:
  • Ներգրավված ավանդներից ստացված եկամուտները ենթակա են հարկման համաձայն «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ/ԱՀ օրենքների՝

   - ՀՀ-ում ավանդի դիմաց հավելագրված տոկոսագումարի 10.00%-ի չափով,
   - ԱՀ-ում՝ ռեզիդենտ անձանցից՝ 5.00%-ի չափով, ոչ ռեզիդենտ անձանցից՝ 10.00%-ի չափով:
Ավանդի վերադարձի ապահովումը և հատուցման երաշխավորումը
 
 
Ֆիզիկական անձանց ավանդների հատուցումը երաշխավորվում է Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից: 

Երաշխավորված ավանդի չափերը սահմանվում են «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքով:
 
Ավանդների երաշխավորվող սահմանաչափերն են`

• միայն դրամային ավանդի դեպքում՝ 16 (Տասնվեց) միլիոն ՀՀ դրամ
• միայն արտարժութային ավանդի դեպքում՝ 7 (Յոթ) միլիոն ՀՀ դրամ
• և´ դրամային (7 (Յոթ) միլիոն ՀՀ դրամից ավել), և´ արտարժութային ավանդների դեպքում՝ միայն դրամային ավանդը` մինչև 16 (Տասնվեց) միլիոն ՀՀ դրամ
• և´ դրամային (մինչև 7 (Յոթ) միլիոն ՀՀ դրամ), և´ արտարժութային ավանդների դեպքում՝ դրամային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը` 7 (Յոթ) միլիոն ՀՀ դրամի և հատուցված դրամային ավանդի տարբերության չափով:

Ավանդատուի` նույն բանկում ունեցած բոլոր դրամային ավանդները համարվում են մեկ ավանդ և բոլոր արտարժութային ավանդները` մեկ ավանդ։ Այն դեպքում, երբ Բանկի նկատմամբ Ավանդատուի բանկային ավանդը ձևավորվել է բանկի` մեկ կամ մի քանի բանկերի միացման արդյունքում, ապա յուրաքանչյուր միացող բանկում Ավանդատուի ունեցած բանկային ավանդը դիտվում է որպես առանձին բանկային ավանդ` Օրենքով սահմանված կարգով:

Բանկում ավանդները չեն երաշխավորվում, եթե`

• Ավանդատուն հանդիսանում է Բանկի ղեկավար և / կամ վերջինիս ընտանիքի անդամ
• Ավանդատուն հանդիսանում է Բանկում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձ և /կամ վերջինիս ընտանիքի անձ
• Ավանդատուն, որպես ավանդի սեփականատեր (համասեփականտեր) հրաժարվել է ավանդի իր մասի նկատմամբ սեփականության իրավունքից
• ավանդն օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով ճանաչվել է հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված դրամական միջոց, քանի դեռ ավանդատուն հակառակը չի ապացուցել
• ավանդը Բանկում ներդրվել է բանկային ավանդի ներդրման պահին Բանկի կողմից հրապարակային պայմանագիր կնքելու առաջարկով նախատեսված նմանատիպ բանկային ավանդների տոկոսադրույքը առնվազն 1.5 անգամ գերազանցող տոկոսադրույքով
• ավանդը ներդրված է Բանկի` ՀՀ տարածքից դուրս ստեղծված մասնաճյուղերում, ինչպես նաև ՀՀ տարածքում ստեղծված օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերում:
 
«ՁԵր ֆինանսական տեղեկատուն»

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է: 

 • Քաղվածքների և այլ տեղեկությունների տրամադրումը
   
  • Բանկը ավանդային պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից առնվազն ամիսը մեկ անգամ Ավանդատուին անվճար տրամադրում է Ավանդային հաշվի քաղվածք օրենքով սահմանված ձևով: Այլ դեպքերում քաղվածքները, դրանց կրկնօրինակները և այլ տեղեկությունները տրամադրվում են Բանկում գործող հետևյալ սակագներով.
  • Ավանդային հաշվի՝ մեկ ամսից ավելի վաղեմության քաղվածքի տրամադրում՝ 1,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ):
  • Ավանդային հաշվի վերաբերյալ վճարային փաստաթղթերի պատճենների տրամադրում՝ յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար.

   - Յուրաքանչյուր գործարքից հետո՝ 0 ՀՀ դրամ,
   - Մինչև 30 օր վաղեմություն ունեցող՝ 500 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ),
   - 31 օրից մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող՝ 2,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ),
   - Մեկ տարուց ավելի վաղեմություն ունեցող՝ 3,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ):
  • Ավանդային հաշվի վերաբերյալ յուրաքանչյուր տեղեկանքի, Հաճախորդի կողմից կատարված գործարքների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում՝ 2,500 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ).
  • Փաստաթղթերի և քաղվածքների առաքում (կիրառվում է ի հավելումն տրամադրման սակագնին).

   - ֆաքսով (մեկ էջի համար)` 1,800 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ),
   - Էլ.փոստով` 0 ՀՀ դրամ,
   - փոստային եղանակով`ՀՀ/ԱՀ տարածքում՝ 500 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ),
   - պատվիրված առաքման ծառայության միջոցով/DHL և այլն/-ով` 35,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ):       

   Հաճախորդները իրենց նախաձեռնությամբ կարող են հեռախոսային կարճ հաղորդագրությունների (sms) միջոցով տեղեկություններ ստանալ Ավանդային հաշվով գործարքների վերաբերյալ: Կարճ հաղորդագրության տրամադրման սակագինը հետևյալն է՝ 1 sms արժեքը 30 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ):
 • Վեճերի լուծման կարգը
  • Ավանդային պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` դատական եղանակով, ֆինանսական համակարգի հաշտարարի կամ արբիտրաժային տրիբունալի միջոցով` արբիտրաժային համաձայնություն կնքված լինելու դեպքում:
  • 10 մլն ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթով գումարը չգերազանցող գույքային պահանջի դեպքում ծագած վեճերն ու տարաձայնությունները կարող են լուծվել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով:
  • Բանկի և  ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն, Բանկը հրաժարվում է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից միայն այն գույքային պահանջների մասով, որոնց չափը չի գերազանցում 250,000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը կամ  համարժեք արտարժույթը և գործարքի գումարի ընդհանուր չափը չի գերազանցում 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը: