• Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 3.25% - 8.50%
 • Արժույթ ՀՀ դրամ/ ԱՄՆ դոլար
 • Ժամկետ մինչև 216 ամիս
Ավանդային հաշվիչ
Գումար
Արժույթ
Ժամկետ
Համալրումով
Տարեկան տոկոսադրույք
Վերջնական գումար
Տոկոսային եկամուտ (առանց եկամտային հարկի նվազեցման)
Ընդհանուր պայմաններ
 
Ավանդի արժույթը ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար
Նվազագույն գումարը 100,000 200
Առավելագույն գումարը 50,000,000 100,000
Ավանդի ներդրման ժամկետ մինչև երեխայի 18 տարեկանը լրանալը, բայց ոչ պակաս 6 ամսից
Տարեկան տոկոսադրույք, % Բանկում գործող՝ տվյալ արժույթվ ներգրավվող 366 օր մարման ժամկետ ունեցող ժամկետային ավանդի առավելագույն տոկոսադրույքից հանած 1.5 տոկոսային կետ*
Տոկոսագումարի վճարումը  ամենամյա կամ կապիտալացվում են ավանդի գումարին 
Տոկոսագումարի վճարման
եղանակի փոփոխում
ավանդատուն տարին մեկ անգամ իրավասու է փոփոխել նախկինում ընտրած տոկոսագումարների վճարման եղանակը
Գումարի ավելացում իրականացվում է առանց սահմանափակումների, բացառությամբ՝  ավանդային պայմանագրի ժամկետի լրացմանը նախորդող 181-րդ օրերի
Գումարի նվազեցում չի թույլատրվում
ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
Ավանդը բացվում է հօգուտ երեխայի: 
Հօգուտ նույն երեխայի բացված ավանդների առավելագույն քանակը չի կարող գերազանցել 2-ը: 
Ավանդի ներդրման իրավունք ունեն երեխայի ծնողները, այդ թվում՝ որդեգրողները, խնամակալները, պապիկներն ու տատիկները: 
Ավանդի տոկոսադրույքը ենթակա է վերանայման յուրաքանչյուր տարվա վերջին աշխատանքային օրը՝ կիրառելով տվյալ պահին Բանկում գործող՝ ավանդի արժույթով ներգրավվող 366 օր մարման ժամկետ ունեցող ժամկետային ավանդների առավելագույն տոկոսադրույքը՝ նվազեցված 1,5 տոկոսային կետով:
Ավանդի ներդրման պահից մինչև 3 տարին ավանդի վաղաժամկետ լուծման դեպքում տոկոսագումարները վերահաշվարկվում են Բանկի ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով, իսկ Ավանդի ներդրման պահից 3 տարուց հետո ավանդի վաղաժամկետ լուծման դեպքում կատարվում է տոկոսագումարների վերահաշվարկ՝ ավանդատուին վճարելով մինչև ավանդի լուծման օրը հաշվեգրված/վճարված տոկոսագումարների 70%-ի չափով գումար:  

*25.12.2020թ․ դրությամբ, օրինակ, 1 տարի ժամկետայնությամբ 1,000,000 ՀՀ դրամ ավանդի դեպքում՝ 8․5%, իսկ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի դեպքում՝ 3․25%։ Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը՝ համապատասխանաբար՝ 8․5% և 3․25%: 
 

 

 • Ավանդի գումարին տոկոսների հավելագրում, վճարում
  • Ավանդի գումարի դիմաց տոկոսները հավելագրվում են ավանդի Բանկ մուտք լինելու օրվանից մինչև Ավանդատուին վերադարձնելու կամ Ավանդատուի ավանդային հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրը: Հաշվարկներում օգտագործվող տարվա օրերի քանակն ընդունվում է 365, իսկ նահանջ տարին՝ 366:
  • ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Ձեր հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանայիք Դուք՝ Ձեր կողմից ավանդի հետ կապված պարտադիր վճարներ կատարելու և սահմանված պարբերականությամբ վաստակած տոկոսագումարները ստանալու արդյունքում:
  • Ավանդի պայմանագրով որոշված այն ավանդի համար տոկոսների չափը, որը Հաճախորդը ներդրել է որոշակի ժամկետի ավարտից կամ պայմանագրով նախատեսված հանգամանքները վրա հասնելուց հետո այն հետ ստանալու պայմանով, պայմանագրի գործողության ժամկետում մնում է անփոփոխ:
  • Ավանդատուի պահանջով Ավանդը կամ դրա մի մասը ժամկետից շուտ վերադարձնելու դեպքում Բանկը լուծում է ավանդային պայմանագիրը և կատարվում է տոկոսների վերահաշվարկ` հետևյալ կարգով.

   - Ավանդի ներդրման պահից մինչև 3 /երեք/ տարին Ավանդի գումարը ստանալու /վաղաժամկետ լուծելու/ դեպքում Ավանդի դիմաց տոկոսագումարը վճարել վճարման օրվա դրությամբ Բանկում գործող ցպահանջ Ավանդի համար սահմանված տոկոսադրույքով.
   - Ավանդի ներդրման պահից 3 /երեք/ տարուց հետո Ավանդի գումարը ստանալու /վաղաժամկետ լուծելու/ դեպքում` Ավանդատուին վճարվում է մինչև Ավանդի վճարման օրը հաշվեգրված/վճարված տոկոսագումարների 70% -ի չափով գումար:

   Ընդ որում՝ վերահաշվարկի արդյունքում գոյացած և Ավանդատուին ավել վճարված գումարներըը գանձվում են Ավանդի գումարից:
  • Ավանդատուին տոկոսագումարները վճարվում են Ավանդի արժույթով, բացառությամբ եթե Ավանդատուն տոկոսագումարի վճարման օրը ցանկություն է հայտնել արտարժութային Ավանդի դիմաց հավելագրված տոկոսագումարները ստանալ ՀՀ դրամով: Ընդ որում, արտարժութային ավանդի դիմաց հավելագրված տոկոսագումարները ՀՀ դրամով վճարելու դեպքում փոխարկումն իրականացվում է տվյալ արտարժույթի համար վճարման պահին Բանկի կողմից սահմանված առքի փոխարժեքով:
  • Ավանդների գծով հաշվարկված տոկոսագումարների վճարումն իրականացվում է անկանխիկ եղանակով: Ավանդի գումարի վրա հավելագրված տոկոսները փոխանցվում են Բանկում սպասարկվող Ավանդատուի բանկային կամ քարտային հաշվին:
  • Ավանդի դիմաց հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև որպես ավանդ կանխիկ մուտքագրված միջոցները Ավանդատուին կանխիկ վճարելիս միջնորդավճար չի գանձվում:
  • Որպես ավանդ անկանխիկ մուտքագրված միջոցների կանխիկացման դեպքում գանձվում է միջնորդավճար.

   - ՀՀ դրամով` 0.25%,
   - ԱՄՆ դոլարով` 0.5%:
  • Ավանդի գործողության ժամանակահատվածում Բանկում Հաճախորդի բանկային հաշիվները պահպանվում են անվճար՝ անկախ հաշվով գործարք չկատարելու վաղեմությունից:
 • Ավանդի գումարի վերադարձ
  • Բանկային ավանդի պայմանագրով Բանկն ավանդի գումարը կամ դրա մի մասը վերադարձնում է Ավանդատուին նրա առաջին իսկ պահանջի դեպքում, բացառությամբ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերի:
  • Երբ Ավանդատուն ժամկետի ավարտից հետո չի պահանջում վճարել ավանդի գումարը կամ պայմանագրով նախատեսված հանգամանքները երևան գալուց հետո վերադարձնել այլ պայմաններով ներդրված ավանդի գումարը, ապա պայմանագիրը համարվում է դադարեցված: Ավանդի վերադարձման օրը Բանկն ավանդը փոխանցում է Ավանդատուի բանկային/քարտային հաշվին:
  • Եթե ավանդի վերադարձի օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, ապա վերադարձը կատարվում է ոչ աշխատանքային օրվան հաջորդող առաջին օրը` ոչ աշխատանքային օրերի համար վճարելով տոկոսներ:
  • Ավանդը, դրա մի մասը և/կամ դրա վրա հաշվեգրված տոկոսները ստանալիս` Ավանդատուն Բանկ է ներկայացնում անձը հաստատող փաստաթղթերով և Բանկային ավանդի պայմանագրի իր օրինակով:
  • Ներգրավված ավանդներից ստացված եկամուտները ենթակա են հարկման համաձայն «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ/ԱՀ օրենքների՝ ՀՀ-ում ավանդի դիմաց հավելագրված տոկոսագումարի 10.00%-ի չափով, ԱՀ-ում՝ ռեզիդենտ անձանցից՝ 5.00%-ի չափով, ոչ ռեզիդենտ անձանցից՝ 10.00%-ի չափով:
Ավանդի վերադարձի ապահովումը և հատուցման երաշխավորումը
Ֆիզիկական անձանց ավանդների հատուցումը երաշխավորվում է Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից: 

Երաշխավորված ավանդի չափերը սահմանվում են «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքով:


 

«ՁԵր ֆինանսական տեղեկատուն»

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է: 

 • Քաղվածքների և այլ տեղեկությունների տրամադրումը
  • Բանկը ավանդային պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30-օրյա պարբերականությամբ Ավանդատուին անվճար տրամադրում է Ավանդային հաշվի քաղվածք օրենքով սահմանված ձևով: Այլ դեպքերում քաղվածքները, դրանց կրկնօրինակները և այլ տեղեկությունները տրամադրվում են Բանկում գործող հետևյալ սակագներով.
  • Ավանդային հաշվի՝ մեկ ամսից ավելի վաղեմության քաղվածքի տրամադրում՝ 1,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ):
  • Ավանդային հաշվի վերաբերյալ վճարային փաստաթղթերի պատճենների տրամադրում՝ յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար.

   - Յուրաքանչյուր գործարքից հետո՝ 0 ՀՀ դրամ,
   - Մինչև 30 օր վաղեմություն ունեցող՝ 500 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ),
   - 31 օրից մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող՝ 2,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ),
   - Մեկ տարուց ավելի վաղեմություն ունեցող՝ 3,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ):
  • Ավանդային հաշվի վերաբերյալ յուրաքանչյուր տեղեկանքի, Հաճախորդի կողմից կատարված գործարքների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում՝ 2500 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ).
  • Փաստաթղթերի և քաղվածքների առաքում (կիրառվում է ի հավելումն տրամադրման սակագնին).

   - ֆաքսով (մեկ էջի համար)` 1,800 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ),
   - Էլ.փոստով` 0 ՀՀ դրամ,
   - փոստային եղանակով`ՀՀ/ԱՀ տարածքում՝ 500 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ),
   - պատվիրված առաքման ծառայության միջոցով/DHL և այլն/-ով` 35,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ):       

   Հաճախորդները իրենց նախաձեռնությամբ կարող են հեռախոսային կարճ հաղորդագրությունների (sms) միջոցով տեղեկություններ ստանալ Ավանդային հաշվով գործարքների վերաբերյալ: Կարճ հաղորդագրության տրամադրման սակագինը հետևյալն է՝ 1 sms արժեքը 30 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ):
 • Վեճերի լուծման կարգը
  • Ավանդային պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով`դատական եղանակով, ֆինանսական համակարգի հաշտարարի կամ արբիտրաժային տրիբունալի միջոցով` արբիտրաժային համաձայնություն կնքված լինելու դեպքում:
  • 10 մլն ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթով գումարը չգերազանցող գույքային պահանջի դեպքում ծագած վեճերն ու տարաձայնությունները կարող են լուծվել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով:
  • Բանկի և  ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն, Բանկը հրաժարվում է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից միայն այն գույքային պահանջների մասով, որոնց չափը չի գերազանցում 250,000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը կամ  համարժեք արտարժույթը և գործարքի գումարի ընդհանուր չափը չի գերազանցում 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը: