• Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 3.75% - 9.00 %
 • Արժույթ ՀՀ դրամ/ ԱՄՆ դոլար/ Եվրո
 • Ժամկետ մինչև 550 օր
Ավանդային հաշվիչ
Գումար
Արժույթ
Ժամկետ
Համալրումով
Տարեկան տոկոսադրույք
Վերջնական գումար
Տոկոսային եկամուտ (առանց եկամտային հարկի նվազեցման)
Ընդհանուր պայմաններ
 
Ավանդի ներդրման Ժամկետ Տոկոսա գումարի վճարում Տարեկան տոկոսադրույք, %
մինչև 50 000 000
ՀՀ դրամ
50 000 001
և ավելի ՀՀ դրամ
Անվանական APY* Անվանական APY*
31-ից 90 օր Ամսական 3.75 3.76 3.50 3.51
91-ից 180 օր Ամսական 5.00 5.09 4.75 4.83
181-ից 270 օր Ամսական 7.00 7.20 6.75 6.94
Ժամկետի վերջում 7.75 7.80 7.50 7.54
271-ից 365 օր Ամսական 8.25 8.54 8.00 8.28
Ժամկետի վերջում 8.50 8.48 8.25 8.23
366-ից 550 օր Ամսական 8.75 9.09 8.50 8.82
Ժամկետի վերջում 9.00 8.79 8.75 8.55
 
Ավանդի ներդրման Ժամկետ Տոկոսա գումարի վճարման պարբերականություն Տարեկան տոկոսադրույք, %
ԱՄՆ դոլար Եվրո
Անվանական  APY* Անվանական APY*
31-ից 90 օր Ամսական 1.00 0.99 0.00 0.00
91-ից 180 օր Ամսական 1.50 1.50 0.25 0.25
181-ից 270 օր Ամսական 2.75 2.77 0.50 0.50
Ժամկետի վերջում 3.00 3.00 0.75 0.75
271-ից 365 օր Ամսական 3.25 3.29 1.00 1.00
Ժամկետի վերջում 3.50 3.49 1.10 1.10
366-ից  550 օր Ամսական 4.50 4.59 1.15 1.15
Ժամկետի վերջում 4.75 4.69 1.25 1.24

* APY` տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն:
 

 • Ավանդի այլ պայմաններ
  • Ավանդի նվազագույն գումար՝

   - ՀՀ դրամով` 1,000,000 /միկ միլիոն/
   - ԱՄՆ դոլարով` 2,000 /երկու հազար/
   - Եվրոյով` 2,000 /երկու հազար/
  • ՀՀ դրամով ավանդների ներգրավման շեմը վերաբերվում է Ավանդատուի Բանկում գործող ՀՀ դրամով ավանդների (ներառյալ՝ ներդրվող ավանդի) համախառն դիրքին։
  • Ավանդների վաղաժամկետ լուծման դեպքում Բանկը լուծում է ավանդային պայմանագիրը և կատարում տոկոսագումարների վերահաշվարկ՝ տվյալ պահին ցպահանջ ավանդի համար գործող տոկոսադրույքով` 0% տարեկան, եթե հավելագրված տոկոսների վերահաշվարկի այլ կարգ սահմանված չէ Ավանդային պայմանագրով/Լրացուցիչ համաձայնագրով:
  • Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների կողմից ներդնվող ավանդների պայմանները կարող են սահմանվել յուրաքանչյուր հաճախորդի հետ առանձին բանակցման միջոցով, որոնք կարող են տարբերվել «Արցախբանկ» ՓԲԸ կողմից հրապարակված ավանդների ներգրավման վերոնշյալ ընդհանուր պայմաններից:
 • Ավանդի գումարին տոկոսների հավելագրում, վճարում
  • Ավանդի գումարի դիմաց տոկոսները հավելագրվում են ավանդի Բանկ մուտք լինելու օրվանից մինչև Ավանդատուին վերադարձնելու կամ Ավանդատուի ավանդային հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրը: Հաշվարկներում օգտագործվող տարվա օրերի քանակն ընդունվում է 365, իսկ նահանջ տարին՝ 366:
  • ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Ձեր հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանայիք Դուք՝ Ձեր կողմից ավանդի հետ կապված պարտադիր վճարներ կատարելու և սահմանված պարբերականությամբ վաստակած տոկոսագումարները ստանալու արդյունքում: 
  • Ավանդատուին տոկոսագումարները վճարվում են Ավանդի արժույթով, բացառությամբ, եթե Ավանդատուն տոկոսագումարի վճարման օրը ցանկություն է հայտնել արտարժութային Ավանդի դիմաց հավելագրված տոկոսագումարները ստանալ ՀՀ դրամով: Ընդ որում, արտարժութային ավանդի դիմաց հավելագրված տոկոսագումարները ՀՀ դրամով  վճարելու դեպքում փոխարկումն իրականացվում է վճարման պահին տվյալ արտարժույթի համար Բանկի կողմից սահմանված առքի փոխարժեքով: 
  • Ավանդների գծով հաշվարկված տոկոսագումարների վճարումն իրականացվում է անկանխիկ եղանակով: Ավանդի գումարի վրա հավելագրված տոկոսները փոխանցվում են Բանկում սպասարկվող Ավանդատուի բանկային հաշվին:
  • Որպես ավանդ կանխիկ մուտքագրված միջոցները Ավանդատուին կանխիկ վճարելիս միջնորդավճար չի գանձվում:
  • Որպես ավանդ անկանխիկ մուտքագրված միջոցների կանխիկացման դեպքում գանձվում է միջնորդավճար.

   - ՀՀ դրամով՝ 0.25%,
   - ԱՄՆ դոլարով՝ 0.5%, այլ արտարժույթով՝ Բանկի կողմից սահմանված դրույքաչափով:
 • Ավանդի գումարի վերադարձ
  • Երբ Ավանդատուն ժամկետի ավարտից հետո չի պահանջում վճարել ավանդի գումարը կամ պայմանագրով նախատեսված հանգամանքները երևան գալուց հետո վերադարձնել այլ պայմաններով ներդրված ավանդի գումարը, ապա պայմանագիրը համարվում է դադարեցված: Ավանդի վերադարձման օրը Բանկն ավանդը փոխանցում է Ավանդատուի բանկային հաշվին:  
  • Եթե ավանդի վերադարձի օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, ապա վերադարձը կատարվում է ոչ աշխատանքային օրվան հաջորդող առաջին օրը` ոչ աշխատանքային օրերի համար վճարելով տոկոսներ:
  • Ավանդը կամ դրա վրա հաշվեգրված տոկոսները ստանալիս` Ավանդատուն Բանկ է ներկայացնում համապատասխան ղեկավարի լիազորությունները և գումարը ստացողի անձը հաստատող փաստաթղթերով և Բանկային ավանդի պայմանագրի իր օրինակով:
  • Բանկը, ոչ ռեզիդենտ Ավանդատուների դեպքում, հանդիսանալով հարկային գործակալ, Ավանդատուի փոխարեն հարկային պարտավորությունները կատարելու նպատակով, Ավանդի դիմաց հավելագրված տոկոսագումարներից կատարում է գանձում՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված չափով:
 • Քաղվածքների և այլ տեղեկությունների տրամադրումը
  • Բանկը ավանդային պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30-օրյա պարբերականությամբ Ավանդատուին անվճար տրամադրում է Ավանդային հաշվի քաղվածք օրենքով սահմանված ձևով: Այլ դեպքերում քաղվածքները, դրանց կրկնօրինակները և այլ տեղեկությունները տրամադրվում են Բանկում գործող հետևյալ սակագներով.
  • Ավանդային հաշվի՝ մեկ ամսից ավելի վաղեմության քաղվածքի տրամադրում՝ 1,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ):
  • Ավանդային հաշվի վերաբերյալ վճարային փաստաթղթերի պատճենների տրամադրում՝ յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար.

   - Յուրաքանչյուր գործարքից հետո՝ 0 ՀՀ դրամ,
   - Մինչև 30 օր վաղեմություն ունեցող՝ 500 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ),
   - 31 օրից մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող՝ 2,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ),
   - Մեկ տարուց ավելի վաղեմություն ունեցող՝ 3,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ):
  • Ավանդային հաշվի վերաբերյալ յուրաքանչյուր տեղեկանքի, Հաճախորդի կողմից կատարված գործարքների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում՝ 2,500 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ):
  • Փաստաթղթերի և քաղվածքների առաքում (կիրառվում է ի հավելումն տրամադրման սակագնին).

   - ֆաքսով (մեկ էջի համար)` 1,800 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ),
   - Էլ.փոստով` 0 ՀՀ դրամ,
   - փոստային եղանակով` ՀՀ/ԱՀ տարածքում՝ 500 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ),
   - պատվիրված առաքման ծառայության միջոցով/DHL և այլն/-ով` 35,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ):
 • Վեճերի լուծման կարգը
  • Ավանդային պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: