Գյուղատնտեսական վարկեր ԳՖԿ ԾԻԳ ՊՀ ծրագրի շրջանակներում

 • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք սկսած 9%-ից
 • Արժույթ ՀՀ դրամ/ ԱՄՆ դոլար
 • Ժամկետ մինչև 7 տարի
Վարկային հաշվիչ
Գումար
Արժույթ
Վարկի ժամկետ
Անվանական տոկոսադրույք
0.0 %
Ամսական վճար
֏
Գյուղատնտեսական վարկեր` Հայաստան
«Արցախբանկ» ՓԲԸ-ն իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերին և գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալող ֆիզիկական անձանց տրամադրում է վարկեր գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով:  
Բանկը ֆինանսավորում է ինչպես փորձառու` Բանկին ֆինանսավորման հայտ ներկայացնելու պահին առնվազն վեց ամսվա գործունեության փորձ ունեցող ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալող հաճախորդներին, այնպես էլ սկսնակներին (start-up):  
Բանկը ֆինանսավորում է այն Հաճախորդներին, որոնք Բանկ դիմելու պահին  չունեն հարկային և նմանատիպ ժամկետանց պարտավորություններ:
Վարկի ժամկետ Վարկերի ժամկետը սահմանվում է կախված օգտագործման նպատակից.
 • կարճաժամկետ՝ առավելագույնը 2 տարի,
 • երկարաժամկետ՝ առավելագույնը 7 տարի:
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար
Վարկի սահմանաչափ Առավելագույն գումար սահմանված չէ:
Տարեկան տոկոսադրույք ՀՀ դրամ` սկսած 13%-ից
ԱՄՆ դոլար` սկսած 9%-ից
Տարեկան տոկոսագումարի
հաշվարկման կարգ
Վարկի տոկոսագումարների հաշվարկն իրականացվում է փաստացի օգտագործված օրացուցային օրերի համար` տարին ընդունելով 365/366 օր։ Պարտավորությունների մարման կարգն ու պայմանները ամրագրվում են Հաճախորդի հետ կնքվող պայմանագրերում` համապատասխան յուրաքանչյուր գործիքի նկարագրության։
Վարկավորման չափ/ապահովության արժեք Վարկավորման չափ/ապահովության արժեք առավելագույն գործակիցները սահմանվում են ապահովության միջոցներ իրացվելիության աստիճանից ելնելով և կարող են կազմել առավելագույնը.
 • բնակելի անշարժ գույքի գրավի դեպքում՝  գրավի լիկվիդային արժեքի մինչև 80% 
 • արտադրական նշանակության անշարժ գույքի գրավի դեպքում՝ գրավի լիկվիդային արժեքի մինչև 70%
 • տրանսպորտային միջոցների գրավի դեպքում` գրավի լիկվիդային արժեքի մինչև 60%
 • սարքավորումների գրավի դեպքում` գրավի լիկվիդային արժեքի մինչև 50%
 • շինարարական և գյուղատնտեսական տեխնիկա՝ գրավի լիկվիդային արժեքի մինչև 65%
 • ամբողջությամբ նույն արժույթով արտահայտված դրամական միջոցների, բյուջետային երաշխիքների գրավի դեպքում՝  գրավի արժեքի/երաշխիքի գումարի մինչև 100%
 • այլ երաշխիքների գրավի դեպքում՝ երաշխիքի գումարի մինչև 80% 
 • այլ արժույթներով արտահայտված դրամական միջոցների, ոսկու ստանդարտված ձուլակտորների, պետական պարտատոմսերի գրավի դեպքում՝ գրավի արժեքի մինչև 95%
 • ապրանքանյութական արժեքների գրավի դեպքում՝ գնահատված արժեքի մինչև 40%
 • պետական արժեթղթերի, այլ բարձր իրացվելի ակտիվների գրավի դեպքում՝ գրավի արժեքի մինչև 90%
 • կորպորատիվ արժեթղթերի գրավի դեպքում՝ գնահատված արժեքի մինչև 60%
 • թանկարժեք մետաղների գրավի դեպքում՝ 80-95%, կախված վարկի մարման եղանակից
 • Հաճախորդի վարկանիշի և/կամ շուկայում զբաղեցրած դիրքի հիման վրա վարկավորման դեպքում՝ հաճախորդի, դիտարկման պահին, ակտիվների մինչև 70%, եթե ընթացիկ ակտիվները կազմում են ընդհանուր ակտիվներում առնվազն 40%-ը, ալ դեպքերում` առավելագույնը ընթացիկ ակտիվների չափով: 
Վարկի տրամադրման եղանակ Վարկերը տրամադրվում են միանվագ կամ փուլերով՝ կախված օգտագործման նպատակից, կանխիկ կամ անկանխիկ։
Վարկային պարտավորությունների
մարման եղանակ
 • Պարբերական վճարումներ, որպես կանոն ամսական մարումներ։ Մարումների եղանակն ու ժամանակացույցը սահմանվում է` հաշվի առնելով վարկառուի  բիզնես ցիկլը, դրամական հոսքերի պարբերականությունը և վարկի նպատակայնությունը։
 • Ելնելով Վարկառուի բիզնեսի առանձնահատկություններից, Բանկը կարող է սահմանել վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարի մարման արտոնյալ ժամկետ։
Այլ պայմաններ Գրավի առարկայի վարձակալության հանձնումը և գրավի առարկայի ֆիզիկական բնութագրի վերաբերյալ փոփոխությունների գրանցումը թույլատրվում են՝ Բանկի կողմից սահմանված պայմաններով։
Միջնորդավճարներ Մինչև 3 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար Մինչև 20 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար  Մինչև 60 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար   
Հայտի ուսումնասիրություն 5 000 ՀՀ դրամ 20 000 ՀՀ դրամ 50 000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրում 0.7%, 
նվազ.10 000 ՀՀ դրամ
0.5%, 
նվազ.30 000 ՀՀ դրամ
0.5%
Վարկային միջոցների
կանխիկացում
0.4% 0.3% 0.2%
Վարկի պայմանների վերանայման միջնորդավճար  Վերջին երեք և ավելի տարիներին Բանկի վարկառու հանդիսանալու դեպքում՝ 0 ՀՀ դրամ
20 000 ՀՀ դրամ 50 000 ՀՀ դրամ 50 000 ՀՀ դրամ
Ժամկետանց վարկային
պարտավորությունների գծով տուժանք
Ժամկետանց վարկի գծով` տարեկան 36%-ի չափով` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:
Ժամկետանց տոկոսի գծով` տարեկան 12%-ի չափով` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:  
 • Անհրաժեշտ է իմանալ
  • ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` Ձեր գույքը կարող է առգրավվել, եթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները: 

   Ձեր կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:

   Ֆինանսավորման կամ դրա մի մասի ոչ նպատակային օգտագործման համար Բանկը կարող է գանձել ինչպես տույժ, այնպես էլ բարձրացնել ֆինանսավորման տոկոսադրույքները և ձեռնարկել այլ միջոցներ` պայմանագրով սահմանված կարգով:
 • Ապահովություն, ապահովագրություն
  • Վարկավորման ապահովման միջոց կարող է հանդիսանալ ՀՀ և ԱՀ օրենսդրությամբ և Բանկի Վարկային քաղաքականությամբ չարգելված ցանկացած գույք և/կամ գույքային իրավունք։ Երաշխավորությունները դիտվում են որպես լրացուցիչ ապահովության միջոց: 
    
  • Սարքավորումները որպես ապահովման միջոց դիտարկվում են, եթե առկա են սեփականությունը վկայող փաստաթղթեր և հնարավոր է իրականացնել նույնականացում։ Այլ դեպքերում նման ապահովման միջոցները դիտարկվում են որպես հավելյալ ապահովում։
  • Հաջորդող գրավով ապահովումը թույլատրվում է, եթե գրավի առաջնային իրավունքը նույնպես Բանկինն է, իսկ Հաճախորդի/ների համախառն վարկային պարտավություններ/ապահովվածություններ հարաբերակցությունը բավարարում է Բանկի կողմից սահմանված համապատասխան սահմանաչափերը։  
  • Ֆինանսավորման չափ/ապահովության հաշվարկում ընդգրկելիս գրավի արժեքները հաշվարկվում են հետևյալ սկզբունքով`
    - անշարժ գույք, տրանսպորտային միջոցներ, սարքավորումներ, արժեթղթեր և բարձր իրացվելի միջոցների դեպքում ` լիկվիդային գին.
    - այլ միջոցների դեպքում` շուկայական գին։
 • Որոշման կայացման գործոն, ժամկետ և Հաճախորդին տեղեկացման կարգ
  • Բանկը ֆինանսավորում է այն Հաճախորդներին, որոնք Բանկ դիմելու պահին չունեն հարկային և նմանատիպ ժամկետանց պարտավորություններ, ինչպես նաև նախորդ 1 /մեկ/ տարվա ընթացքում ֆինանսական համակարգում չեն ունեցել ժամկետանց պարտավորություններ կամ այլ պատճառով խնդրահարույց չեն դասակարգվել:
  • Ֆինանսավորման հայտը կարող է մերժվել, եթե.
   - Հաճախորդի եկամուտները չեն համապատասխանում վարկը ստանալու համար անհրաժեշտ պահանջներին,
   - առկա է ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատության կասկած կամ փաստ, կամ դրանք թերի են ներկայացվել,
   - Հաճախորդն ունի բացասական վարկային պատմություն,
   - առաջարկվող գրավն անբավարար է,
   - առկա են Բանկի վարկային քաղաքականությամբ սահմանված այլ պատճառներ:  
   - Վարկի տրամադրման որոշումը կայացվում է առավելագույնը 15 օրվա ընթացքում` վարկավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո:
   - Բանկի վարկային մասնագետը տեղեկացնում է Հաճախորդին ընդունված որոշման մասին:Մերժելու դեպքում Հաճախորդի պահանջով նրան տրամադրվում է տեղեկանք, որում նշվում են մերժման պատճառները:
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
  • Հիմնական փաստաթղթեր
  • Առևտրավարկային Ֆինանսավորման տրամադրման վերաբերյալ դիմում` ներառյալ ֆինանսավորման նպատակը, ծախսման ուղղությունները և գումարները: Դիմումում զետեղված տեղեկատվության վերաբերյալ հնարավոր է պահանջվի հիմնավորող փաստաթուղթ
  • Ընդհանուր ժողովի կամ միակ մասնակցի որոշման արձանագրության քաղվածք` ֆինանսավորում ստանալու և գրավադրվող գույքի վերաբերյալ:
  • Կանոնադրության պատճենը, անհատ ձեռնարկատիրոջ և ֆիզիկական անձի դեպքում` անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը:
  • Պետռեգիստրի վկայականի պատճենը:
  • ՀՎՀՀ (հարկային կոդ):
  • Հիմնադիրների, տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի անձնագրերի պատճենները:
  • Տեղեկանք այլ ընկերություններում ընկերության և բաժնետերերի բաժնեմասերի վերաբերյալ:
  • Տեղեկանք հարկային և սոցապ. պարտավորությունների վերաբերյալ:
  • Գործունեության ծավալման վայրի նկատմամբ իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ (օրինակ` սեփականության, վարձակալության, անհատույց օգտագործման վկայականի և /անհրաժեշտության դեպքում/ պայմանագրի պատճենը), ֆիզիկական անձի դեպքում` նաև տեղեկանք բնակության վայրից:
  • Արտոնագրված/լիցենզավորված գործունեության դեպքում` արտոնագրեր/լիցենզիա:
  • Որպես գրավ առաջարկվող միջոցների (անշարժ գույք, հիմնական միջոցներ, շարժական գույք ապրանքանյութական արժեքներ և այլն) սեփականատեր դառնալու հիմքեր (առք ու վաճառքի պայմանագիր և այլն) և սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր /սեփականության վկայականներ, իսկ ավտոմեքենաների և սարքավորումների դեպքում` տեխ. անձնագրերի բնօրինակները/:
  • Առաջարկվող գրավի գնահատման/վերագնահատման/ ակտ կամ արժեքի որոշման հիմք:
  • Ֆիզիկական անձ գրավատուների, երաշխավորների դեպքում` վերջիններիս անձը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները և համաձայնությունը վարկային պատմության վերաբերյալ հարցումների կատարելու մասին:
  • ԱՁ և ֆիզիկական անձ վարկառուների դեպքում (գյուղատնտեսական ֆինանսավորման նպատակով)` բնակության վայրից տեղեկանք ընտանիքի կազմի մասին: 2. Այլ փաստաթղթեր /տեղեկանքներ/, որոնք անհրաժեշտ են ֆինանսական վերլուծության, որոշումների կայացման, ֆինանսավորման հաստատման, կնքվող պայմանագրերի վավերականության ստուգման և վավերացման համար:
  • Այլ փաստաթղթեր /տեղեկանքներ/, որոնք անհրաժեշտ են ֆինանսական վերլուծության, որոշումների կայացման, ֆինանսավորման հաստատման, կնքվող պայմանագրերի վավերականության ստուգման և վավերացման համար:

«ՁԵր ֆինանսական տեղեկատուն»

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է: