• 3.75% - 9.00 %
 • Արժույթ ՀՀ դրամ/ ԱՄՆ դոլար/ Եվրո
 • Ժամկետ մինչև 550 օր
Ավանդային հաշվիչ
Գումար
Արժույթ
Ժամկետ
Համալրումով
Տարեկան տոկոսադրույք
Վերջնական գումար
Տոկոսային եկամուտ
Ընդհանուր պայմաններ
 
Ժամկետ Տոկոսա գումարի վճարում Տարեկան տոկոսադրույք, %
մինչև 50 000 000
ՀՀ դրամ
50 000 001
և ավելի ՀՀ դրամ
Անվանական APY* Անվանական APY*
31-ից 90 օր Ամսական 3.75 3.76 3.50 3.51
91-ից 180 օր Ամսական 5.00 5.09 4.75 4.83
181-ից 270 օր Ամսական 7.00 7.20 6.75 6.94
Ժամկետի վերջում 7.75 7.80 7.50 7.54
271-ից 365 օր Ամսական 8.25 8.54 8.00 8.28
Ժամկետի վերջում 8.50 8.48 8.25 8.23
366ից 550 օր Ամսական 8.75 9.09 8.50 8.82
Ժամկետի վերջում 9.00 8.79 8.75 8.55
 
Ժամկետ Տոկոսա գումարի վճարման պարբերականություն Տարեկան տոկոսադրույք, %
ԱՄՆ դոլար Եվրո
Անվանական  APY* Անվանական APY*
31-ից 90 օր Ամսական 1.00 0.99 0.00 0.00
91-ից 180 օր Ամսական 1.50 1.50 0.25 0.25
181-ից 270 օր Ամսական 2.75 2.77 0.50 0.50
Ժամկետի վերջում 3.00 3.00 0.75 0.75
271-ից 365 օր Ամսական 3.25 3.29 1.00 1.00
Ժամկետի վերջում 3.50 3.49 1.10 1.10
366-ից  550 օր Ամսական 4.50 4.59 1.15 1.15
Ժամկետի վերջում 4.75 4.69 1.25 1.24

* APY` տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն:

 

ՀՀ դրամով ավնդների ներգրավման շեմը վերաբերվում է Ավանդատուի Բանկում գործող ՀՀ դրամով ավանդների (ներառյալ՝ ներդրվող ավանդի) համախառն դիրքին։

Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների կողմից ներդնվող ավանդների պայմանները կարող են սահմանվել յուրաքանչյուր հաճախորդի հետ առանձին բանակցման միջոցով, որոնք կարող են տարբերվել «Արցախբանկ» ՓԲԸ կողմից հրապարակված ավանդների ներգրավման վերոնշյալ ընդհանուր պայմաններից:

 

Ավանդատուից ներգրավված ավանդի գումարի վաղաժամկետ վերադարձի հնարավորությունն ու պայմանները սահմանվում են համապատասխան ավանդային պայմանագրով/լրացուցիչ համաձայնագրով:
 

Ավանդների վաղաժամկետ լուծման դեպքում տոկոսագումարները վերահաշվարկվում են տվյալ պահին ցպահանջ ավանդի համար գործող տոկոսադրույքով. 

 • Ավանդի ներդրման նվազագույն գումար`
  • ՀՀ դրամով` 1,000,000 /միկ միլիոն/
  • ԱՄՆ դոլարով` 2,000 /երկու հազար/
  • Եվրոյով` 2,000 /երկու հազար/
 • Ավանդի գումարին տոկոսների հավելագրում, վճարում
  • Ավանդի գումարի դիմաց տոկոսները հավելագրվում են ավանդի Բանկ մուտք լինելու օրվանից մինչև Ավանդատուին վերադարձնելու կամ Ավանդատուի ավանդային հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրը: Հաշվարկներում օգտագործվող տարվա օրերի քանակն ընդունվում է 365, իսկ նահանջ տարին՝ 366:
  • ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Ձեր հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանայիք Դուք՝ Ձեր կողմից ավանդի հետ կապված պարտադիր վճարներ կատարելու և սահմանված պարբերականությամբ վաստակած տոկոսագումարները ստանալու արդյունքում: 
  • Ավանդատուին տոկոսագումարները վճարվում են Ավանդի արժույթով, բացառությամբ, եթե Ավանդատուն տոկոսագումարի վճարման օրը ցանկություն է հայտնել արտարժութային Ավանդի դիմաց հավելագրված տոկոսագումարները ստանալ ՀՀ դրամով: Ընդ որում, արտարժութային ավանդի դիմաց հավելագրված տոկոսագումարները ՀՀ դրամով  վճարելու դեպքում փոխարկումն իրականացվում է վճարման պահին տվյալ արտարժույթի համար Բանկի կողմից սահմանված առքի փոխարժեքով: 
  • Ավանդների գծով հաշվարկված տոկոսագումարների վճարումն իրականացվում է անկանխիկ եղանակով: Ավանդի գումարի վրա հավելագրված տոկոսները փոխանցվում են Բանկում սպասարկվող Ավանդատուի բանկային հաշվին:
  • Որպես ավանդ կանխիկ մուտքագրված միջոցները Ավանդատուին կանխիկ վճարելիս միջնորդավճար չի գանձվում:
  • Որպես ավանդ անկանխիկ մուտքագրված միջոցների կանխիկացման դեպքում գանձվում է միջնորդավճար. ՀՀ դրամով՝ 0.3%, ԱՄՆ դոլարով՝ 0.5%, այլ արտարժույթով՝ Բանկի կողմից սահմանված դրույքաչափով:
 • Ավանդի գումարի վերադարձ
  • Երբ Ավանդատուն ժամկետի ավարտից հետո չի պահանջում վճարել ավանդի գումարը կամ պայմանագրով նախատեսված հանգամանքները երևան գալուց հետո վերադարձնել այլ պայմաններով ներդրված ավանդի գումարը, ապա պայմանագիրը համարվում է դադարեցված: Ավանդի վերադարձման օրը Բանկն ավանդը փոխանցում է Ավանդատուի բանկային հաշվին:  
  • Եթե ավանդի վերադարձի օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, ապա վերադարձը կատարվում է ոչ աշխատանքային օրվան հաջորդող առաջին օրը` ոչ աշխատանքային օրերի համար վճարելով տոկոսներ:
  • Ավանդը կամ դրա վրա հաշվեգրված տոկոսները ստանալիս` Ավանդատուն Բանկ է ներկայացնում համապատասխան ղեկավարի լիազորությունները և գումարը ստացողի անձը հաստատող փաստաթղթերով և Բանկային ավանդի պայմանագրի իր օրինակով:
  •  
  • Բանկը, ոչ ռեզիդենտ Ավանդատուների դեպքում, հանդիսանալով հարկային գործակալ, Ավանդատուի փոխարեն հարկային պարտավորությունները կատարելու նպատակով, Ավանդի դիմաց հավելագրված տոկոսագումարներից կատարում է գանձում՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված չափով:
 • Վեճերի լուծման կարգը
  • Ավանդային պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
 • Քաղվածքների և այլ տեղեկությունների տրամադրումը
  • Բանկը ավանդային պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 30-օրյա պարբերականությամբ Ավանդատուին անվճար տրամադրում է Ավանդային հաշվի քաղվածք օրենքով սահմանված ձևով: Այլ դեպքերում քաղվածքները, դրանց կրկնօրինակները և այլ տեղեկությունները տրամադրվում են Բանկում գործող հետևյալ սակագներով.
  • Ավանդային հաշվի՝ մեկ ամսից ավելի վաղեմության քաղվածքի տրամադրում՝ 1,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ):
  • Ավանդային հաշվի վերաբերյալ վճարային փաստաթղթերի պատճենների տրամադրում՝ յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար.
   • Յուրաքանչյուր գործարքից հետո՝ 0 ՀՀ դրամ,
   • Մինչև 30 օր վաղեմություն ունեցող՝ 500 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ),
   • 31 օրից մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող՝ 2,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ),
   • Մեկ տարուց ավելի վաղեմություն ունեցող՝ 3,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ):
  • Ավանդային հաշվի վերաբերյալ յուրաքանչյուր տեղեկանքի, Հաճախորդի կողմից կատարված գործարքների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում՝ 2500 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ):
  • Փաստաթղթերի և քաղվածքների առաքում (կիրառվում է ի հավելումն տրամադրման սակագնին).
   • ֆաքսով (մեկ էջի համար)` 1,800 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ),
   • Էլ.փոստով` 0 ՀՀ դրամ,
   • փոստային եղանակով` ՀՀ/ԱՀ տարածքում՝ 500 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ),
   • պատվիրված առաքման ծառայության միջոցով/DHL և այլն/-ով` 35,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ):
 • Վեճերի լուծման կարգը
  • Ավանդային պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: