«Արցախբանկ» ՓԲԸ ներքին վարչակազմակերպական կառուցվածք

Ներբեռնել

Հաստատված է

«Արցախբանկ» ՓԲԸ խորհրդի` 13.07.2017թ. թիվ 78 որոշմամբ

Փոփոխված է՝ Խորհրդի` 30.03.2018թ. թիվ 9, 17.10.2018թ. թիվ 73, 26.11.2019թ. թիվ 89 որոշումներով

Ուժի մեջ է 01.12.2019թ.-ից Խորհրդի նախագահի ժ/պ`  Է.Սանդոյան

Խորհուրդ
 • Վարչություն
  • Գործադիր տնօրեն - Վարչության նախագահ
   • Իրավաբանական ծառայություն
   • Վարկային կոմիտեի աշխատանքների աջակցման և վարկային վերլուծությունների բաժին
   • Ֆինանսական դիտարկումների բաժին
   • Ներքին հսկողության բաժին
   • Տեղեկատվական անվտանգության բաժին
   • Անվտանգության ծառայություն
   • Գլխավոր հաշվապահ, Հաշվապահական հաշվառման վարչություն
    • Հաշվապահական գործառնությունների բաժին
    • Հաշվետվությունների և վերլուծությունների բաժին
    • Ներքին հաշվապահության բաժին
    • Հաշվարկային կենտրոն
   • Մանրածախ վաճառքների գծով տնօրեն - Գործադիր տնօրենի տեղակալ
    • Միկրո և փոքր առևտրային ֆինանսավորման բաժին
    • Մանրածախ բանկային ծառայությունների կառավարման բաժին
    • Տարածքային զարգացման և կառավարման վարչություն
     • Տարածքային պատասխանատուներ
     • Մասնաճյուղեր
     • Հաճախորդների սպասարկման բաժին
   • Գլխավոր գանձապետ
    • Ֆինանսական շուկաներում գործառնությունների բաժին
    • Անկանխիկ դրամական հոսքերի և կանխիկի կառավարման բաժին
    • Ինկասացիոն ծառայություն
    • Պրեմիում հաճախորդների ներգրավման բաժին
   • Ռիսկերի կառավարման կենտրոն
   • Կորպորատիվ բիզնեսի վարկավորման և ծրագրային վարկերի կառավարման վարչություն
    • Խոշոր և միջին բիզնեսի վարկավորման բաժին
    • Ծրագրերի ֆինանսավորման և ապահովման բաժին
   • Զարգացման գծով տնօրեն - Գործադիր տնօրենի տեղակալ
    • Ինովացիաների, ռազմավարության և մեթոդաբանության վարչություն
     • Ինովացիաների և պրոդուկտների զարգացման բաժին
     • Ռազմավարության և հետազոտությունների բաժին
     • Մեթոդաբանության բաժին
    • Մարքեթինգի և հասարակայնության հետ կապերի բաժին
   • Գործադիր տնօրենի տեղակալ
    • Վարկային գործառնությունների բաժին
    • Խնդրահարույց ակտիվների և բռնագանձված գույքի կառավարման բաժին
    • Գրավների փորձաքննության և մոնիթորինգի բաժին
   • Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին
   • Աշխատակազմ
    • Փաստաթղթաշրջա- նառության ապահովման և արձանագրային բաժին
    • Տնտեսական բաժին
   • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչություն
    • Ադմինիստրավորման բաժին
    • Ծրագրային ապահովման և սպասարկման բաժին
    • Քարտերի թողարկման և սպասարկման բաժին
    • Տեխնիկական սպասարկման բաժին
  • Վարկային կոմիտե
  • Ակտիվների և պարտավորությունների կառավարման կոմիտե
 • Ներքին աուդիտ