Կանխիկով կատարվող գործառնությունների սակագներ

 

Գործարքի/միջնորդավճարի անվանումը Սակագներ և դրույքներ
Կոմունալ վճարումների* ընդունում 0 ՀՀ դրամ
Կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաշվին
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար 0%
Եվրո 0.30%**
ՌԴ ռուբլի 0.30%**
Շվեյցարական ֆրանկ 2.00%**
Ֆունտ ստեռլինգ 2.00%**
Այլ արտարժույթ համաձայն տվյալ օրվա համար
Բանկի կողմից սահմանված
դրույքաչափի
Կանխիկ միջոցների ելքագրում հաշվից***
Կանխիկ մուտքագրված գումարների սահմաններում 0%
Անկանխիկ ստացված գումարները, այդ թվում` հաշվին մուտքագրված
վարկային միջոցները 
ՀՀ դրամ 0.25%
ԱՄՆ դոլար 0.50%
Եվրո 0.40%**
ՌԴ ռուբլի 0.40%**
Շվեյցարական ֆրանկ 0.10%**
Ֆունտ ստեռլինգ 0.15%**
Այլ արտարժույթ համաձայն տվյալ օրվա համար
Բանկի կողմից սահմանված
դրույքաչափի
Կենսաթոշակային, Լիազոր մարմնի հանձնարարականով պետական
նպաստների վճարման համար բացված և սոցիալական փաթեթի
հաշիվներից կանխիկ միջոցների տրամադրում
0%
Կանխիկ արժույթի իսկության ստուգում և փաթեթավորում (կիրառվում է
անկի կողմից գնանշվող արժույթների համար)
0.2%, նվազագույնը՝ 500 ՀՀ դրամ
Մեկ անվանական արժեքով դրամանիշերի փոխանակում մեկ այլ
անվանական արժեքի դրամանիշերով
0%
Հնամաշ թղթադրամի փոխանակում
ՀՀ դրամ 0%
ԱՄՆ դոլար, եվրո, ՌԴ ռուբլի 3.0%
Դրամարկղային չեկային գրքույկների /25 թերթ/ տրամադրում
(ներառյալ ԱԱՀ) 
2 000 ՀՀ դրամ
Բանկի կանխիկացման կետերում (POS տերմինալ) այլ բանկերի
կողմից թողարկված պլաստիկ քարտերով
(բացառությամբ` ArCa
համակարգի անդամ բանկերի կողմից թողարկված քարտերի)
կանխիկի տրամադրում
0.2%, նվազագույնը՝ 2 000 ՀՀ դրամ

* Այդ թվում՝ էլեկտրաէներգիայի, գազի սպառման և սպասարկման, ջրմուղ կոյուղու, աղբահանության և այլ ծառայությունների վճարներ:
** Տվյալ տոկոսադրույքները չեն տարածվում ավանդային պայմանագրերի, քարտային հաշիվների մուտքերի և արագ դրամական փոխանցումների համակարգերի վրա։
*** Սակագները սահմանվում են մինչև 50 մլն կամ դրան համարժեք արտարժույթով գումարների համար: Նշված գումարը գերազանցող գումարով կանխիկացման դեպքում սակագինը սահմանվում է Վարչության նախագահի կողմից՝ Գլխավոր գանձապետի ներկայացմամբ:  
Սակագները չեն տարածվում հատուցման հաշիվների վրա:
Սակագինը չի կիրառվում ներդրված ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսների կանխիկ ելքագրման դեպքում:

 

 • Արտարժույթով կանխիկ միջոցների մուտքագրման/ելքագրման սակագների արխիվ
  Գործողության ժամկետ EUR, %    RUR, %       CHF, %    GBP, %
   22.02.2021 - 26.02.2021      կանխիկ միջոցների ելքագրում հաշվից
  0.40 0.40 0.10 0.15
  կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաշվին
  0.30 0.30 2.00 2.00
   
    EUR, %    RUR, %       CHF, %    GBP, %
   21.12.2020 - 19.02.2021      կանխիկ միջոցների ելքագրում հաշվից
  0.40 0.40 0.10 0.15
  կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաշվին
  0.30 0.30 1.50 1.50
   
    EUR, %    RUR, %       CHF, %    GBP, %
   27.10.2020 - 18.12.2020      կանխիկ միջոցների ելքագրում հաշվից
  0.40 0.50 0.10 0.15
  կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաշվին
  0.30 0.20 1.50 1.50
   
    EUR, %    RUR, %       CHF, %    GBP, %
   29.06.2020 - 27.10.2020 կանխիկ միջոցների ելքագրում հաշվից
  0.40 0.50 0.10 0.15
  կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաշվին
  0.20 0.20 1.50 1.50
   
    EUR, %    RUR, %       CHF, %    GBP, %
   30.03.2020 - 26.06.2020 կանխիկ միջոցների ելքագրում հաշվից
  0.40 0.50 0.10 0.15
  կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաշվին
  0.20 0.15 1.50 1.50
   
    EUR, %    RUR, %       CHF, %    GBP, %
   23.03.2020 - 27.03.2020       կանխիկ միջոցների ելքագրում հաշվից
  0.40 0.50 0.10 0.15
  կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաշվին
  0.20 0.00 1.50 1.50
   
    EUR, %    RUR, %       CHF, %    GBP, %
   03.02.2020 - 20.03.2020       կանխիկ միջոցների ելքագրում հաշվից
  0.40 0.50 0.10 0.15
  կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաշվին
  0.20 0.20 1.5 1.5