Գյուղատնտեսական վարկեր ԳՖԿ ԾԻԳ ՊՀ ծրագրի շրջանակներում

 • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք սկսած 9%-ից
 • Արժույթ ՀՀ դրամ/ ԱՄՆ դոլար
 • Ժամկետ մինչև 10 տարի
Վարկային հաշվիչ
Գումար
Արժույթ
Վարկի ժամկետ
Անվանական տոկոսադրույք
0.0 %
Ամսական վճար
֏
 
• «Արցախբանկ» ՓԲԸ-ն իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերին և գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալող ֆիզիկական անձանց տրամադրում է վարկեր գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով:  
• Բանկը ֆինանսավորում է ինչպես փորձառու` Բանկին ֆինանսավորման հայտ ներկայացնելու պահին առնվազն վեց ամսվա գործունեության փորձ ունեցող ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալող հաճախորդներին, այնպես էլ սկսնակներին:  
 
Վարկի ժամկետ առավելագույնը` 10 տարի
վարկային գծերի տեսքով տրամադրելու դեպքում՝ առավելագույնը 7 տարի ժամկետով
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար
Վարկի սահմանաչափ Առավելագույն գումար սահմանված չէ:
Տարեկան տոկոսադրույք ՀՀ դրամ` սկսած 13%-ից
ԱՄՆ դոլար` սկսած 9%-ից
Տարեկան տոկոսագումարի
հաշվարկման կարգ
Վարկի տոկոսագումարների հաշվարկն իրականացվում է փաստացի օգտագործված օրացուցային օրերի համար` տարին ընդունելով 365/366 օր։ Պարտավորությունների մարման կարգն ու պայմանները ամրագրվում են Հաճախորդի հետ կնքվող պայմանագրերում։
Վարկավորման չափ/ապահովության արժեք Վարկավորման չափ/ապահովության արժեք առավելագույն գործակիցները սահմանվում են ապահովության միջոցներ իրացվելիության աստիճանից ելնելով և կարող են կազմել առավելագույնը.
 • բնակելի անշարժ գույքի գրավի դեպքում՝  գրավի լիկվիդային արժեքի մինչև 80% 
 • արտադրական նշանակության անշարժ գույքի գրավի դեպքում՝ գրավի լիկվիդային արժեքի մինչև 70%
 • տրանսպորտային միջոցների գրավի դեպքում` գրավի լիկվիդային արժեքի մինչև 60%
 • սարքավորումների գրավի դեպքում` գրավի լիկվիդային արժեքի մինչև 50%
 • շինարարական և գյուղատնտեսական տեխնիկա՝ գրավի լիկվիդային արժեքի մինչև 65%
 • ամբողջությամբ նույն արժույթով արտահայտված դրամական միջոցների, բյուջետային երաշխիքների գրավի դեպքում՝  գրավի արժեքի/երաշխիքի գումարի մինչև 100%
 • այլ երաշխիքների գրավի դեպքում՝ երաշխիքի գումարի մինչև 80% 
 • այլ արժույթներով արտահայտված դրամական միջոցների, ոսկու ստանդարտված ձուլակտորների, պետական պարտատոմսերի գրավի դեպքում՝ գրավի արժեքի մինչև 95%
 • ապրանքանյութական արժեքների գրավի դեպքում՝ գնահատված արժեքի մինչև 40%
 • պետական արժեթղթերի, այլ բարձր իրացվելի ակտիվների գրավի դեպքում՝ գրավի արժեքի մինչև 90%
 • կորպորատիվ արժեթղթերի գրավի դեպքում՝ գնահատված արժեքի մինչև 60%
 • թանկարժեք մետաղների գրավի դեպքում՝ 80-95%, կախված վարկի մարման եղանակից
 • Հաճախորդի վարկանիշի և/կամ շուկայում զբաղեցրած դիրքի հիման վրա վարկավորման դեպքում՝ հաճախորդի, դիտարկման պահին, ակտիվների մինչև 70%, եթե ընթացիկ ակտիվները կազմում են ընդհանուր ակտիվներում առնվազն 40%-ը, այլ դեպքերում` առավելագույնը ընթացիկ ակտիվների չափով: 
Վարկի տրամադրման եղանակ Վարկերը տրամադրվում են միանվագ կամ փուլերով՝ կախված օգտագործման նպատակից, անկանխիկ եղանակով։
Վարկային պարտավորությունների
մարման եղանակ
 • Պարբերական վճարումներ, որպես կանոն ամսական մարումներ։ Մարումների եղանակն ու ժամանակացույցը սահմանվում է` հաշվի առնելով վարկառուի  բիզնես ցիկլը, դրամական հոսքերի պարբերականությունը և վարկի նպատակայնությունը։
 • Ելնելով Վարկառուի բիզնեսի առանձնահատկություններից, Բանկը կարող է սահմանել վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարի մարման արտոնյալ ժամկետ։
Այլ պայմաններ Գրավի առարկայի վարձակալության հանձնումը և գրավի առարկայի ֆիզիկական բնութագրի վերաբերյալ փոփոխությունների գրանցումը թույլատրվում են՝ Բանկի կողմից սահմանված պայմաններով։
Միջնորդավճարներ Միկրո վարկավորում Միջին վարկավորում Խոշոր վարկավորում   
Հայտի ուսումնասիրություն 5,000 ՀՀ դրամ 10,000 ՀՀ դրամ 50,000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրում
 • Առանց գույքի գրավի վարկավորում՝ 1.0%
 • Այլ միկրո վարկավորում՝  0.7%, նվազ.10 000 ՀՀ դրամ
0.4% 0.3%
Վարկային միջոցների
կանխիկացում
 • ՀՀ դրամ՝ 0.25%
 • ԱՄՆ դոլար՝ 0.5%
 • ՀՀ դրամ՝ 0.25%
 • ԱՄՆ դոլար՝ 0.5%
 • ՀՀ դրամ՝ 0.25%
 • ԱՄՆ դոլար՝ 0.5%
Վարկի պայմանների վերանայման միջնորդավճար 
վերջին երեք և ավելի տարիներին Բանկի վարկառու հանդիսանալու դեպքում  0 ՀՀ դրամ
այլ դեպքերում 20,000 ՀՀ դրամ 50,000 ՀՀ դրամ 50,000 ՀՀ դրամ
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տույժ 36%, տարեկան
Ժամկետանց տոկոսագումարների գծով տույժ 12%, տարեկան
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ 15 աշխատանքային օր՝ բոլոր պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների ներկայացումից հետո
Վարկի մերժման գործոններ
 • Հաճախորդի ֆինանսական վերլուծության արդյունքները չեն համապատասխանում վարկավորման համար անհրաժեշտ պահանջներին.
 • առկա է ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատության կասկած կամ փաստ, կամ դրանք թերի են ներկայացվել.
 • Հաճախորդն ունի բացասական վարկային պատմություն.
 • առաջարկվող գրավն անբավարար է.
 • առկա են այլ հիմնավոր պատճառներ:
 • Անհրաժեշտ է իմանալ
  • ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՜ ՎԱՐԿՆ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ;
  • ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 

   ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲԱՆԿԸ ԵՐԵՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:
   ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ՝ ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:

   ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ  ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄՙ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԱԾԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՄԱՐՎԵԼ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
  • Վարկավորման տրամադրման վերաբերյալ դիմում (անհրաժեշտության դեպքում՝ Դիմումում զետեղված տեղեկատվության վերաբերյալ հիմնավորող փաստաթղթեր):
  • Տնտեսվարող սուբյեկտի Ընդհանուր ժողովի կամ միակ մասնակցի որոշման արձանագրությունից քաղվածք` Վարկ ստանալու և/կամ գրավադրվող գույքի վերաբերյալ (գույքը տվյալ տնտեսվարող սուբյեկտին սեփականության իրավունքով պատկանելու դեպքում):
  • Իրավաբանական անձի Կանոնադրության պատճենը, անհատ ձեռնարկատիրոջ և ֆիզիկական անձի դեպքում` անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, սոցիալականքարտ/հանրային ծառայության համարանիշ/հանրային ծառայության համարանիշ չուենալու մասին տեղեկանք:
  • Պետռեգիստրի համապատասխան մարմնի կողմից՝ Հաճախորդչ պետական գրանցումը հավաստող միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քղվածք (կամ պետական ռեգիստրի վկայականի ներդիր և ՀՎՀՀ):
  • Հիմնադիրների և տնօրենի անձնագրերի պատճեններ:
  • ՀՀ/ԱՀ պետական ռեգիստրից և/կամ դեպոզիտարիայից (բաժնետիրական ընկերության դեպքում) տեղեկանքներ/քաղվածքներ բաժնետերերի/մասնակիցների կազմի, տնօրենի և կանոնադրության վերջին փոփոխությունների վերաբերյալ, եթե չի իրականացվում էլեկտրոնային հարցում:
  • Տեղեկանք՝ հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ:
  • Գործունեության ծավալման վայրի նկատմամբ իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ (օրինակ` սեփականության, վարձակալության, անհատույց օգտագործման վկայականի և /անհրաժեշտության դեպքում/ պայմանագրի պատճենը), ֆիզիկական անձի դեպքում` նաև տեղեկանք բնակության վայրից:
  • Արտոնագրված/լիցենզիաներ՝ արտոնագրված/լիցենզավորված գործունեության դեպքում:
  • Որպես գրավ առաջարկվող միջոցների (անշարժ գույք, հիմնական միջոցներ, շարժական գույք, ապրանքանյութական արժեքներ և այլն) սեփականատեր հանդիսանալու հիմքեր (առք ու վաճառքի պայմանագիր և այլն) և սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր (սեփականության վկայականներ, իսկ ավտոմեքենաների և սարքավորումների դեպքում` տեխնիկական անձնագրերի  բնօրինակներ, որոնք պատճենահանելուց (թվայնացնելուց) հետո վերադարձվում են հաճախորդին:
  • Առաջարկվող գրավի գնահատման/վերագնահատման ակտ/հաշվետվություն կամ արժեքի որոշման հիմք:
  • Ֆիզիկական անձ գրավատուների անձը հաստատող փաստաթղթերի պատճեններ, ամուսնության վկայականի պատճեն կամ ամուսնության մեջ գտնվելու կամ չգտնվելու վերաբերյալ համապատասխան տեղեկանք ՔԿԱԳ-ից, իսկ վերջինիս ներկայացման անհնարինության դեպքում փաթեթում ապահովել գույքը ձեռք բերելու պահին ամուսնության մեջ գտնվելու մասին նոտարական գրասենյակում տրված հայտարարություն:
   Ֆիզիկական անձ երաշխավորների դեպքում` անձը հաստատող փաստաթղթերի պատճեններ, սոցիալական քարտ/հանրային ծառայության համարանիշ/հանրային ծառայության համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանք:
  • Երաշխավորի կողմից ստորագրված` երաշխավորությունը ստանձնելու հավաստագիր: 
  • ԱՁ և ֆիզիկական անձ վարկառուների դեպքում` բնակության վայրից տեղեկանք ընտանիքի կազմի մասին:
  • Անշարժ/շարժական գույքի նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք` անշարժ/շարժական գույքի գրավով ապահովված վարկերի տրամադրման դեպքերում:
  • Գույքահարկի գծով պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանք՝ ոչ բնակելի անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում:
  • Այլ փաստաթղթեր/տեղեկանքներ, որոնք անհրաժեշտ են ֆինանսական վերլուծության, որոշումների կայացման, վարկավորման հաստատման, կնքվող պայմանագրերի վավերականության ստուգման և վավերացման համար:

«ՁԵր ֆինանսական տեղեկատուն»

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է: